Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Instruments de comptage

2020/S 124-304913  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée Danemark-Copenhague: Instruments de comptage 2020/S 124-304913 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: HOFOR A/S Numéro national d'identification: 10073022 Adresse postale: Ørestads Boulevard 35 Ville: København S Code NUTS: DK011 Byen København Code postal: 2300 Pays: Danemark Point(s) de contact: Jens Vollertzen Courriel: jevo@hofor.dk Téléphone: +45 27954358 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hofor.dk/ Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688 http://www.hofor.dk/ https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rammeaftale. Indkøb af vandkvalitetsmålere til vandforsyningen Numéro de référence: 24.02-01839
II.1.2) Code CPV principal 38410000 Instruments de comptage
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Kontrakten omhandler levering, idriftsættelse, service og vedligehold af vandkvalitetsmålere til HOFORs vandværker. I forbindelse med implementering af central blødgøring i HOFOR vil online vandkvalitetsmålere få en vital rolle i vandbehandlingen. Vandkvalitetsmålingerne indgår i styringen og overvågningen af vandværkerne, og funktionaliteten, præcisionen og pålideligheden af vandkvalitetsmåleudstyret er derfor essentiel for driften af de nyopførte og moderniserede vandværker. Der indgås rammeaftale med én leverandør for leverancer til HOFORs vandværker. For HOFORs øvrige forsyningsområder samt vandforsyning uden for vandværksområder gælder, at HOFOR kan anvende rammeaftalen til anskaffelse af vandkvalitetsmålere omfattet af aftalen, idet rammeaftalen i denne sammenhæng ikke etablerer et eksklusiv forhold mellem HOFOR og leverandøren.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38420000 Instruments de mesure du débit, du niveau et de la pression de liquides ou de gaz
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK012 Københavns omegn Lieu principal d'exécution:
Hovedstadsområdet
II.2.4) Description des prestations:
Kontrakten omhandler levering, idriftsættelse, service og vedligehold af vandkvalitetsmålere til HOFORs vandværker. I forbindelse med implementering af central blødgøring i HOFOR vil online vandkvalitetsmålere få en vital rolle i vandbehandlingen. Vandkvalitetsmålingerne indgår i styringen og overvågningen af vandværkerne, og funktionaliteten, præcisionen og pålideligheden af vandkvalitetsmåleudstyret er derfor essentiel for driften af de nyopførte og moderniserede vandværker. Der indgås rammeaftale med én leverandør for leverancer til HOFORs vandværker. For HOFORs øvrige forsyningsområder samt vandforsyning uden for vandværksområder gælder, at HOFOR kan anvende rammeaftalen til anskaffelse af vandkvalitetsmålere omfattet af aftalen, idet rammeaftalen i denne sammenhæng ikke etablerer et eksklusiv forhold mellem HOFOR og leverandøren.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom: Service og support 30 % / Pondération: 30 % Prix - Pondération: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 - Serviceaftale jf. afsnit
   4. 3 i kravspecifikationen er en option for HOFOR - Leverandøren kan tilbyde alternative turbiditetsmålere til montering på vandpanel 1 jf. afsnit
   5. 1 i stedet for lokale målere jf. afsnit
   1. 8 i kravspecifikationen.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Der henvises til udbudsmaterialet i EU-Supply.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 090-215531
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif L'entité adjudicatrice n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis périodique indicatif ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Rammeaftale. Indkøb af vandkvalitetsmålere til vandforsyningen
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Begrundelse for annullationen: Ordregiver har besluttet at annullere udbudsforretningen, da der ikke er modtaget et tilstrækkeligt antal konditionsmæssige ansøgninger til at der kan opnås en tilfredsstillende konkurrenceudsættelse. Ordregiver forventer snarest at genudbyde opgaven efter ordregivers tilpasning af udbudsmaterialet. Genudbuddet iværksættes ved offentliggørelse af en ny udbudsbekendtgørelse.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af
   2.  juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger: 1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. 2) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk www.klfu.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
38410000 - Instruments de comptage 
38420000 - Instruments de mesure du débit, du niveau et de la pression de liquides ou de gaz