Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2021
Date de péremption : 17/11/2031
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Mobilier

2021/S 226-594343  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2021 S226 Danemark-Copenhague: Mobilier 2021/S 226-594343 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen Numéro national d'identification: 64942212 Adresse postale: Borups Allé 177 Ville: København NV Code NUTS: DK Danmark Code postal: 2400 Pays: Danemark Point(s) de contact: Kasper Glahn Courriel: qi3s@kk.dk Téléphone: +45 30307708 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/167343433.aspx
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/167343433.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/167343433.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dynamisk Indkøbssystem for Indkøb af Inventar Numéro de référence: 20-8960
II.1.2) Code CPV principal 39100000 Mobilier
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at oprette et dynamisk indkøbssystem for levering af inventar, herunder optage ansøgere som efterlever egnethedskravene, og som ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene. Det dynamiske indkøbssystem anvendes til indretning af alle lokaletyper i Københavns Kommune. Dvs. at systemet både kan anvendes til indretning af f.eks. skoler, daginstitutioner, ældreboliger samt fritids- og kulturtilbud. Se yderligere information i Prækvalifikationsbetingelserne. Tryk her https://permalink.mercell.com/167343433.aspx https://permalink.mercell.com/167343433.aspx
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 300 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kategori A - Pris
Lot nº: Kategori A - Pris
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39100000 Mobilier 39200000 Aménagements
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Description des prestations:
Denne kategori omfatter miniudbud jf. miniudbudsbetingelsernes pkt.
   6. 1.1.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 120 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre minimal envisagé: 3
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kategori B - Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Lot nº: Kategori B - Bedste forhold mellem pris og kvalitet
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39100000 Mobilier 39200000 Aménagements
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Description des prestations:
Denne kategori omfatter miniudbud jf. miniudbudsbetingelsernes pkt.
   6. 1.2.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet og funktionalitet / Pondération: 25% Critère de qualité - Nom: Æstetisk udtryk / Pondération: 25% Prix - Pondération: 50%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 120 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre minimal envisagé: 3
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kategori C - Bedste forhold mellem pris og kvalitet, med genanvendelighed som et yderligere underkriterium
Lot nº: Kategori C - Bedste forhold mellem pris og kvalitet, herunder genanvendelighed
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39100000 Mobilier 39200000 Aménagements
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Description des prestations:
Denne kategori omfatter miniudbud jf. miniudbudsbetingelsernes pkt.
   6. 1.3.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet og funktionalitet / Pondération: 20% Critère de qualité - Nom: Æstetisk udtryk / Pondération: 20% Critère de qualité - Nom: Genanvendelighed / Pondération: 10% Prix - Pondération: 50%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 120 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre minimal envisagé: 3
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
 - Ansøgers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000. - Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 20 % i det seneste disponible regnskabsår. - Ansøger skal have en egenkapital på minimum DKK
   2. 000.000 i det seneste disponible regnskabsår. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 - Ansøgers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000. - Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 20 % i det seneste disponible regnskabsår. - Ansøger skal have en egenkapital på minimum DKK
   2. 000.000 i det seneste disponible regnskabsår.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal kunne fremvise minimum 3 referencer indenfor de seneste 3 år. Referencerne skal vedrøre levering af ydelser i lighed med dem som udbydes på det dynamiske indkøbssystem. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 - At de skal være udført inden for de seneste 3 år regnet fra afgivelsen af ansøgningen om optagelse. - Minimum én af referencerne skal være en offentlig kunde. - Minimum én af referencerne skal have en værdi på over 1 mio. kr. eksklusive moms.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Der henvises til bilag A: udkast til kontrakt.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 17/11/2031 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Ansøger må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i Udbudsloven §§ 135, 136 og 137 stk. 1 , nr. 1,2, og
   6.  (se herom i udbudsbetingelserne). Ansøger er endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr.
   3.  Jf. afsnit
   6. 5.2 i Prækvalifikationsbetingelser skal Ansøger dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af: - Kopi af forsikringspolice eller erklæring fra det relevante forsikringsselskab. - Revisionspåtegnet årsregnskab for det seneste disponible regnskabsår, hvoraf Ansøgers egenkapital fremgår. - Revisionspåtegnet årsregnskab for det seneste disponible regnskabsår, hvoraf Tilbudsgiveres soliditetsgrad fremgår.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2021 Danemark-Copenhague: MobilierType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Système d'acquisition dynamiqueType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Fournitures 17/11/2031 22/11/2021 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier 
39200000 - Aménagements