Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services de bibliothèques

2022/S 52-136015  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Danemark-Copenhague: Services de bibliothèques 2022/S 052-136015 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Folketinget Numéro national d'identification: 55494312 Adresse postale: 1240 København K Ville: København K Code NUTS: DK011 Byen København Code postal: 1240 Pays: Danemark Point(s) de contact: Signe Mortensen Courriel: signe1.mortensen@ft.dk Téléphone: +45 61623836 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ft.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kontrakt om levering af søgning i Infomedias database
II.1.2) Code CPV principal 92511000 Services de bibliothèques
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Formålet med kontrakten er at kunne forsyne Folketinget med adgang til at søge og mulighed for at samsøge i alle danske aviser og tidsskrifter siden 1990.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 22 800 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden Lieu principal d'exécution:
Folketinget
II.2.4) Description des prestations:
Indgåelse af aftale med én leverandør uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
kontrakten kan forlænges med et år.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse Folketinget har behov for at indgå en aftale med Infomedia om adgang til og søgning i Infomedias database. Dækningen i databasen er helt unik, da ejerkredsen fra årtusindeskiftet kom til at omfatte de største landsdækkende mediehuse - JP/Politikens Hus A/S og Berlingske media. Indholdet af databasen opdateres hver dag, Folketinget og Folketingets medlemmer kan frit søge og læse artikler. Databasen rummer ca. 75 mio. artikler. Folketinget har foretaget en analyse af markedet for adgang og søgning i mediearkiver/database. Som følge af denne analyse vurderer ordregiver, at Infomedia er eneste leverandør af en komplet database over danske aviser og tidsskrifter, og at Folketinget derfor, i henhold til udbudsloven § 80, stk. 3, er berettiget til indgå aftale med Infomedia efter udløbet af ti kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne (profylakse-) bekendtgørelse er blevet offentliggjort.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 240-633319
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Infomedia A/S Numéro national d'identification: CVR.nr. 26 93 76 98 Ville: København K Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 1112 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 22 800 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 22 800 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Adresse internet: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Eventuel klage over, at Folketinget har indgået aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudskendtgørelse, skal være indgivet til Klagenævnet for udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter , hvor Folketinget har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Folketinget har indgået aftalen jf. lov om Klagenævnet for udbud § 7, stk.
   3. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: https://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Danemark-Copenhague: Services de bibliothèquesType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Attribution de marché sans publication préalableType de marché: Services 15/03/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
92511000 - Services de bibliothèques