01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/11/2018
Date de péremption : 07/12/2018
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services de nettoyage

2018/S 214-490517 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
07/11/2018 S214  - - Services - Avis de marché - Procédure restreinte Danemark-Copenhague: Services de nettoyage 2018/S 214-490517 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Danske Regioner Dampfærgevej 22 København Ø 2100 Danemark Point(s) de contact: Pia Blæsbjerg (på vegne af ordregiver) Courriel: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk Code NUTS: DK01 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.danskeregioner.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223 http://www.danskeregioner.dk https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224178&B=DSR Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues autre adresse:
Dansk Servicerådgivning (se nedenstående URL-adresse for yderligere information) Odense C 5000 Danemark Point(s) de contact: Pia Blæsbjerg (på vegne af ordregiver) Courriel: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk Code NUTS: DK031 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.d-s-r.dk http://www.d-s-r.dk
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224178&B=DSR
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem danske regioner
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rengøringsservice - Danske Regioner
II.1.2) Code CPV principal 90910000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Rengøringsservice iht. DS-INSTA800-1:2018 på ordregivers lokation og vinduespolering er medtaget som tilkøbsydelse. Opgaven udbydes samlet.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911100 90911300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Lieu principal d'exécution:
København Ø
II.2.4) Description des prestations:
Rengøringsservice iht. DS-INSTA800-1:2018 på ordregivers lokation og vinduespolering er medtaget som tilkøbsydelse. Opgaven udbydes samlet.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Ordregiver kan kræve kontrakten forlænget i 2 gange 1 år på uændrede betingelser. Ønsker ordregiver en forlængelse skal dette varsles skriftligt senest 6 måneder inden kontraktens udløb.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 7 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse end det planlagte antal, vil der blive foretaget en udvælgelse blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier: - Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet "For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type" i ESPD. Udvælgelsen foretages på baggrund af, i hvor høj grad ansøgers referencer dokumenterer erfaring med lignende opgaver, som den udbudte, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) og II.2.4), idet der lægges positiv vægt på: - Mest lignende opgave- og ydelsesbeskrivelse som den udbudte opgave, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4 og II.2.4 (angivet af ansøger under "beskrivelse" i ESPD), - At referencen var igangværende på ansøgningstidspunktet (angivet af ansøger under "dato" i ESPD), - Lignende kundetype som ordregiver (angivet af ansøger under "modtagere" i ESPD).
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver. Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser. Vinduespolering er ligeledes medtaget som tilkøbsydelse.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ansøger bedes orientere sig om de samlede krav til ansøgning om prækvalifikation, som fremgår af afsnit 3 og 4 i Kontraktbilag 2: Udbudsbetingelser.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
En ansøger, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og § 136 vil blive udelukket fra udbuddet med mindre udbudslovens § 138 er gældende. Dog bemærkes, at en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100 000 DKK eller derover. En ansøger, der befinder sig i en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde fra udbudslovens § 137 vil blive udelukket fra udbuddet med mindre udbudslovens § 138 er gældende: - Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, - Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr.
   2.  Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i henhold til ovenstående. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD, Del III, afsnit A, B og C. For så vidt angår danske ansøgere/tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen. Er ansøger/tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder ansøgers/tilbudsgivers hjemland ikke certifikater eller dokumenter eller dækker disse ikke alle de i § 135, § 136 og § 137 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes der ikke edsaflæggelse i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk.
   2.  Dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene (fx serviceattest fra Erhvervsstyrelsen) må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
 1)Under punktet "Samlet årsomsætning" anføres ansøgers samlede årsomsætning i seneste afsluttede regnskabsår; 2) Under punktet "Øvrige økonomiske og finansielle krav" anføres ansøgers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 1)Samlet årsomsætning i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være 20 000 000 DKK (eller tilsvarende i anden valuta); 2) Egenkapitalen i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være positiv. Hvis ansøger/tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav, kan dette gøres ved at fremlægge underskrevet revisorerklæring eller revideret årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 1)Under punktet "For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type" anføres referenceliste over de væsentligste, påbegyndte eller igangværende sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af: a) Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse), f.eks. rengøringsservice, udført iht. DS-INSTA800 på lokation med lokaletyper i alle kvalitetsprofiler, b) Beløb (kontraktsum pr. år), c) Dato (startdato samt slutdato, hvis kendt), og d) Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn). Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Ved angivelse af mere end 5 referencer vil det kun være de 5 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav og begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere. Dette gælder uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 5 referencer, alternativt tydeligt angive hvilke 5 referencer, der skal lægges til grund i udvælgelsen. Hvis et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer, samlet fremsender flere end 5 referencer og det ikke tydeligt fremgår, hvilke 5 referencer der skal lægges til grund, forbeholder ordregiver sig ret til at rette henvendelse til den ansøger med henblik på at fastslå hvilke 5 referencer, der skal indgå i udvælgelsen. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 1)Referencelisten skal indeholde minimum 2 referencer, hvor der udføres rengøring efter DS:INSTA800. Hvis ansøger/tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav, kan dette gøres ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
a) Leverandøren skal i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. b) Leverandøren skal være villig til at indgå kontrakt som indeholder sociale klausuler, herunder evt. vedrørende klausul om praktikaftaler. For oplysninger om de konkrete klausuler henvises til udbudsmaterialet.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 07/12/2018 Heure locale: 14:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 2 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et begrænset udbud. Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp Ansøger skal selv tilmelde sig udbuddet og afgive ansøgning via CTM Systemet. Kun ansøgning modtaget via CTM Systemet vil kunne komme i betragtning. Såfremt ansøger ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen »Accepter«. Ansøger/tilbudsgiver skal selv holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ansøgers/tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af ansøgning/tilbud er ordregiver uvedkommende. I øvrigt henvises til det komplette udbudsmateriale som er tilgængeligt i CTM systemet på det konkrete udbud under "Se udbudsdokumenter". https://www.eu-supply.com/dsr.asp https://www.eu-supply.com/dsr.asp
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus Toldboden 2 Viborg 8800 Danemark Courriel: klfu@erst.dk Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
x Danemark
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af
   2. 6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage
:
Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Stk.
   2.  Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: - 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.
   2.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1. www.retsinformation.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Valby 2500 Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage 
90911100 - Services de nettoyage de logements 
90911300 - Services de nettoyage de vitres