Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Prothèses auditives

2020/S 200-484268  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Danemark-Copenhague: Prothèses auditives 2020/S 200-484268 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AMGROS I/S Numéro national d'identification: 1447 9880 Adresse postale: Dampfærgevej 27-29 Ville: København Ø Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 2100 Pays: Danemark Point(s) de contact: Lisbeth Kjems Christensen Courriel: haudbud@amgros.dk Téléphone: +45 88713083 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.amgros.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281913&B=AMGROS Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Høring af udkast til materiale i forbindelse med offentligt udbud af høreapparater 2021
II.1.2) Code CPV principal 33185000 Prothèses auditives
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros varetager udbud og indkøb af høreapparater på regionernes vegne, således at der kan foretages indkøb til de offentlige klinikker og andre, der ordinerer og tilpasser høreapparater for det offentlige. Som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder vil Amgros gennemføre en høring af markedet. Der er tale om en skriftlig høring, hvor relevante markedsaktører opfordres til at afgive bemærkninger til forskellige aspekter vedrørende indkøbet. Alle markedsaktører opfordres til at besvare markedshøringen inden den 11. november 2020.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 400 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 26
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Høring af udkast til materiale i forbindelse med offentligt udbud af høreapparater 2021
Lot nº: 1-26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33185100 Pièces et accessoires pour prothèses auditives
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK DANMARK Lieu principal d'exécution:
København Ø
II.2.4) Description des prestations:
Som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder vil Amgros gennemføre en høring af markedet. Der er tale om en skriftlig høring, hvor relevante markedsaktører opfordres til at afgive bemærkninger til forskellige aspekter vedrørende indkøbet. Alle markedsaktører opfordres til at besvare markedshøringen inden den 11. november 2020.
II.2.14) Informations complémentaires Markedsaktøren er velkommen til at skrive kommentarer ind i de eksisterende materialer og efterfølgende returnere disse via EU-Supply. En anden mulighed er at lave et selvstændigt dokument med alle kommentarer til materialet samt referencer til materialet.
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
10/10/2020
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33185000 - Prothèses auditives 
33185100 - Pièces et accessoires pour prothèses auditives