Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services d'ingénierie ferroviaire

2022/S 52-136459  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Danemark-Copenhague: Services d'ingénierie ferroviaire 2022/S 052-136459 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Banedanmark Numéro national d'identification: 18632276 Adresse postale: Carsten Niebuhrs Gade 43 Ville: København V Code NUTS: DK Danmark Code postal: 1577 Pays: Danemark Point(s) de contact: Ida Borup Krogh Courriel: IBKR@BANE.dk Téléphone: +45 82340000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.bane.dk/ Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rådgiverudbud, Langå Station (genudbud) Numéro de référence: FSP0503-008
II.1.2) Code CPV principal 71311230 Services d'ingénierie ferroviaire
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Genudbud af rådgivningsydelser i forbindelse med fornyelse af spor og perroner, hastighedsopgradering samt udvalgte forberedende arbejder for elektrificeringsprogrammet på Langå Station i 2024. I forbindelse med hastighedsopgraderingen og de forberedende arbejder til elektrificeringsprogrammet forlægges og sænkes sporene under Væthvej og Væthvejsbroens fundament skal forstærkes. Arbejderne omfatter program-, projekterings-, udførelses- og afslutningsfase. Rådgivningsydelserne omfatter i hovedtræk projektafklaring og udarbejdelse af programfaserapport, projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, projektopfølgning og as built materiale. ),
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 71311000 Services de conseil en génie civil 71312000 Services de conseil en ingénierie de la construction 71322300 Services de conception de ponts 71600000 Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Genudbud af rådgivningsydelser i forbindelse med fornyelse af spor og perroner, hastighedsopgradering samt udvalgte forberedende arbejder for elektrificeringsprogrammet på Langå Station i 2024. I forbindelse med hastighedsopgraderingen og de forberedende arbejder til elektrificeringsprogrammet forlægges og sænkes sporene under Væthvej og Væthvejsbroens fundament skal forstærkes. Arbejderne omfatter program-, projekterings-, udførelses- og afslutningsfase. Rådgivningsydelserne omfatter i hovedtræk projektafklaring og udarbejdelse af programfaserapport, projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, projektopfølgning og as built materiale.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Option
   1.  Nedrivning af stationsbygning på Langå Station Option
   2.  Projektgennemgang og projektoptimering Option
   3.  Timer til uforudseelige opgaver Option
   4.  Grænsefladeafklaringer Option
   5.  Visualisering af ændringen på Langå Station Option
   6.  CSM assistance Option
   7.  Ballastvurdering Aalborg station
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 027-048323
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Rådgiverudbud, Langå Station (genudbud)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NIRAS A/S Numéro national d'identification: 37295728 Ville: Allerød Code NUTS: DK Danmark Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 18 620 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr.
   1.  I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk www.retsinformation.dk www.erhvervsstyrelsen.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Danemark-Copenhague: Services d'ingénierie ferroviaireType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 15/03/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71311000 - Services de conseil en génie civil 
71311230 - Services d'ingénierie ferroviaire 
71312000 - Services de conseil en ingénierie de la construction 
71322300 - Services de conception de ponts 
71600000 - Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil