Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets

2022/S 131-374800  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Danemark-Copenhague: Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets 2022/S 131-374800 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: HOFOR A/S Numéro national d'identification: 10073022 Adresse postale: Ørestads Boulevard 35 Ville: København S Code NUTS: DK013 Nordsjælland Code postal: 2300 Pays: Danemark Point(s) de contact: Jens Vollertzen Courriel: jevo@hofor.dk Téléphone: +45 27954358 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hofor.dk/ Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
HOFOR A/S. Værket ved Slangerup, Closed Loop Methane Oxidation (CLMO) for reduktion af klimaaftryk Numéro de référence: 24.02-06165
II.1.2) Code CPV principal 71800000 Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
HOFOR ønsker at reducere klimaftrykket fra det kommende nye Værket ved Slangerup. Et af de store klimaftryk fra driften af vandværket er afblæsning af klimagassen metan. Metanen, som forekommer naturligt i store mængder i grundvandet, skal fjernes fra drikkevandet inden distribution til forbrugerne. Dette gøres for at sikre sundt og sikkert drikkevand. Metanen fjernes ved at overføre den fra vand- til luftfase og herfra afblæse til atmosfæren. Det er klimaaftrykket af denne afblæsning som HOFOR ønsker at reducere. HOFOR er bekendt med én teknologi der er afprøvet med dokumenteret høj renseeffektivitet på vandværker til fjernelse af klimagassen metan. Dette er teknologien Closed Loop Methane Oxidation (CLMO) der er udviklet af Aktor Innovation ApS. Denne proces er dokumenteret som en stabil teknologi med høj effektivitet samt som en teknologi der kan designes kompakt. Det er på denne baggrund valgt at anvende Aktor Innovations CLMO teknologi på Værket ved Slangerup.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 750 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71311000 Services de conseil en génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK013 Nordsjælland Lieu principal d'exécution:
Slangerup, Nordsjælland
II.2.4) Description des prestations:
HOFOR ønsker at fjerne klimagassen metan fra den luft der afblæses fra vandbehandlingsprocessen på det nye Værket ved Slangerup. Det er derfor valgt at indgå samarbejde med Aktor Innovation ApS om CLMO-teknologien, der er udviklet og demonstreret under VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram). Her er der på et sammenligneligt dansk vandværk gennemført proof of concept samt dokumenteret en rensegrad på mere end 90% ligesom det er vist at teknologien er robust og stabil, kræver minimum af drift og vedligehold og kan bygges kompakt uden at medføre væsentligt forøgelse af bygningsmassen på et vandværk.
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires CLMO er en teknologi udviklet til vandforsyningssektoren af Aktor Innovation ApS i 2012-2014 under VUDP. Aktor Innovation ApS har dermed opnået knowhow om teknologien så det er muligt at designe, opføre og indkøre et anlæg til fjernelse af metan fra afblæsningsluften på et vandværk.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
CLMO er en teknologi udviklet af Aktor Innovation ApS og den tilhørende knowhow om design, udførelse og drift er derfor knowhow, der kun findes hos Aktor Innovation ApS. Teknologien er valgt da den: - Opfylder HOFORs ønske om reduktion af klimaftrykket fra det nye Værket i Slangerup på op til 10% - Opfylder HOFORs krav om en renseeffektivitet for metan på mere end 90% - Opfylder krav om et lille og kompakt anlæg der ikke optager væsentlig plads - Opfylder krav om høj driftsstabilitet og minimum af drift og vedligehold Der er ikke andre aktører på markedet der har en afprøvet CLMO teknologien til håndtering af afblæsningsluft fra vandværker. Ordregiver gennemfører derfor ikke en udbudsforretning med den viden, at der kun er én, Aktor Innovation ApS, der kan byde på opgaven.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 103-290699
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif L'entité adjudicatrice n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis périodique indicatif ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
HOFOR A/S. Værket ved Slangerup, Closed Loop Methane Oxidation (CLMO) for reduktion af klimaaftryk
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AKTOR innovation ApS Numéro national d'identification: 27 97 17 09 Adresse postale: Engsvinget 34 Ville: København NV Code NUTS: DK011 Byen København Code postal: 2400 Pays: Danemark Courriel: aktor@aktor.dk Téléphone: +45 57807060 Adresse internet: www.aktor.dk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 750 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 750 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af
   2. 6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger
:
Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 30 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk. www.klfu.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Danemark-Copenhague: Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchetsType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Attribution de marché sans publication préalableType de marché: Services 11/07/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
71311000 - Services de conseil en génie civil 
71800000 - Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets