Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague:Outils à main électromécaniques

2023/S 97-303232  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Danemark-Copenhague: Outils à main électromécaniques 2023/S 097-303232 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: KAB Numéro national d'identification: 56815910 Adresse postale: Enghavevej 81 Ville: København SV Code NUTS: DK Danmark Code postal: 2450 Pays: Danemark Point(s) de contact: Mogens Linnet Courriel: mogli@kab-bolig.dk Téléphone: +45 33631000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/194556196.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.kab-bolig.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Almen administrationsorganisation
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Bekendtgørelsen for Rammeudbud for vareindkøb og levering af batteridrevne haveredskaber til KAB-Fællesskabet 2023
II.1.2) Code CPV principal 42652000 Outils à main électromécaniques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dette offentlige udbud vedrører rammeaftale om vareindkøb og levering af batteridrevne haveredskaber og tilbehør til KAB-Fællesskabet via. KAB-Fællesskabets indkøbsportal. Rammeudbud der omfatter, salg via indkøbsportalen af: - Batteridrevne haveredskaber - Tilbehør til batteridrevne haveredskaber - Tilgang til miniudbud for samlet indkøb på 30.000 kr. og derover.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 000 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31158100 Chargeurs de batterie 31440000 Batteries 44510000 Outils 44511000 Outils à main 44512000 Outils à main divers 45236000 Travaux de nivelage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code NUTS: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Description des prestations:
Dette offentlige udbud vedrører rammeaftale om varekøb og levering af batteridrevne haveredskaber til KAB-Fællesskabet via KAB-Fællesskabets indkøbsportal. KAB-Fællesskabets indkøbsportal er konstrueret på Mercells indkøbsportalløsning og supporteres og drives af Mercell. KAB har deri deres egen indkøbsportal, hvilket dette rammeudbud vil give de to vindende Tilbudsgivere adgang til. De to Tilbudsgivere med de bedste tilbud vil få adgang til KAB-Fællesskabets indkøbsportal med hele deres produktkatalog af batteridrevne haveredskaber, hvorfra driften i alle KAB-Fællesskabets boligafdelinger vil have adgang til at købe varer. Rammekontrakten omfatter salg via indkøbsportalen af: - Batteridrevne haveredskaber - Tilbehør til batteridrevne haveredskaber - Tilgang til miniudbud for samlet indkøb på 30.000 kr. og derover. Udbuddet er et rammeudbud, hvor de to bedste tilbud indgår en rammeaftale med KAB-Fællesskabet om salg og levering af batteridrevne haveredskaber, og hvor bestilling og køb foregår via KAB-Fællesskabets indkøbsportal. På indkøbsportalen vil Ordregivers ansatte bestemme, hvilken Leverandør, der skal have hvilken ordre tildelt direkte, alt efter hvordan pris og produkter passer til den ansattes behov efter en professionel vurdering. Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet udgør på årsbasis cirka
   1. 000.000 danske kr. ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et skøn, som ikke er bindende for Ordregiver. Sammenlagt er det for hele den potentielle kontraktperiode 24 mdr. plus to gange 12 mdr. optioner
   4. 000.000 kr. Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets Bilag 2 - Kravspecifikation.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 10% Prix - Pondération: 90%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 013-033780
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Rammeudbud for vareindkøb og levering af batteridrevne haveredskaber til KAB-Fællesskabet 2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stark Danmark A/S Numéro national d'identification: 55828415 Adresse postale: Skanderborgvej 277 Ville: Viby J Code NUTS: DK Danmark Code postal: 8260 Pays: Danemark Téléphone: +45 89343434 Fax: +45 39559799
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 000 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 4 000 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Rammeudbud for vareindkøb og levering af batteridrevne haveredskaber til KAB-Fællesskabet 2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Københavns Maskinservice ApS Numéro national d'identification: 35653406 Adresse postale: Hammerholmen 45N Ville: Hvidovre Code NUTS: DK Danmark Code postal: 2650 Pays: Danemark Téléphone: +45 36497525
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 000 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 4 000 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Bekendtgørelsen for Rammeudbud for vareindkøb og levering af batteridrevne haveredskaber til KAB-Fællesskabet 2023 22/05/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
31158100 - Chargeurs de batterie 
31440000 - Batteries 
42652000 - Outils à main électromécaniques 
44510000 - Outils 
44511000 - Outils à main 
44512000 - Outils à main divers 
45236000 - Travaux de nivelage