Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/04/2018
Date de péremption : 26/05/2028
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services de programmation et de conseil en logiciels

2018/S 82-184381  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/04/2018 S82  - - Services - Système d'acquisition dynamique - Procédure restreinte Danemark-Copenhague: Services de programmation et de conseil en logiciels 2018/S 082-184381 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses SKAT 19552101 Østbanegade 123 København Ø 2100 Danemark Point(s) de contact: Martin Andersen Téléphone: +45 72371060 Courriel: martin.andersen@skat.dk Code NUTS: DK Adresse(s) internet: Adresse principale: www.skat.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762 www.skat.dk https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209343&B=SKAT Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209343&B=SKAT
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Affaires économiques et financières
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dynamisk indkøbssystem vedrørende IT-konsulentydelser inden for risk, sikkerhed og compliance.
II.1.2) Code CPV principal 72200000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbud af dynamisk indkøbssystem vedrørende IT-konsulentydelser inden for risk, sikkerhed og compliance.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72240000 72241000 72260000 72266000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK
II.2.4) Description des prestations:
IT-konsulentydelser inden for risk, sikkerhed og compliance i overensstemmelse med ISO 27001 og 27002, herunder eksempelvis men ikke begrænset til: - Politikker og lovgivning, - Compliance, - Sikkerhedsrådgivning, - Sikkerhedstest, herunder sårbarhedstest, - Awareness, - Security forensic.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 60-80 Prix - Pondération: 20-40
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 120 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre minimal envisagé: 1 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav, som er mindstekrav jf. III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet og III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 7 medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 10 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Som mindstekrav kræves 3 relevante referencer vedrørende IT-konsulentydelser inden for risk, sikkerhed og compliance udført inden for de seneste 3 år. Hver reference skal have en mindsteværdi på 50.000 DKK. Referencerne skal indeholde følgende punkter: - Opgavebeskrivelse, - Virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen, - Kunde, - Værdi, - Tidspunkt for leverancens udførelse, datoer for kontraktindgåelsen og kontraktudløb. Referencerne skal angives i ESPD afsnit IV.C. Alle referencer skal skrives i separate felter (tryk på + i ESPD dokumentet, så genereres der flere felter til at anføre referencer). Som mindstekrav kræves mindst 3 konsulenter, med hver minimum 10 års erfaring og 3 relevante certificeringer inden for risk, sikkerhed og compliance.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Konkrete tildelinger på det dynamiske indkøbssystem foregår som miniudbud. Konkret beskrivelse af opgaven, evaluering, kontrakt/samhandelsbetingelser, vilkår mv. fremsendes i forbindelse med det enkelte miniudbud. Der vil blive anvendt periodekøbsaftaler i forbindelse med tildelinger på det dynamiske indkøbssystem.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 26/05/2028 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 7 medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Angående etablering af det dynamiske indkøbssystem (herefter benævnt DIS): Der vil tidligst blive påbegyndt miniudbud mandag den 28.5.2018. Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem: 1) Tilmelding til DIS Anmodning om optagelse skal afgives elektronisk via det internetbaserede eSourcing system EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Det er gratis af oprette sig som bruger. Når der ansøges om optagelse på DIS (både under og efter EU-udbud), skal der afleveres både ESPD dokument og dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige, at der skal afleveres en serviceattest. Vær opmærksom på, at serviceattesten tillige skal indeholde oplysninger fra Kriminalregistret).
   1. 1. EU-udbud af DIS Når DIS oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning, og efter at ordregiver har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger. Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et DIS, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter DIS-platformens etablering.
   1. 2. Efterfølgende optag af leverandører DIS er åben for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter EU-udbuddets afslutning. Hvis en leverandør lever op til de stillede egnethedskrav har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget i systemet.
   2.  Omkostninger / forpligtelser som leverandør på DIS Det er gratis for leverandørerne at være optaget på DIS, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør på DIS i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet. Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.
   3.  Hvordan får man en ordre gennem DIS Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages via DIS, afholde et miniudbud for alle de leverandører som er optaget i systemet. Når man som leverandør er optaget i DIS vil man få besked hver gang, der oprettes et miniudbud. Disse miniudbud har man som leverandør mulighed for at byde på gennem systemet, og hvis man er den leverandør, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til kriterierne for tildeling, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren. Alle processer foregår elektronisk og gennem DIS-platformen.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus, Toldboden 2 Viborg 8800 Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Adresse internet:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk www.retsinformation.dk www.erhvervsstyrelsen.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 Valby 2500 Danemark Téléphone: +45 3529100 Courriel: kfst@kfst.dk Adresse internet:http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/04/2018
 
 
C L A S S E    C P V
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels 
72240000 - Services d'analyses et de programmation de systèmes 
72241000 - Services de spécification de cibles de projets critiques 
72260000 - Services relatifs aux logiciels 
72266000 - Services de conseil en logiciels