Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 26/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services d'entretien de voies ferrées

2020/S 180-435593  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Danemark-Copenhague: Services d'entretien de voies ferrées 2020/S 180-435593 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Banedanmark Numéro national d'identification: 18632276 Adresse postale: Carsten Niebuhrs Gade 43 Ville: København V Code NUTS: DK0 DANMARK Code postal: 1577 Pays: Danemark Point(s) de contact: Anette Bøgebjerg Vig Courriel: ABGV@BANE.dk Téléphone: +45 29792638 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.bane.dk/ Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853 https://www.bane.dk/ https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278144&B=BANEDANMARK Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278144&B=BANEDANMARK
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud vedr. manuelle sporydelser Numéro de référence: 2020-8497
II.1.2) Code CPV principal 50225000 Services d'entretien de voies ferrées
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Nærværende udbud består af 3 delkontrakter, hvoraf den ene vedrører årlig svelleudveksling i spor indenfor et nærmere specificeret geografiske område. De 2 andre vedrører årlig skinneudveksling i spor indenfor nærmere specificerede geografiske områder. Delkontrakterne er rammeaftaler i kalenderårene 2021 og 2022 med option på forlængelse på i alt 4 år. Der henvises til yderligere beskrivelse i pkt. II.2.4).
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 264 200 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 1
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delkontrakt 2: Øst (Sjælland ekskl. S-banen)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50000000 Services de réparation et d'entretien 50200000 Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au matériel de transport aérien, ferroviaire, routier et maritime 50220000 Services de réparation, d'entretien et services connexes liés au transport ferroviaire et à d'autres équipements
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4) Description des prestations:
Delkontrakten omfatter udveksling af sveller på Sjælland, eksklusiv S-banen. Aftalen omfatter følgende arbejder: - Stationering af sporanlæg - Levering af materiale - Udveksling af træsveller - Udveksling af betonsveller - Ballastsupplering ved svelleudveksling - Kontrol af sporarbejder. Der indgås en ikke eksklusiv rammeaftale med én leverandør. Estimerede mængder i udbudsmaterialet er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og fremtidige vedligeholdelsesbehov på tidspunktet for offentliggørelse. Der gøres opmærksom på, at der er tale om vejledende mængder, der kan ændre sig i kontraktperioden. Der henvises i øvrigt til bilag 3 (kravspecifikation) for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 22 200 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Delkontrakten indeholder optioner på forlængelse med i alt fire (4) x et (1) år.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delkontrakt 4: Sydjylland og Fyn
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50000000 Services de réparation et d'entretien 50200000 Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au matériel de transport aérien, ferroviaire, routier et maritime 50220000 Services de réparation, d'entretien et services connexes liés au transport ferroviaire et à d'autres équipements
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK03 Syddanmark
II.2.4) Description des prestations:
Delkontrakten omfatter udveksling af skinner i Sydjylland og på Fyn. Aftalen omfatter følgende arbejder: - Stationering af sporanlæg - Levering af materiale - Udførelse af skinneudveksling - Aluminotermisksvejsning, spændingsudligning, pålægssvejsning, afslibning, isoleredeklæbestød og vedligeholdelse af skinnestød - Kontrol af sporarbejder. Der indgås en ikke eksklusiv rammeaftale med én leverandør. Estimerede mængder i udbudsmaterialet er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og fremtidige vedligeholdelsesbehov på tidspunktet for offentliggørelse. Der gøres opmærksom på, at der er tale om vejledende mængder, der kan ændre sig i kontraktperioden. Der henvises i øvrigt til bilag 4 (kravspecifikation) for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 125 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Delkontrakten ndeholder optioner på forlængelse med i alt fire (4) x et (1) år.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delkontrakt 5: Sjælland ekskl. S-banen
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50220000 Services de réparation, d'entretien et services connexes liés au transport ferroviaire et à d'autres équipements 50200000 Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au matériel de transport aérien, ferroviaire, routier et maritime 50000000 Services de réparation et d'entretien
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4) Description des prestations:
