Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/01/2022
Date de péremption : 25/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services de bibliothèques

2022/S 19-045222  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/01/2022 S19 Danemark-Copenhague: Services de bibliothèques 2022/S 019-045222 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Det Digitale Folkebibliotek Numéro national d'identification: 41344121 Adresse postale: Nyropsgade 3 Ville: København V Code NUTS: DK Danmark Code postal: 1602 Pays: Danemark Point(s) de contact: Amanda Johanne Skov Courriel: ri1c@kk.dk Téléphone: +45 51538789 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/171248923.aspx Adresse du profil d'acheteur: https://detdigitalefolkebibliotek.dk/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/171248923.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/171248923.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Søgning
II.1.2) Code CPV principal 92511000 Services de bibliothèques
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Delprojektet Søgning er en del af den samlede opgradering af folkebibliotekernes nye hjemmesideløsning DDB CMS NEXT. Delprojektet Søgning er en etablering af søgegrænsefladen, så brugeren kan foretage verifikative og eksplorative søgninger i bibliotekets materialebeholdning. Søgegrænsefladen tilbyder en række værktøjer til at filtrere, sortere og vise materialer samt mulighed for at reservere fysiske materialer eller se, lytte eller læse onlinematerialer.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 250 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72212160 Services de développement de logiciels de bibliothèques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK011 Byen København
II.2.4) Description des prestations:
Søgegrænsefladen er lånerens primære indgang til at søge i bibliotekets materialebeholdning. Søgegrænsefladen tilbyder en række hjælpeværktøjer til brugeren til at filtrere, sortere og vise materialer samt mulighed for at reservere fysiske materialer og finde online materialer. De funktionelle krav til søgegrænsefladen tager i høj grad udgangspunkt i bibliotekernes eksisterende CMS. Det er de samme grundlæggende handlinger og mål, som CMS'et skal understøtte. De største ændringer i funktionsområderne, set i forhold til det nuværende CMS, er præsentationen af materialerne, som bliver præsenteret som ét samlet værk på tværs af materialetyper og manifestationer. Det er parallelreservering på skønlitteratur og øget fokus på at gøre brugeren opmærksom på, at materialer, der er hjemme på et fysisk bibliotek, kan lokaliseres og afhentes direkte på hylden.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Løsningsbeskrivelse / Pondération: 70% Prix - Pondération: 30%
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 250 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 6 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal opfylde mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til udbudslovens § 140. Ansøger skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig formåen: - Tilbudsgiver skal aflevere minimum én reference vedrørende it-udvikling af CMS eller lignende, der er udført eller igangværende inden for et år inden tilbudsfristen. - Tilbudsgiver skal aflevere minimum én reference vedrørende it-udviklingsopgaver med integration til it-biblioteksinfrastruktur eller lignende, der er udført eller igangværende inden for tre år inden tilbudsfristen. - Der skal maksimalt fremlægges tre referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder. Såfremt der angives mere end tre referencer, vil der alene blive lagt vægt på de første tre referencer angivet i tilbuddet. - Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, herunder: Omfanget af ydelserne, tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af de enkelte ydelser under leverancen og tilbudsgiver bedes for hver reference angivet den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen, samt navn på kunden (modtager). Det kan både være afsluttede og igangværende referencer. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Minimum en reference vedrørende it-uvikling af CMS eller lignende, der er udført inden for et år inden tilbudsfrist. Minimum en reference vedrørende it-udviklingsopgaver med integration til it-biblioteksinfrastruktur eller lignende, der er udført inden for tre år inden tilbudsfristen.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 25/02/2022 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 25/02/2022 Heure locale: 12:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/01/2022 Danemark-Copenhague: Services de bibliothèquesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 25/02/2022 27/01/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
72212160 - Services de développement de logiciels de bibliothèques 
92511000 - Services de bibliothèques