Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services des postes et télécommunications

2020/S 227-560142  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 20/11/2020 S227 Danemark-Copenhague: Services des postes et télécommunications 2020/S 227-560142 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: HOFOR A/S Numéro national d'identification: 10073022 Adresse postale: Ørestads Boulevard 35 Ville: København S Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 2300 Pays: Danemark Point(s) de contact: Henrik Nisgaard Courriel: hnis@hofor.dk Téléphone: +45 27953804 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hofor.dk/ Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.6) Activité principale Autre activité: Forsyning
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Postkørsel af breve og pakker
II.1.2) Code CPV principal 64000000 Services des postes et télécommunications
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Rammeaftalen omhandler levering af breve og pakker både internt mellem HOFOR´s 10 bemandede lokationer, samt eksternt til kunderne i hele forsyningsområdet.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 64100000 Services postaux et services de courrier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4) Description des prestations:
Rammeaftalen omhandler levering af breve og pakker både internt mellem HOFOR´s 10 bemandede lokationer, samt eksternt til kunderne i hele forsyningsområdet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Service / Pondération: 60 % Prix - Pondération: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 185-447683
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Postkørsel af breve og pakker
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Udbuddet annulleres grundet manglende konkurrence.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af
   2.  juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger: 1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. 2) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk www.klfu.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/11/2020
 
 
C L A S S E    C P V
64000000 - Services des postes et télécommunications 
64100000 - Services postaux et services de courrier