Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 04/05/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Racloirs

2020/S 68-161124  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marché - Procédure restreinte Danemark-Copenhague: Racloirs 2020/S 068-161124 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: BIOFOS A/S Numéro national d'identification: 25601920 Adresse postale: Refshalevej 250 Ville: København K Code NUTS: DK012 Code postal: 1432 Pays: Danemark Point(s) de contact: Camilla Gehring Krogh Courriel: cgk@biofos.dk Téléphone: +45 32685615 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://permalink.mercell.com/126816964.aspx https://permalink.mercell.com/126816964.aspx
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/126816964.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/126816964.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
EU-udbud af reservedele (skrabere, kæder og tilbehør)
II.1.2) Code CPV principal 42996300
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dette udbud vedrører rammeaftale på reservedele, som skal benyttes til renovering af tanke. Reservedelene omfatter skabere, kæder og tilbehør til skraberudrustning i primærtanke (forklaringstanke) på Renseanlæg Lynetten og sekundærtanke (efterklaringstanke) på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen. Tryk her https://permalink.mercell.com/126816964.aspx https://permalink.mercell.com/126816964.aspx
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44541000 44542000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK011 Code NUTS: DK012
II.2.4) Description des prestations:
En reservedel i indeværende aftale er defineret som en direkte erstatning af den nuværende del. Alle reservedele skal være CE-mærket efter maskindirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF). Alle reservedele skal leve op til kravene for de standarder, som er nævnt i indeværende aftale, og det er leverandørens ansvar at dokumentere, at reservedelene lever op til disse krav.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
2 gange 12 måneder.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Ved udvælgelsen blandt de konditionsmæssige samt økonomisk og teknisk egnede ansøgere vil ordregiver vælge de ansøgere, som samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante tekniske erfaring ud fra ansøgerens referencer.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven: - Grunde vedr. straffedomme - Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger - Grunde vedr. insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet. Dokumentation for dette skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Dokumentationen må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Som dokumentation for ansøgers økonomiske kapacitet skal ansøger angive: - Ansøgers egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Minimumskrav: Ansøgers egenkapital i seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være positiv.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Som dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet skal ansøger angive: Referenceliste med beskrivelse af tilsvarende eller lignende leverancer, som ansøgeren har udført i løbet af de sidste 3 år, maksimalt 5 referencer. Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen indeholder følgende: a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson b) Dato for opgavens udførelse c) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang. Såfremt opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven, der er udført. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Minimumskrav: Ansøgers referencer skal omfatte tilsvarende opgaver, hvilket skal forstås som lignende reservedele anvendt i spildevandsmiljø.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 04/05/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 07/05/2020
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291000 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.klfu.dk http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
42996300 - Racloirs 
44541000 - Chaîne à articulations 
44542000 - Éléments de chaîne