Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 26/08/2020
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services de gardiennage

2020/S 129-317501  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis de marché - Procédure concurrentielle avec négociation Danemark-Copenhague: Services de gardiennage 2020/S 129-317501 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Slots- og Kulturstyrelsen Numéro national d'identification: 26489865 Adresse postale: Hammerichsgade 14 Ville: København V Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 1611 Pays: Danemark Point(s) de contact: Kristin Seybold Courriel: krsey@slks.dk Téléphone: +45 33954200 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.slks.dk www.slks.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=274450&B=KA Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=274450&B=KA
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af vagttjenester hos Slots- og Kulturstyrelsen
II.1.2) Code CPV principal 79713000 Services de gardiennage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbud af vagttjenester hos Slots- og Kulturstyrelsen. Herunder hovedsageligt forskellige typer af havevagtsydelser i Frederiksbergs Have og Søndermarken samt Kongens Have.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 18 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79713000 Services de gardiennage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden Lieu principal d'exécution:
København
II.2.4) Description des prestations:
Udbud af vagttjenester hos Slots- og Kulturstyrelsen. Herunder hovedsageligt havevagtsydelser til Frederiksbergs Have og Søndermarken samt Kongens Have.
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 18 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 72
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kontrakten har en varighed på 3 år, med option på forlængelse op til 3 gange i op til 12 måneder per gang. Den anslåede kontraktværdi afspejler kontrakten med den fulde forlængelsesperiode.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Der stilles understående minimumskrav til tilbudsgiver: - Krav om positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår, såfremt tilbudsgiver har eksisteret i mere end 3 år, - Tilbudsgiver skal have erfaring med lignende vagttjenester. Tilbudsgiver skal kunne angive minimum én reference á minimum 1 års varighed, - Tilbudsgiver skal have autorisation til at drive vagtvirksomhed, - Tilbudsgiver skal have tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgivers ansvar med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK for personskader og 2 500 000 for ting- og formueskade, - Tilbudsgivers daglige leder skal have erfaring som daglig leder på mindst én lignende vagtopgave. Der sker ikke prækvalifikation inden
   1.  tilbudsafgivelse. Såfremt ordregiver modtager mere end 3 tilbud, vil der ske udvælgelse til forhandlingsfasen. Udvælgelse sker på baggrund af en vurdering af minimumskravene til erfaring. Mest sammenlignelige erfaring udvælges til forhandling.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
 - Kontrakten indeholder en arbejdsklausul, - Det er en betingelse i kontrakten, at tilbudsgiver kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsniveauet "Til tjenestebrug", og at tilbudsgiver kan opretholde denne sikkerhedsgodkendelse i kontraktperioden. Dette gælder både arbejdsledelsen og det udførende personale.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure impliquant des négociations
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:

Des informations sur les procédures nationales sont disponibles sur: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1564
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Tildelingskriteriet er "bedste forhold mellem pris og kvalitet", hvor pris vægter 60 % og kvalitet 40 %. Efter forhandlingsfasen afgiver tilbudsgivere deres endelig tilbud, som ordregiver herefter evaluerer efter ovenstående tildelingskriterie. Evalueringsmetoden: Kvalitet pointsættes på en skala fra 0-10. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud findes på baggrund af ratiomodellen, hvor pris per kvalitetspoint udregnes.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 26/08/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Der afholdes besigtigelse d. 12. august, som tilbudsgivers opfordres til at deltage i. Følgende udelukkelsesgrunde er gældende for udbuddet: - De obligatoriske udelukkelsesgrunde beskrevet i udbudslovens § § 135-136, - Af frivillige udelukkelsesgrunde, er følgende gældende for nærværende udbud: Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 vedrørende tilbudsgivers overholdelse af arbejdsretlige regler, samt § 137, stk. 1, nr. 2 vedrørende konkurs og insolvens- og likvidationsbehandling.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://klfu.naevneneshus.dk/ https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
Ville: København Pays: Danemark
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk.
   4.  4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/ www.retsinformation.dk https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79713000 - Services de gardiennage