Delkontrakten omfatter udveksling af skinner på Sjælland ekskl. S-banen. Aftalen omfatter følgende arbejder: - Stationering af sporanlæg - Levering af materiale - Udførelse af skinneudveksling - Aluminotermisksvejsning, spændingsudligning, pålægssvejsning, afslibning, isoleredeklæbestød og vedligeholdelse af skinnestød - Kontrol af sporarbejder. Der indgås en ikke eksklusiv rammeaftale med én leverandør. Estimerede mængder i udbudsmaterialet er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og fremtidige vedligeholdelsesbehov på tidspunktet for offentliggørelse. Der gøres opmærksom på, at der er tale om vejledende mængder, der kan ændre sig i kontraktperioden. Der henvises i øvrigt til bilag 4 (kravspecifikation) for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 117 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Delkontrakten indeholder optioner på forlængelse med i alt fire (4) x et (1) år.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Der er i delkontrakterne fastsat krav forbundet med levering af jernbanesikkerhedsmæssige ydelser. I delkontrakterne er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 26/10/2020 Heure locale: 14:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 26/10/2020 Heure locale: 14:00 Lieu:
Det er ikke muligt at overvære åbningen af tilbuddene.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Det er ikke muligt at overvære åbningen af tilbuddene.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
A) Udbudsforretningen håndteres i sin helhed digitalt via EU-Supply. Det betyder, at alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret digitalt via EU-Supply under "igangværende udbud". For at få adgang til udbudsmaterialet, og deltage i processen, skal interesserede virksomheder registrere sig online som tilbudsgiver. Dette sker under "Online registrering" på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=Banedanmark B) Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbig bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som Banedanmark har til hensigt at tildele den enkelte delkontrakt til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Banedanmark kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt. C) Banedanmark skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Banedanmark vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137 vedrørende: 1) tilbudsgivers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler 2) tilbudsgivers: i) konkurs, ii) insolvens, iii) tvangsakkord uden for konkurs, iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret, v) aktiver, der administreres af en kurator og vi) erhvervsvirksomheden er indstillet. 3) tilbudsgivers alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens integritet 4) tilbudsgivers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning eller 6) tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbagekaldelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation. Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om "self-cleaning", jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr.
   2.  D) Fremgangsmåde for udarbejdelse og fremsendelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne pkt.
   6. 1 og
   6. 2. E) Banedanmark kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. F) Udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.7): Varighed af rammeaftalen er angivet for udførelsesperiode/driftsperiode. Forud herfor vil der være en mobiliseringsperiode. G) Udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.5) og II.2.6): Anslået samlet værdi er angivet for hele delkontrakternes løbetid inklusiv optioner og forlængelsesperioder. Banedanmark har estimeret den samlede maksimale værdi for delkontrakt 2 (delkontrakt 1 i bek.): 22, 2 mio. DKK, for delkontrakt 4 (delkontrakt 2 i bek.): 125 mio. DKK og for delkontrakt 5 (delkontrakt 3 i bek.): 117 mio. DKK. Samlet for alle delkontrakter: 264,2 mio. DKK (angivet i pkt. II.1.5 og II.2.6). Den samlede værdi forventes dog at være 15,6 mio. DKK for delkontrakt 2 (delkontrakt 1 i nærværende bekendtgørelse), 63 mio. DKK for delkontrakt 4 (delkontrakt 2 i nærværende bekendtgørelse) og 98 mio. DKK for delkontrakt 5 (delkontrakt 3 i nærværende bekendtgørelse), baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere justeringsbehov sammenholdt med det forventede, fremtidige behov. https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=Banedanmark
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0 https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr.
   1.  I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk www.retsinformation.dk www.erhvervsstyrelsen.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50000000 - Services de réparation et d'entretien 
50200000 - Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au matériel de transport aérien, ferroviaire, routier et maritime 
50220000 - Services de réparation, d'entretien et services connexes liés au transport ferroviaire et à d'autres équipements 
50225000 - Services d'entretien de voies ferrées