Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 01/12/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Produits pharmaceutiques

2020/S 200-484386  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Danemark-Copenhague: Produits pharmaceutiques 2020/S 200-484386 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Amgros I/S Numéro national d'identification: 14479880 Adresse postale: Dampfærgevej 22 Ville: København Ø Code NUTS: DK0 DANMARK Code postal: 2100 Pays: Danemark Point(s) de contact: Flemming Sonne Courriel: udbud@amgros.dk Téléphone: +45 88713000 Fax: +45 88713008 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.amgros.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://levportal.amgros.dk Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://levportal.amgros.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Amgros 2021-1.805.a.
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4) angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 792 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 DANMARK Lieu principal d'exécution:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).
II.2.4) Description des prestations:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler: Udbudsnr: 1, ATC Kode: L01XC12, Generisk navn: Brentuximab vedotin, Dispenseringsform: Pulv.t.konc.t.inf.v., Styrke: 50 mg, Enhedsværdi: 6 mg, Mængde i enheder: 10. De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre. Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at give tilbud på ét, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre. Under betegnelsen "mængde i enheder" er angivet et 10-tal under udbudsnummeret, men det reelle forbrug kan afvige væsentligt derfra. Dette må leverandørerne påregne. Baggrunden herfor er, at der er tale om lægemidler til patientbehandling på de offentlige sygehuse, hvor patientens behov skal imødekommes. For nærmere beskrivelse henvises der til pkt. VI.3), udbudsbetingelsernes pkt.
   3. 6 og rammeaftalens pkt.
   2.  Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den
   1.  december 2020 kl. 12.00. Endvidere skal leverandøren på tidspunktet for tilbudsfristens udløb og i løbet af rammeaftalens varighed have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 792 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/02/2021 Fin: 31/08/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 2 gange for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med op til 6 måneder, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest
   1.  juli 2021,
   1.  februar 2022.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Leverandører, der ønsker at afgive tilbud, skal anvende standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) til at afgive erklæring vedrørende de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § § 135-136 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med ændringer). Nærmere oplysninger om udfyldelse og anvendelse af ESPD i udbudsprocessen findes i den af Amgros udarbejdede vejledning herom og i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument". Den/de vindende leverandør(er), som Amgros har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal yderligere inden tildelingen have gjort dokumentation tilgængelig for Amgros for så vidt angår de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. § § 152 - 153 i udbudsloven. Amgros kan ikke udelukke en leverandør, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136, såfremt leverandøren kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at leverandøren desuagtet er pålidelig, jf. § 138 i udbudsloven. Amgros tager forbehold for at gennemføre en sådan "self-cleaning" proces, såfremt det måtte være relevant.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Ingen oplysninger kræves.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Ingen oplysninger kræves.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
 - Der henvises til bestemmelserne i udkast til rammeaftalen samt pkt. II.2.4). - Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en ordre tildeles en sammenslutning af leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 01/12/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois, norvégien, suédois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 31/01/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 01/12/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Amgros I/S, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Der er ikke adgang til at overvære åbning af bud. Tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere vil samtidig med meddelelse om tildeling (orienteringsskrivelse), jf. udbudslovens § 171, modtage en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet konditionsmæssige tilbud. Oversigten kan ikke rekvireres tidligere.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
I relation til pkt. II.2.3) bemærkes, at en oversigt over leveringssteder er tilgængelig på Amgros' leverandør- og udbudsportal: https://levportal.amgros.dk Oversigten opdateres løbende, såfremt der måtte ske ændringer. I relation til pkt. II.2.4) bemærkes, at Amgros har overvejet, om udbudsgruppen kan underopdeles yderligere. Amgros har skønnet, at det ikke er tilfældet på baggrund af overvejelser om stordriftsfordele, der ikke vil være realiserbare ved en yderligere opdeling samt omkostninger og patientsikkerhedsmæssige hensyn relateret til den efterfølgende kontrakt- og lægemiddelhåndtering. I relation til pkt. II.1.5) og pkt. II.2.6) bemærkes, at den anførte værdi i pkt. II.1.5) er den samlede anførte værdi for alle udbudsnumre (delaftaler) i rammeaftalens varighed inkl. mulighed for forlængelse, jf. pkt. II.2.7). I pkt. II.2.6) er den anførte værdi for hvert udbudsnummer inkl. mulighed for forlængelse angivet, jf. pkt. II.2.7). Det bemærkes endvidere, at den anførte værdi er udregnet på baggrund af AIP (listepris) for de konkrete pakninger, der danner baggrund for den oplyste "mængde i enheder" i pkt. II.2.4), og at det faktiske indkøb derfor kan afvige væsentligt derfra, jf. pkt. II.2.4), udbudsbetingelsernes pkt.
   3. 6 og rammeaftalens pkt.
   2.  Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles i udbudssystemet, jf. udbudsbetingelsernes bestemmelser herom. Adgang til at afgive tilbud forudsætter, at virksomheden er oprettet som bruger af Amgros' udbudssystem. Der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og det påhviler derfor eventuelle tilbudsgivere at sørge herfor i god tid. Der henvises til oplysninger i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen. I relation til pkt. IV.2.4) bemærkes, at enkelte dele af tilbuddet tillige kan være på engelsk. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt.
   4. 1. I relation til pkt. VI.2) bemærkes, at elektronisk fakturering kræves. https://levportal.amgros.dk
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af
   2. 6.2016 med eventuelle senere ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage: 1) Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr.
   3.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk.
   4. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques