Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 09/11/2021
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services d'audit

2021/S 199-519468  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Danemark-Copenhague: Services d'audit 2021/S 199-519468 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: KAB Numéro national d'identification: 56815910 Adresse postale: Enghavevej 81 Ville: København SV Code NUTS: DK Danmark Code postal: 2450 Pays: Danemark Point(s) de contact: Carina Christensen Courriel: carch@kab-bolig.dk Téléphone: +45 33631000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/164981133.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.kab-bolig.dk/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/164981133.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/164981133.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Revisionsydelser for Samvirkende Boligselskaber - SAB
II.1.2) Code CPV principal 79212000 Services d'audit
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbud af revisionsydelser for Samvirkende Boligselskaber - SAB. Tryk her https://permalink.mercell.com/164981133.aspx https://permalink.mercell.com/164981133.aspx
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79212100 Services d'audit financier 79212300 Services de contrôle légal des comptes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Description des prestations:
Den udbudte opgave omfatter revisionsydelser for Samvirkende Boligselskaber (SAB). Revisionsforpligtigelsen er bl.a. reguleret i Almenboligloven med tilhørende bekendtgørelser. Kontrakten omfatter: Lovpligtig finansiel revision, herunder forvaltningsrevision Den Lovpligtige Revision omfatter alle, under SAB, hørende regnskaber og regn-skabsområder, herunder den finansielle revision og den lovpligtige forvaltningsrevision. Revision af byggebalancer vil omfatte kommende/igangværende byggeprojekter, hvor der er ekstern finansiering i regi af SAB. Revision af ejerforeninger omfatter revision af de ejerforeninger som SAB deltager i og som i dag administreres af KAB. Udarbejdelse af hjemfaldsopgørelser til LBF Udarbejdelse af resultatopgørelse for en varmecentral Revision af opgørelsen over ungdomsboligbidrag til Udbetaling Danmark. Årlig revision af reguleringskontoen til Landsbyggefonden. Reguleringskontoen indgår i regnskabet for den enkelte afdeling. Revision af det samlede regnskab for den enkelte helhedsplan, ved afslutning. Løbende rådgivning og revision vedrørende bl.a. helhedsplaner og de til en boligforening særlige indberetninger til offentlige myndigheder og LBF samt anden beslægtet ad hoc rådgivning Løbende Rådgivning omfatter rådgivning i forbindelse med og revision af støttede sociale aktiviteter, projekter, sideaktiviteter m.v. samt al anden ad hoc rådgivning, som SAB måtte få behov for. De enkelte ydelser er nærmere beskrevet i Ydelsesbeskrivelsen, kontraktbilag A.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Leveringssikkerhed / Pondération: 40 Prix - Pondération: 20
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/08/2022 Fin: 01/08/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før kontraktudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt forlængelse udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Hvis SAB modtager flere end 5 egnede ansøgninger om prækvalifikation, vil SAB udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud. Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes kvalifikationer m.h.t.: Referencer Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer Medarbejdernes erfaring Ved vurderingen vil SAB lægge vægt på, i hvor høj grad besvarelsen vurderes at kunne bidrage optimalt til udførelsen af den udbudte opgave.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
1 Revision af ejerforeninger med flere juridiske ejere (større ejerforening) 2 Byggeregnskaber med ekstern finansiering a Anskaffelsessum 0-1.000.000 kr. b Anskaffelsessum
   1. 000.001-5.000.000 kr. c Anskaffelsessum
   5. 000.001-25.000.000 kr. d Anskaffelsessum 25.001-80.000.000 kr. e Anskaffelsessum over 80.000.000 kr. 3 Revision af ny afdeling Grundbidrag 4 Revision af ny afdeling Bidrag per lejemålsenhed
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ansøger bedes orienterer grundigt sig i det samlede udbudsmateriale inden anmodning om prækvalifikation.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ansøgere der er omfattet af udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 135, § 136 og §137 vil blive udelukket fra at deltage i udbuddet. Ansøgere omfattet af udbudslovens § 135, stk. 3 og § 137, nr. 7 vil dog ikke blive udelukket såfremt ansøgeren ligeledes er omfattet af udbudslovens § 135, stk. 4, nr.
   3.  Ansøgere vil ikke blive udelukket såfremt udbudslovens § 138 er gældende. Dokumentation for ovenstående kan for danske ansøgere/tilbudsgivere bestå i en serviceattest. Serviceattesten udstedes af Erhvervsstyrelsen. Er ansøger ikke fra Danmark og udsteder ansøgers/tilbudsgiver hjemland ikke certifikater eller dokumenter eller dækker disse ikke de omfattede udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, § 136 og § 137, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes der ikke edsaflæggelse i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk.
   2.  Hvis ansøger skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må denne dokumentation (f.eks. serviceattest fra Erhvervsstyrelsen) maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Omsætningen i de tre seneste regnskabsår indenfor det udbudte område. Egenkapital i de tre senest afsluttede regnskabsår. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Omsætning: Mindstekrav:
   1. 500.000 DKK ekskl. moms (eller tilsvarende i anden valuta) hvert af de seneste tre regnskabsår. Egenkapital: Mindstekrav: Positiv egenkapital hvert år i de tre senest afsluttede regnskabsår.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Referencer. Gyldig erhvervsansvarsforsikring.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Tre referencer Erhvervsansvarsforsikring: Mindstekrav: Dækningssum på minimum 10.000.000 kr. årligt.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Leverandør skal i forbindelse med udførelse af ydelser under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 09/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 12/11/2021
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 10 (à compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Udbuddet gennemføres som begrænset udbud i henhold til udbudslovens afsnit II (LOV nr. 1564/12/2015). Udbudsforretning gennemføres elektronisk gennem Mercell Sourcing Service. Interesserede firmaer skal selv downloade det samlede udbudsmateriale. Det er omkostningsfrit for firmaerne at downloade og uploade materiale vedr. nærværende udbud på Mercell Sourcing Service. Ansøger bør indledningsvist læse det samlede udbudsmateriale grundigt igennem og nøje følge de angivne anvisninger ved udarbejdelse af sin ansøgning og evt. tilbud. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning et udfyldt ESPD. ESPD'en skal indeholde de oplysninger, der kræves jf. udbudsbetingelsernes afsnit
   3. 1 til
   3. 3. Oplysningerne danner grundlag for ordregivers vurdering af, om ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, og om ansøger er egnet til at udføre den udbudte opgave. Hver ansøger kan kun indgive én ansøgning om prækvalifikation. Afgives ansøgning af et konsortium, skal de krævede oplysninger i udbudsbetingelsernes afsnit
   3. 1 til
   3. 3 afgives for hver deltager i konsortiet. Ansøgning afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (udbudsbetingelsernes bilag 8 - konsortieerklæring), hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (udbudsbetingelsernes afsnit
   3. 1 -
   3. 3) være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis ansøger - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal de krævede oplysninger under udbudsbetingelsernes afsnit
   3. 1 -
   3. 3 afgives for samtlige enheder. Ansøgningen skal vedlægges en udfyldt og underskrevet støtteerklæring (udbudsbetingelsernes bilag 9 - støtteerklæring). Desuden skal de enkelte deltageres ydelser/roller i tilbudsgiverteamet angives. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (udbudsbetingelsernes afsnit
   3. 1 -
   3. 3) være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Baserer ansøger sig på en anden enheds tekniske og/eller faglige formåen for at kunne udføre kontrakten, så skal denne anden enhed udføre tjenesteydelsen, jf. udbudslovens § 144, stk.
   3.  Såfremt ansøger på tidspunktet for ansøgning om prækvalifikation ved, at ansøger vil benytte underleverandør til opfyldelse af kontrakten, skal ansøger oplyse navn og CVRnr. på underleverandør. Herudover skal det oplyses, hvilken del af kontrakten der gives i underleverance og hvor stor en andel (i procent) underleverancen forventeligt vil udgøre af den samlede tilbudssum. Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at acceptere en underleverandør (og dermed forkaste ansøgningen, hvis underleverandøren fastholdes), såfremt der er saglige grunde hertil. Det kan f.eks. være at KAB eller en administreret boligafdeling eller -organisation, kan dokumentere at underleverandøren har misligholdt en aftale. Oplysninger om underleverandører afgives i ESPDet under Andel i underleverance.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291000 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
79212000 - Services d'audit 
79212100 - Services d'audit financier 
79212300 - Services de contrôle légal des comptes