Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Lunettes

2020/S 68-161308  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Danemark-Copenhague: Lunettes 2020/S 068-161308 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dansk Politi v/Rigspolitiet Numéro national d'identification: 17143611 Adresse postale: Polititorvet 14 Ville: København V Code NUTS: DK Code postal: 1780 Pays: Danemark Courriel: TKO011@POLITI.DK Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.politi.dk https://www.politi.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Beskæftigelsesministeriet Adresse postale: Holmens Kanal 20 Ville: København K Code NUTS: DK Code postal: 1060 Pays: Danemark Courriel: bm@bm.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://bm.dk/ https://bm.dk/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Børne- og Undervisningsministeriet Adresse postale: Frederiksholms Kanal 25 Ville: Kbh. K Code NUTS: DK Code postal: 1220 Pays: Danemark Courriel: irene.pless@uvm.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.uvm.dk https://www.uvm.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Erhvervsministeriet Adresse postale: Slotsholmsgade 12 Ville: Købanhavn K Code NUTS: DK Code postal: 1216 Pays: Danemark Courriel: jsv@em.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.em.dk https://www.em.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Finansministeriet Adresse postale: Christiansborg Slotsplads Ville: København Code NUTS: DK Code postal: 1201 Pays: Danemark Courriel: sft@modst.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.fm.dk https://www.fm.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse på vegne Forsvarsministeriet Adresse postale: Lautrupbjerg 1-5 Ville: Ballerup Code NUTS: DK Code postal: 2750 Pays: Danemark Courriel: fmi@mil.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.fmi.dk https://www.fmi.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miljø- og Fødevareministeriet Adresse postale: Slotsholmsgade 12 Ville: København K Code NUTS: DK Code postal: 1216 Pays: Danemark Courriel: bebu@mfvm.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://mfvm.dk/ https://mfvm.dk/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skatteministeriet Adresse postale: Nicolai Eigtveds Gade 28 Ville: København Code NUTS: DK Code postal: 1402 Pays: Danemark Courriel: indkob@adst.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.skm.dk https://www.skm.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Social- og Indenrigsministeriet Adresse postale: Holmens Kanal Ville: København K Code NUTS: DK Code postal: 1060 Pays: Danemark Courriel: bbo@socialstyrelsen.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.sim.dk https://www.sim.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Statsministeriet Adresse postale: Prins Jørgens Gård 11 Ville: København K Code NUTS: DK Code postal: 1218 Pays: Danemark Courriel: stm@stm.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.stm.dk https://www.stm.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sundheds- og Ældreministeriet Adresse postale: Holbergsgade 6 Ville: København K Code NUTS: DK Code postal: 1057 Pays: Danemark Courriel: tfh@ssi.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: http://sum.dk/ http://sum.dk/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Transport-og Boligministeriet Adresse postale: Frederiksholms Kanal 27 F Ville: København K Code NUTS: DK Code postal: 1220 Pays: Danemark Courriel: sni@trm.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.trm.dk https://www.trm.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Udenrigsministeriet Adresse postale: Asiatisk Plads 2 Ville: København K Code NUTS: DK Code postal: 1448 Pays: Danemark Courriel: thanse@um.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.um.dk https://www.um.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Udlændinge- og Integrationsministeriet Adresse postale: Slotsholmsgade 10 Ville: København K Code NUTS: DK Code postal: 1216 Pays: Danemark Courriel: uim@uim.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://uim.dk/ https://uim.dk/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Syddanmark Adresse postale: Damhaven 12 Ville: Vejle Code NUTS: DK Code postal: 7100 Pays: Danemark Courriel: stig.blicher@rsyd.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.regionsyddanmark.dk https://www.regionsyddanmark.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Midtjylland Adresse postale: Skottenborg 26 Ville: Viborg Code NUTS: DK Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: Vera.Schroeder@stab.rm.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.rm.dk https://www.rm.