Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services de programmation et de conseil en logiciels

2020/S 129-317409  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Attribution de marché sans publication préalable Danemark-Copenhague: Services de programmation et de conseil en logiciels 2020/S 129-317409 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Det Kriminalpræventive Råd Numéro national d'identification: 33343760 Adresse postale: Artillerivej 55 Ville: København S Code NUTS: DK011 Byen København Code postal: 2300 Pays: Danemark Point(s) de contact: Arne Simonsen Courriel: asi@dkr.dk Téléphone: +45 21516089 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://dkr.dk/ https://dkr.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Videreudvikling af nabohjælpsplatform
II.1.2) Code CPV principal 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Trygfonden agter at give Det Kriminalpræventive Råd en gave bestående af en ny aftale med Naboor ApS om videreudvikling og drift af et opdateret nabohjælpssystem. Den nye aftale er en fortsættelse af et bestående aftaleforhold.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 500 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72210000 Services de programmation de progiciels 72230000 Services de développement de logiciels personnalisés 72250000 Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 72260000 Services relatifs aux logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK DANMARK Lieu principal d'exécution:
Danmark
II.2.4) Description des prestations:
I 2012 indgik Trygfonden en aftale med Naboor ApS om levering, drift og vedligehold af et it-system til forebyggelse af indbrud hos private (nabohjælpssystem). Senere samme år overdrog Trygfonden kontrakten med Naboor ApS til Det Kriminalpræventive Råd som en gave, idet vederlagsforpligtelsen iht. aftalen (betalingerne til Naboor ApS) forblev hos Trygfonden. I 2018 indgik TrygFonden en fornyet aftale med Naboor ApS om udvikling af et fornyet nabohjælpssystem (Vers.
   2. 0). Dette system blev ligeledes overdraget som gave til Det Kriminalpræventive Råd, idet vederlagsforpligtelsen (betalingerne til Naboor ApS) også iht. denne fornyede aftale skulle forblive hos Trygfonden, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2018/S 114-260063. I 2019 indgik TrygFonden en kontrakt med Naboor ApS om drift, support og vedligeholdelse af nabohjælpssystemet. Denne kontrakt overdrog TrygFonden ligeledes til Det Kriminalpræventive Råd som en gave, idet vederlagsforpligtelsen (betalingerne til Naboor ApS) fortsat forblev hos Trygfonden. Der er nu behov for at videreudvikle nabohjælpssystemet til version
   3. 0. TrygFonden agter i den forbindelse at indgå en fornyet aftale med Naboor ApS om udvikling af denne version
   3. 0. I den samme aftale vil der åbnes for efterfølgende videreudvikling af nabohjælpssystemet, fx til vers.
   4. 0. TrygFonden ønsker i den forbindelse at overdrage denne ny kontrakt vedr. version
   3. 0 samt mulige efterfølgende Videreudvikling heraf som en gave til Det Kriminalpræventive Råd, idet vederlagsforpligtelsen (betalingerne til Naboor ApS) også iht. denne fornyede aftale forbliver hos TrygFonden. Det nye system (vers.
   3. 0 samt efterfølgende videreudviklinger) vil blive driftet under supportaftalen indgået i 2019, jf. ovenfor. 2018/S 114-260063
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Det Kriminalpræventive Råds modtagelse af den i pkt. II.2.4) beskrevne gave fra TrygFonden, samt Det Kriminalpræventive Råds modtagelse af ydelserne fra Naboor ApS iht. den fornyede aftale er ikke betinget af specifikke modydelser til Trygfonden/Naboor ApS fra Det Kriminalpræventive Råd. Valget af leverandøren (Naboor ApS) er endvidere ikke overladt til Det Kriminalpræventive Råd, idet Trygfonden - som gavegiver - har valgt at fortsætte med den eksisterende leverandør (Naboor ApS). Det er derfor Det Kriminalpræventive Råds opfattelse, at modtagelsen af en sådan gave ikke er udbudspligtig, idet der ikke er tale om en gensidigt bebyrdende kontrakt. Det følger af udbudslovens § 6, at der skal gennemføres et udbud forud for indgåelsen af "offentlige kontrakter" over tærskelværdien. Begrebet "offentlig kontrakt" er i udbudslovens § 24, nr. 24 defineret som "en gensidigtbebyrdende kontrakt, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivere, og som vedrører udførelsen af bygge- og anlægsarbejder eller levering af varer eller tjenesteydelser". Ifølge forarbejderne til bestemmelsen udelukker gensidighedsbetingelsen ensidige dispositioner fra begrebet offentlig kontrakt. Offentlige ordregivere kan med andre ord modtage gaver fra virksomheder mv., uden at der er tale om en offentlig kontrakt, hvorfor en sådan gave ikke udløser udbudspligt.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 114-260063
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1 Intitulé:
Nabohjælpsplatform - version
   3. 0 og senere videreudvikling
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
02/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Naboor ApS Ville: Aarhus C Code NUTS: DK04 Midtjylland Code postal: 8000 Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 2 500 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
For så vidt angår udbuddets samlede værdi, jf. pkt. II.I.7), samt kontraktens værdi, jf. pkt. V.2.4), bemærkes, at i værdien er ligeledes indregnet eventuelle meromkostninger til yderligere videreudvikling (fx version
   4. 0). Prisen for udviklingen af version
   3. 0 beløber sig til 1 300 000 DKK. I relation til pkt. V.2.1) bemærkes, at den angivne dato er datoen for afsendelse af denne (profylakse-) bekendtgørelse. Aftalen med Naboor ApS vil blive indgået efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne (profylakse-) bekendtgørelse er blevet offentliggjort.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://klfu.naevneneshus.dk/ https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk.
   4.  4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/ www.retsinformation.dk https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels 
72210000 - Services de programmation de progiciels 
72230000 - Services de développement de logiciels personnalisés 
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 
72260000 - Services relatifs aux logiciels