Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague:Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2023/S 195-609363  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Danemark-Copenhague: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2023/S 195-609363 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Numéro national d'identification: 64942212 Adresse postale: Islands Brygge 37 Ville: København S Code NUTS: DK011 Byen København Code postal: 2300 Pays: Danemark Point(s) de contact: Lærke Søberg Møller Rasmussen Courriel: v42z@kk.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kk.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
RÅDGIVERAFTALE ABR 18 100276 HARRESTRUP Å SKOLE, SIKKER SKOLEVEJ B23
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Projektet 100276 Harrestrup Å Skole, sikker skolevej B23 (herefter "Rådgiveraftalen"). omfatter 6 delprojekter omkring Kirsebærhavens Skole. Rådgiveraftalen omfatter totalrådgivning.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 870 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71210000 Services de conseil en architecture 71300000 Services d'ingénierie 71311000 Services de conseil en génie civil 71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysagère
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK011 Byen København Lieu principal d'exécution:
Omkring Kirsebærhavens Skole.
II.2.4) Description des prestations:
Projektet 100276 Harrestrup Å Skole, sikker skolevej B23 (herefter "Rådgiveraftalen"). omfatter 6 delprojekter omkring Kirsebærhavens Skole.
   1.  Krydset Retortvej/Værkstedsvej signalreguleres, og forholdene for fodgængere og cyklister forbedres med cykelstier og midterheller på Retortvej. Værkstedsvejer er i dag en privat fællesvej, hvorfor krydsombygningen forudsætter partshøring med grundejere. Derudover skal der nedlægges seks parkeringspladser på Værkstedsvej.
   2.  I den sydlige del af Retortvej frem mod Folehaven indsnævres kørebanen, så der kan etableres cykelstier. Der nedlægges 20 parkeringspladser for at få plads til cykelstierne.
   3.  Krydset Retortvej/Folehaven tilpasses, så der opnås kortere krydsningsafstande for cyklister og gående. Dette medfører, at to parkeringspladser på Folehaven nedlægges.
   4.  På Kirsebærhaven indsnævres vejbanen, og de eksisterende cykelbaner opgraderes til cykelstier. Der etableres fartdæmpende foranstaltninger i form af heller til træer samt kys og kør-pladser. Initiativet udføres på privat fællesvej og forudsætter partshøring af grundejer. Der kan plantes op til to nye træer i trafikchikanerne.
   5.  På Blommehaven sikres bedre krydsningsmuligheder og oversigtsforhold for skolebørn ved gangstien fra Grønnehave Allé. Initiativet forudsætter en partshøring af grundejer, da det udføres på privat fællesvej.
   6.  På en eksisterende sti og et internt færdselsareal i boligbebyggelsen Folehaven fra vejen Folehaven til Frugthaven foreslås en sti til skolen på Kirsebærhaven. Denne stiforbindelse etableres som dobbeltrettet cykelsti for at opmuntre til cykling og for at fjerne cykeltrafik fra den meget trafikerede vej Folehaven. En støjmur ved Folehaven skal gennembrydes og evt. ændres for at føre stien helt ud til Folehaven vejen. Stien er på privat areal og forudsætter en aftale med grundejer eller ekspropriation
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Bemanding / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 20 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tilbudsgiver og virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske eller tekniske formåen på er udelukket fra deltagelse, hvis de er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-4 og nr.
   6. 
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 116-362217
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
RÅDGIVERAFTALE ABR 18 100276 HARRESTRUP Å SKOLE, SIKKER SKOLEVEJ B23
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Artelia A/S Numéro national d'identification: 64045628 Adresse postale: Søborg Ville: Buddingevej 272 Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 2860 Pays: Danemark Adresse internet: https://arteliagroup.dk/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 870 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Tilbudsgivere vil ikke have adgang til at være til stede ved åbningen af tilbuddene. Oplysninger om tilbudssummer vil blive udsendt via Dalux umiddelbart efter tilbudsfristens udløb.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 RÅDGIVERAFTALE ABR 18 100276 HARRESTRUP Å SKOLE, SIKKER SKOLEVEJ B23 10/10/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71210000 - Services de conseil en architecture 
71300000 - Services d'ingénierie 
71311000 - Services de conseil en génie civil 
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère