Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 19/06/2023
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague:Services de programmation et de conseil en logiciels

2023/S 97-302925  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Danemark-Copenhague: Services de programmation et de conseil en logiciels 2023/S 097-302925 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Det Digitale Folkebibliotek Numéro national d'identification: 41344121 Adresse postale: Nyropsgade 3 Ville: København V Code NUTS: DK Danmark Code postal: 1602 Pays: Danemark Point(s) de contact: Iben Toudal Madsen Courriel: GS6T@kk.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://detdigitalefolkebibliotek.dk/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ca508f6e-e1b1-427f-9632-75bebae7925b/publicMaterial Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ca508f6e-e1b1-427f-9632-75bebae7925b/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ca508f6e-e1b1-427f-9632-75bebae7925b/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
KONTRAKT OM VEDLIGEHOLD OG VIDEREUDVIKLING AF FOLKEBIBLIOTEKERNES CMS
II.1.2) Code CPV principal 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Kontrakten omfatter en overtagelse af vedligeholdelsesansvaret af ordregivers CMS fra ordregivers nuværende leverandør og efterfølgende videreudvikling heraf. I tillæg hertil omfatter kontrakten udvikling af to indledende udviklingsforløb.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72212160 Services de développement de logiciels de bibliothèques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark Code NUTS: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Description des prestations:
Kontrakten omfatter en overtagelse af vedligeholdelsesansvaret af ordregivers CMS (Systemet, se også bilag 0 for definition) fra ordregivers nuværende leverandør og efterfølgende videreudvikling heraf. I tillæg hertil omfatter kontrakten gennemførelse af to indledende udviklingsforløb; - Biblioteksformidling, som implementerer den sidste funktionalitet før ordregivers nye CMS er klar til at blive ibrugtaget af folkebibliotekerne - Børneprojektet, der etablerer separat webløsning baseret på samme System Efterfølgende videreudvikling leveres og sættes i produktion på baggrund af Udviklingsforløb, der gennemføres som agile udviklingsprocesser. Kildekoden, der udgør grundlaget for Systemet, er baseret på Open Source og er tilgængelig via GitHub. Der henvises til Kontraktens bilag 2 for en nærmere information om kildekode og dokumentation og leverandørens adgang hertil forud for afgivelse af tilbud. Kontrakten har således til formål at understøtte et tæt samarbejde mellem ordregiver og den kommende leverandør, der sikrer en effektiv anvendelse af ordregivers investeringer med henblik på at opfylde de forretningsmæssige behov som er afspejlet i kontraktens krav til de første udviklingsprocesser og herefter løbende i kontraktperioden. Kontrakten løber otte år.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 96 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Ordregiver agter at udvælge fem ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil ske blandt de ansøgere, der opfylder mindstekravene og ikke befinder sig i en relevant udelukkelsesgrund. Ordregiver vil udvælge de ansøgere, der skønnes bedst egnede til at løfte opgaverne omfattet af kontrakten. I denne vurdering vil ordregiver lægge vægt på, at ansøger viser - erfaring med agil udvikling og videreudvikling af et CMS af tilsvarende størrelse, indhold og kompleksitet som i den udbudte kontrakt - erfaring med folkebiblioteker - erfaring med vedligehold og support af et CMS af tilsvarende størrelse, indhold og kompleksitet som i den udbudte kontrakt. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de i ESPD'et oplyste referencer.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ansøger (eller en støttende enhed) udelukkes fra deltagelse i udbuddet, hvis denne er omfattet af én eller flere af følgende obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. Udbudslovens § 134 a, § 135, stk. 1 - 3 og § 136, stk. 1, nr.1-4. Tillige udelukkes en ansøger hvis denne er omfattet af én eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og
   5.  En ansøger udelukkes således, hvis der ikke kan svares "nej" til de i ESPD del III afsnit A-C nævnte udelukkelsesgrunde. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for at ansøger er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om tildeling. Der henvises til Udbudslovens § 134 a - 137 for yderligere beskrivelse af udelukkelsesgrundene, samt hvilken dokumentation den vindende leverandør skal kunne fremlægge, hvis ordregiver anmoder herom.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal oplyse følgende om sin økonomiske formåen. Dette gøres i Ethics under fanen "Udvælgelse". - Årsomsætning for de 3 seneste disponible årsregnskaber - Soliditetsgrad i de 3 seneste disponible årsregnskaber Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således: egenkapital x 100 /samlede aktiver = soliditetsgrad. Kan ansøger ikke selv opfylde minimumskravene, kan ansøger eventuelt afgive ansøgning som konsortium og/eller basere sig på andre enheders økonomiske formåen. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Der stilles følgende mindstekrav til økonomisk formåen:
   1.  Ansøgers årsomsætning skal i hvert de 3 seneste disponible årsregnskaber udgøre minimum DKK 5 mio.
   2.  Ansøger skal have haft en soliditetsgrad på mindst 15 % i hvert de 3 seneste disponible årsregnskab.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal angive op til fire relevante referencer i ESPD, der maksimalt er tre år gamle. Angives der flere end fire referencer, vil ordregiver alene tage udgangspunkt i de fire første af de af ansøger anførte referencer i Ethics under fanen "Udvælgelse". Bemærk at hvis ansøger udgør et konsortium eller baserer sig på andre enheders tekniske formåen, må der samlet angives i alt fire referencer. Ved relevante referencer menes referencer, der angår applikationsvedligehold af CMS og agil udvikling i tilknytning hertil svarende til den udbudte kontrakt. Ordregiver vil alene lægge vægt på de dele af referencen, der ligger inden for den ovenfor anførte periode på tre år regnet fra ansøgningstidspunktet. Såfremt en reference delvist ligger uden for den angivne periode, skal det i ansøgningen oplyses, hvilke dele af referencen, der er leveret inden for den angivne periode. I hver reference skal ansøger beskrive følgende:
   1.  Beskrivelse: Beskrivelse af referenceopgaven samt oplysninger om den rolle, som ansøgeren har haft i forbindelse med opgaven, herunder beskrivelse af systemet, kompleksiteten heraf eller andre relevante oplysninger, der gør det muligt for ordregiver at vurdere referencens omfang og sammenlignelighed. Bemærk, at der ikke ønskes en fuld løsningsbeskrivelse, men primært en beskrivelse af forhold, der gør, at ordregiver kan fastslå, om referencen er sammenlignelig med de opgaver, der indgår under kontrakten.
   2.  Omfang: Opgavens værdi i DKK ekskl. moms, dvs. det beløb som kunden har betalt ansøger for at få udført opgaven.
   3.  Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato eller forventet dato for færdiggørelsen (slutdato) af opgaven.
   4.  Modtager: Kundenavn inkl. kontaktperson, e-mailadresse og telefonnummer på denne. Ansøger bedes bestræbe sig på at beskrive referencen så kortfattet som muligt og ikke på mere end én normalside (2.400 anslag inkl. mellemrum). Såfremt der vedlægges referencebeskrivelser ud over én normalside, vil ordregiver alene vurdere på den første normalside. Det er vigtigt, at ansøger afgiver så præcise oplysninger som muligt og udformer en fyldestgørende beskrivelse af referencerne, så det er klart, hvad det pågældende arbejde vedrører. ordregiver forbeholder sig retten til at rette henvendelse til de anførte referencekunder og få verificeret referenceoplysningerne, hvorfor der skal oplyses navn og telefonnummer på en kontaktperson hos referencekunden. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Der er ikke mindstekrav til ansøgers tekniske formåen. De af ansøger oplyste referencer vil blive anvendt til at identificere hvilke ansøgere, der bedst opfylder de objektive kriterier for udvælgelsen, og dermed skal prækvalificeres. Hvis en ansøger baserer sig på en anden enheds formåen i relation til den tekniske og faglige formåen (referencer), skal der foruden et udfyldt og underskrevet ESPD for den støttende virksomhed fremlægges en støtteerklæring jf. Udbudsbetingelsernes Bilag D Støtteerklæring, hvoraf det klart og specifikt fremgår, at den støttende virksomhed har forpligtet sig til at stille den nødvendige tekniske/faglige formåen til rådighed.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 19/06/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 26/06/2023
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Kontraktperioden på otte år regnes fra transitionsdagen. Der henvises til kontrakten for yderligere detaljer.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 KONTRAKT OM VEDLIGEHOLD OG VIDEREUDVIKLING AF FOLKEBIBLIOTEKERNES CMS 19/06/2023 22/05/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels 
72212160 - Services de développement de logiciels de bibliothèques