Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 20/01/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague:Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2022/S 233-668745  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Danemark-Copenhague: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2022/S 233-668745 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AB Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark Numéro national d'identification: 31386616 Adresse postale: Havneholmen 21 Ville: København V Code NUTS: DK013 Nordsjælland Code postal: 1561 Pays: Danemark Point(s) de contact: Lis Strunge Courriel: lsa@emcon.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bdk.dk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://app.byggeprojekt.dk/public/1873-Vinduesudskiftning_-_Byengen,_Nordengen,_Skovengen Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Totalrådgiverudbud vedrørende udskiftning af vindues- og facadepartier for Afd. 7 Skovengen 31-268, Kokkedal og Afd. 9 Byengen 1-230 og Nordengen 1-96, Kokkedal
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med udskiftning af vindues- og facadepartier på vestfacaden i to afdelinger; afd. 7 Skovengen og afd. 9 Byengen-Nordengen beliggende i Kokkedal. Udbuddet gennemføres fælles for de to afdelinger, men der skal indgås to totalrådgivningsaftaler med hhv. afd. 7 og afd.
   9.  Der har forud for dette udbud været et forløb, hvor MOLE arkitekter har udarbejdet et miniprojekt for begge afdelinger. I dette forløb har der været en beboerproces, der er endt med en godkendelse af projektet i begge afdelinger. Hhv. den 17. november 2021 i afd. 7 og den 12. oktober 2021 i afd.
   9. 
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK013 Nordsjælland Lieu principal d'exécution:
Afd. 7 Skovengen 31-268, 2980 Kokkedal Afd. 9 Byengen 1-230 og Nordengen 1-96, 2980 Kokkedal
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet gennemføres som ét udbud med de samme udvælgelses- og tildelingskriterier med henblik på at finde én totalrådgiver til to afdelinger, Men af regnskabsmæssige årsager vil udbuddet resultere i, at der skal indgås to kontrakter med den vindende tilbudsgiver. Totalrådgiveren skal varetage færdigprojektering, udbud, AMK P og B, tilsyn, byggeledelse, beboerkoordinering, aflevering og
   1.  års gennemgang. De obligatoriske udelukkelsesgrunde er gældende i dette udbud, jf. udbudslovens §§ 135 - 136. Herudover finder den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk.1, nr. 2 anvendelse. Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis ansøgeren er omfattet af disse udelukkelsesgrunde og ansøgeren
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Organisation og kompetencer / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Risici / Pondération: 25 Prix - Pondération: 35
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
På udbudstidspunktet er tidsplanen baseret på et skøn, men kan blive reguleret grundet projekt- og myndighedsmæssige forhold, som ikke er kendt d.d.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Gennemsnitlig soliditetsgrad på 15 % i de seneste tre regnskabsår, soliditetsgrad forstået som (egenkapital/passiver) x 100 %
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Tilbudsgiver skal kunne dokumentere ved hjælp af referencer, at tilbudsgiver har leveret totalrådgivning i forbindelse med udskiftning af vinduespartier i beboede lejemål uden genhusning i tilsvarende byggeri. (Rækkehusbebyggelse i 2 etager opført efter 1960, mindst 200 boliger). Der skal ikke medsendes referencer ved tilbudsgivningen
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Kontrakten er baseret på ABR18.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 20/01/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 20/01/2023 Heure locale: 12:00 Lieu:
Byggeprojekt.dk Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbning af bud.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Udbudsmaterialet er tilgængeligt på web-adressen: https://app.byggeprojekt.dk/public/1873-Vinduesudskiftning_-_Byengen,_Nordengen,_Skovengen. Spørgsmål vedrørende anvendelse af Byggeprojekt kan rettes til: Byggeprojekt Tlf. 71 74 74 41 support@byggeprojekt.dk Alle interesserede kan få adgang til det aktuelle udbudsmateriale på Byggeprojekt. Alle spørgsmål og aflevering af tilbud kan alene ske via Byggeprojekt. Bortset fra korrespondance i forbindelse med verifikation af ESPD samt meddelelse af tildelingsbeslutning anvender Bygherren Byggeprojekt til at kommunikere med deltagerne i udbuddet. https://app.byggeprojekt.dk/public/1873-Vinduesudskiftning_-_Byengen,_Nordengen,_Skovengen support@byggeprojekt.dk
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: www.klfu.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til bekendtgørelse nr. 593 af den
   2.  juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud skal en klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Klager over andre forhold, fx over ikke at være blevet tildelt rammeaftalen, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregivers offentliggørelse af bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale. Klager skal være opmærksom på, at samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager underrette indklagede (ordregiver) skriftligt.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobssens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/11/2022 Totalrådgiverudbud vedrørende udskiftning af vindues- og facadepartier for Afd. 7 Skovengen 31-268, Kokkedal og Afd. 9 Byengen 1-230 og Nordengen 1-96, Kokkedal 20/01/2023 02/12/2022 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection