Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services des postes et télécommunications

2020/S 124-304814  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Danemark-Copenhague: Services des postes et télécommunications 2020/S 124-304814 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: KOMBIT A/S Numéro national d'identification: 2452452345 Adresse postale: Halfdansgade 8 Ville: København S Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 2300 Pays: Danemark Point(s) de contact: Poul Christiansen Courriel: pdc@kombit.dk Téléphone: +45 33349433 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.kombit.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748 www.kombit.dk https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: KOMBIT fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af rammeaftale vedr. postbefordring af valgkort i hele Danmark
II.1.2) Code CPV principal 64000000 Services des postes et télécommunications
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Rammeaftalen omfatter løbende levering af postbefordring af valgkort i hele Danmark. KOMBIT indgår rammeaftalen på vegne af alle kommuner, som forpligtes til at indkøbe alle distributionsydelserne via rammeaftalen, dog er den mellemkommunale distribution af brevstemmer valgfri for kommunerne. Kommunerne forpligtes også til at lade sig repræsentere overfor leverandørerne via KOMBIT.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 121 000 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 64100000 Services postaux et services de courrier 64110000 Services postaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK DANMARK
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet vedrører en rammeaftale omfattende løbende levering af postbefordring af valgkort i hele Danmark under danske valglove. Udbuddet er omfattet af udbudslovens afsnit III (Light-regimet) og gennemføres derfor i overensstemmelse med § § 186-189, jf. principperne i udbudslovens § 2 samt nærværende forhåndsmeddelelse. Tidsplan og nærmere betingelser for afgivelse af tilbud, samt evaluering heraf, vil fremgå af udbudsbetingelserne, som vil være tilgængelig via EU-Supply efter udløb af fristen angivet i afsnit IV.2.2). Denne forhåndsmeddelelse opfordrer relevante økonomiske aktører til skriftligt at rette henvendelse med henblik på senere afgivelse af tilbud. Det bemærkes, at rammeaftalen vil blive tildelt uden yderligere offentliggørelse, og KOMBIT A/S foretager således ikke yderligere formelle offentliggørende skridt til at opfordre interesserede leverandører til at rette henvendelse. KOMBIT vil således heller ikke kunne lade økonomiske aktører, som først henvender sig efter udløb af fristen som fremgår af afsnit IV.2.2) indgå i den efterfølgende udbudsprocedure. På grundlag af de indkomne henvendelser vil KOMBIT afholde en lige udbudsprocedure med de interesserede økonomiske aktører. KOMBIT forbeholder sig ret til at forhandle med de interesserede økonomiske aktører. Der ydes ikke vederlag for forhandlingen. KOMBIT A/S tildeler rammeaftalen til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Rammeaftalen vil løbe i 48 måneder, og forventes at træde i kraft fra Februar 2022.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Idet at dette er en rammeaftale er kontraksummen opgjort i denne bekendtgørelse udtryk for et skøn med nogen usikkerhed.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:

Des informations sur les procédures nationales sont disponibles sur: www.udbud.dk
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Proceduren gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III og i overensstemmelse med principperne i § 2 i udbudsloven. På grundlag af de indkomne henvendelser har KOMBIT afholdten lige udbudsprocedure med de interesserede økonomiske aktører. KOMBIT A/S tildeler hermed rammeaftalen til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 084-202201
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Postbefordring af valgkort
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Postnord A/S Numéro national d'identification: 26663903 Adresse postale: Hedegaardsvej 88 Ville: København S Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 2300 Pays: Danemark
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 121 000 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 121 000 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Den i denne bekendtgørelse opgjorde kontraktsum udgør et estimat med stor usikkerhed, idet at kontraktsummen i meget høj grad afhænger af antallet af valghandlinger i kontraktperioden.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lovbekendtgørelse nr. 593 af
   2. 6.2016 med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk/ http://www.kfst.dk/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
64000000 - Services des postes et télécommunications 
64100000 - Services postaux et services de courrier 
64110000 - Services postaux