Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services de gestion de cantine

2020/S 99-237983  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure restreinte Danemark-Copenhague: Services de gestion de cantine 2020/S 099-237983 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Adresse postale: Haraldsgade 53/Vermundsgade 38 Ville: København Ø Code NUTS: DK011 Code postal: 2100 Pays: Danemark Point(s) de contact: Anika Orup (på vegne af ordregiver) Courriel: anika.orup@d-s-r.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://ufm.dk/ Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223 https://ufm.dk/ https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: UFM: Forskning og uddannelse - STAR: effektiv arbejdsmarkedspolitik
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Drift af kantine - Uddannelses- og Forskningsministeriet & Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
II.1.2) Code CPV principal 55512000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet omfatter drift af kantine på Uddannelse- og Forskningsministeriets (UFM) & Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) nye fælles adresse på Haraldsgade 53/Vermundsgade 38, 2100 København Ø med indflytning ultimo maj 2020. Opgaven omfatter driften af denne kantine for personalet, samt levering af mødeforplejning/rekvisitionssalg. Kundeunderlaget er i alt ca. 900 personer.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 22 199 400.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 55512000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK011 Lieu principal d'exécution:
Haraldsgade 53, 2100 København Ø
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit 3 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et begrænset udbud. Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på: https://www.eusupply.com/dsr.asp Den ansøgende virksomhed skal selv tilmelde sig udbuddet og ansøge om prækvalifikation til udbuddet via CTM Systemet. Kun ansøgninger modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning til prækvalifikation. Såfremt den ansøgende virksomhed ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden: https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket "Offentliggjorte udbud" og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen "Accepter". Når udbuddet er valgt, skal der besvares en række spørgsmål/vedhæftes relevante dokumenter inden ansøgningsfristen. https://www.eusupply.com/dsr.asp https://www.eu-supply.com/dsr.asp
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Leveringssikkerhed og sociale ansvar / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 40 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Option vedr. rensning samt opfyldning af kaffemaskiner. Option vedr. frugtordningen - model nummer 2 - økologisk frugt leveret i kurve i ordregivers cafékøkkener.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tilbud skal udarbejdes under hensyn til gældende regler, herunder Finansministeriets Budgetvejledning, afsnit
   2. 4.15 kantiner. Ordregiver afgiver ikke kontrolbud.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 228-560617
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Drift af kantine - Styrelsen for Forskning og Uddannelse & Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: J. Nørgaard Café A/S Numéro national d'identification: 11427693 Ville: København K Code NUTS: DK011 Code postal: 1160 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 22 199 400.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Den ansøgende virksomhed skal selv holde sig orienteret om prækvalifikationen i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar i forbindelse med prækvalifikationen offentliggøres. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Den ordregivende myndighed vil ved udvælgelsen af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, vælge de 5 ansøgere som lever op til dokumentations- og mindstekravene, og som samlet set har de bedste kvalifikationer på: - reference-/erfaringsliste i forhold til den udbudte opgave. Ansøgers og tilbudsgiveres omkostninger i forbindelse med prækvalifikation og afgivelse af tilbud er ordregiver uvedkommende.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@erst.dk Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af
   2. 6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage
:
Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Stk.
   2.  Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: - 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. - 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.
   4.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.
   2.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1. www.retsinformation.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
55512000 - Services de gestion de cantine