Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Produits pharmaceutiques

2021/S 110-289094  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/06/2021 S110 Danemark-Copenhague: Produits pharmaceutiques 2021/S 110-289094 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Amgros I/S Adresse postale: Dampfærgevej 22 Ville: København Ø Code NUTS: DK0 Danmark Code postal: 2100 Pays: Danemark Point(s) de contact: Ulrik Wøldike Courriel: udbud@amgros.dk Téléphone: +45 88713000 Fax: +45 88713008 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.amgros.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rammeaftale om køb af Ondexxya® (andexanet alfa)
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Formålet med rammeaftalen er at kunne forsyne sygehusapotekerne hos Amgros' interessenter med lægemidlet Ondexxya® (andexanet alfa). Region Hovedstadens sygehusapotek foretager endvidere indkøb med henblik på videresalg Grønland og Færøerne.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA:
   1. 00 DKK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Danmark Lieu principal d'exécution:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).
II.2.4) Description des prestations:
Indgåelse af rammeaftale med én leverandør uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Rammeaftalen løber til og med den 30. juni 2022, såfremt den ikke forlænges. Rammeaftalen kan forlænges med op til 2 gange 6 måneder.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Lægemiddelproducenten Alexion Europe har udviklet Ondexxya® (andexanet alfa) (herefter lægemidlet), der er et innovativt lægemiddel. Lægemidlet er et bekosteligt lægemiddel, som har sin egen ATC-kode på
   5.  niveau i ATC-klassifikationssystemet. Alexion Europe har patent på lægemidlet, og det kan ikke substitueres med andre lægemidler. Lægemidlet er godkendt i EMA 26. april 2019. Det er usandsynligt, at Amgros vil kunne købe lægemidlet af parallelimportørerne. Som følge af ovenstående vurderer Amgros, at Alexion Pharma Nordics er den eneste aktuelle og potentielle leverandør af lægemidlet, og at Amgros derfor i henhold til udbudslovens § 80, stk. 3 er berettiget til at indgå rammeaftale med Alexion Pharma Nordics efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne (profylakse-) bekendtgørelse er blevet offentliggjort.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
04/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Alexion Pharma Nordics Filial af Alexion Pharma Nordics AB Numéro national d'identification: 33760116 Adresse postale: C/o Harbour House, Sundkrogsgade 21 Ville: København Ø Code NUTS: DK0 Danmark Code postal: 2100 Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession:
   1. 00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
I relation til pkt. II.1.7) og V.2.4) bemærkes, at forbrugsmønstret ikke er klarlagt, da rammeaftalen vil omfatte et innovativt lægemiddel. Værdien af indkøbet under rammeaftalen kan derfor ikke estimeres, hvorfor værdien er angivet til
   1. 00 DKK. I relation til pkt. V.2.1) bemærkes, at den angivne dato er datoen for afsendelse af denne (profylakse-) bekendtgørelse. Rammeaftale med Alexion Pharma Nordics vil blive indgået efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne (profylakse-) bekendtgørelse er blevet offentliggjort.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Eventuel klage over, at Amgros har indgået rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Amgros har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Amgros har indgået rammeaftalen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk.
   3. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021 Danemark-Copenhague: Produits pharmaceutiquesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Fournituresfournitures 09/06/2021 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques