Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague:Jouets

2023/S 97-302657  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Danemark-Copenhague: Jouets 2023/S 097-302657 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen Numéro national d'identification: 64942212 Adresse postale: Borups Allé 177 Ville: København NV Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 2400 Pays: Danemark Point(s) de contact: Anne Marie Lindegaard Rosendahl Courriel: q60z@kk.dk Téléphone: +45 21653305 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/202268084.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af institutionskøretøjer og reservedele Numéro de référence: 2023-0023109
II.1.2) Code CPV principal 37520000 Jouets
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Københavns Kommune udbyder rammeaftale for levering af institutionskøretøjer og reservedele til institutionskøretøjer i et offentligt udbud. Institutionskøretøjerne vil blive brugt hyppigt og i al slags vejr, af forskellige aldersgrupper. Vognparken skal derfor kunne tåle gentagen brug, hård behandling, slag, stød, sammenstød med andre institutionskøretøjer mv. som almindeligvis foregår på en legeplads.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34430000 Bicyclettes 37500000 Jeux et jouets; attractions foraines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code NUTS: DK011 Byen København Lieu principal d'exécution:
Københavns Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Københavns kommune søger at få tilbud på en række institutionskøretøjer i en kvalitet der er egnet til institutionsbrug,. Udbuddet er derfor relevant for tilbudsgivere der vil kunne byde ind med institutionskøretøjer med hhv. medium (ca. 10 års holdbarhed ved udendørs brug) og høj (ca. 15-20års holdbarhed ved udendørs brug). Kvalitetsbehovet er sat ud fra at få nedsat behovet for reparationer og udskiftning hvilket understøtter kommunens ønske om mere bæredygtige udbud. Der er tillige mulighed for på enkelte varelinier at byde ind med miljøcertificerede produkter. Reservedelene ønsket i udbuddet er sat ud fra den eksisterende og forventede vognpark, og er relativ standardiserede produkter.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 40% Prix - Pondération: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kontraktens maksimalværdi er DKK
   5. 000.000,-
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 084-250185
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Udbud af institutionskøretøjer og reservedele
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Udbud af institutionskøretøjer og reservedele 22/05/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
34430000 - Bicyclettes 
37500000 - Jeux et jouets; attractions foraines 
37520000 - Jouets