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Sjælland Adresse postale: Alleen 15 Ville: Sorø Code NUTS: DK Code postal: 4180 Pays: Danemark Courriel: padi@regionsjaelland.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.regionsjaelland.dk/ https://www.regionsjaelland.dk/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Hovedstaden Adresse postale: Kongens Vænge 2 Ville: Hillerød Code NUTS: DK Code postal: 3400 Pays: Danemark Courriel: rosa.hassan.01@regionh.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.regionh.dk https://www.regionh.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Nordjylland Adresse postale: Niels Bohrs vej 30 Ville: Aalborg Ø Code NUTS: DK Code postal: 9220 Pays: Danemark Courriel: Elin.larsen@rn.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.rn.dk https://www.rn.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Justitsministeriet - med undtagelse af Domstolsstyrelsen Adresse postale: Slotsholmsgade 10 Ville: København K Code NUTS: DK Code postal: 1216 Pays: Danemark Courriel: mbp@jm.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.justitsministeriet.dk/ https://www.justitsministeriet.dk/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Offentligt udbud af skærm-, arbejds- og sikkerhedsbriller samt accessorisk tilknyttede ydelser Numéro de référence: 2019-027258
II.1.2) Code CPV principal 33734000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Da den nuværende rammeaftale om levering af skærm-, arbejds- og sikkerhedsbriller samt accessorisk tilknyttede ydelser udløber i foråret 2020, genudbyder Rigspolitiet aftalen herom.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33730000 33731000 33731120 33733000 33734100 33734200 33735100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK
II.2.4) Description des prestations:
Ifølge arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1108 af 15. december 1992 om arbejde ved skærmterminal med senere ændringer er arbejdsgivere forpligtet til, såfremt det vurderes nødvendigt for den ansatte til at varetage arbejdet, at sikre sine medarbejderes undersøgelse af øjne og syn samt eventuelle synskorrigerende hjælpemidler, herunder briller eller kontaktlinser, uden udgift for medarbejderen. Rammeaftalen omfatter følgende produkter og ydelser: synsprøve, konsulenttjeneste (opmåling af medarbejderens arbejdsplads), stel og glas til skærmbriller, stel og glas til sikkerhedsbriller, stel og glas til arbejdsbriller, kontaktlinser til særlige jobsituationer, glas til flyverbriller (stel leveres af forsvaret), glas til monokler i CRBN maske (indsats leveres af forsvaret), glas til tjenestebrille (stel leveres af forsvaret), glas til indsats i fragmentationsbriller (indsats leveres af forsvaret) og solbrilleglas til brug i Forsvaret.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Rigspolitiet er desværre nødsaget til at annullere udbuddet af skærm-, arbejds- og sikkerhedsbriller samt accessorisk tilknyttede ydelser, da vi har fundet fejl i kravspecifikationen, som gør at vi er nødt til at foretage væsentlige ændringer af udbudsmaterialet. Vi forventer at offentliggøre udbuddet på ny med de nødvendige ændringer hurtigst muligt.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 044-103386
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Offentligt udbud af skærm-, arbejds- og sikkerhedsbriller samt accessorisk tilknyttede ydelser
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af materialet. EU-Supply besvarer spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon på 7020 8014. Tilbudsgiver skal i forbindelse med prækvalifikation indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr.1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøger. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøger. Før ordregivers tildeling af rammeaftalen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægge dokumentation i henhold til § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. §159, stk.
   2.  Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. dksupport@eu-supply.com
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://klfu.naevneneshus.dk/ https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk.
   4.  4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk www.retsinformation.dk www.erhvervsstyrelsen.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33730000 - Produits pour le soin des yeux et verres correcteurs 
33731000 - Verres de contact 
33731120 - Verres de lunettes 
33733000 - Lunettes de soleil 
33734000 - Lunettes 
33734100 - Montures de lunettes et logements d'oculaires 
33734200 - Verre à lunettes 
33735100 - Lunettes de protection