Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et à d'autres équipements

2020/S 69-164215  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Services - Avis de préinformation sans mise en concurrence - Sans objet Danemark-Copenhague: Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et à d'autres équipements 2020/S 069-164215 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Vejdirektoratet Numéro national d'identification: 60729018 Adresse postale: Carsten Niebuhrs Gade 43,
   5.  sal Ville: København v Code NUTS: DK Code postal: 1577 Pays: Danemark Point(s) de contact: Vibeke Schiøler Sørensen Courriel: udbud@vd.dk Téléphone: +45 72443630 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://vejdirektoratet.dk http://vejdirektoratet.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rigspolitiet Adresse postale: Polititorvet 14 Ville: København V Code NUTS: DK Code postal: 1780 Pays: Danemark Point(s) de contact: Vibeke Schiøler Sørensen Courriel: udbud@vd.dk Téléphone: +45 72443630 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://rigspolitiet.dk http://rigspolitiet.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud - beredskabs- og autotransportydelser
II.1.2) Code CPV principal 50230000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Rigspolitiet og Vejdirektoratet er i færd med at forberede et udbud, der skal dække køb af beredskabs- og autotransportydelser. I den forbindelse gennemføres en indledende markedsundersøgelse, jf. udbudslovens § 39 om mulige løsninger af opgaven med markedets aktører, herunder om udbuddet skal opdeles i forskellige ydelser eller geografiske områder. Rigspolitiet og Vejdirektoratet håber, at potentielle tilbudsgivere vil tage sig tid til at besvare spørgeskemaet, så vi bedst muligt kan tilrettelægge udbuddet og dermed bidrage til at skabe gode markedsforhold for både leverandører, Rigspolitiet og Vejdirektoratet.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0
II.2.4) Description des prestations:
Markedsundersøgelsen vil foregå skiftligt, hvor potentielle tilbudsgivere skal svare på et spørgeskema, der kan findes her: http://lp.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Aktuelleudbud.aspx Svar skal sendes til John Frostholm på mail jof@vd.dk senest d.
   5.  maj 2020. Hvis der er behov for yderligere afklaring af disse svar vil der kunne afholdes møder (eventuelt som onlinemøder) med deltagelse af Rigspolitiet og Vejdirektoratet. Af ressourcemæssige hensyn forbeholder Rigspolitiet og Vejdirektoratet sig retten til at begrænse antallet af dialogpartnere til
   5.  En eventuel begrænsning vil ske på baggrund af en vurdering af de potentielle tilbudsgiveres kvalifikationer inden for ydelserne, som er beskrevet i ydelsesbeskrivelsen. Ved vurderingen lægges besvarelsen af spørgsmål
   1. 1 i spørgeskemaet til grund. Endvidere vil der ved udvælgelsen blive lagt vægt på kvaliteten af den samlede besvarelse af spørgeskemaet. http://lp.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Aktuelleudbud.aspx jof@vd.dk
II.2.14) Informations complémentaires Det står Vejdirektoratet og Rigspolitiet frit for at vælge, om - og i givet fald hvorledes - svar på spørgeskemaet og input fra møder vil indgå i den efterfølgende beslutningsproces og udformningen af det endelige udbudsmateriale.
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
16/09/2020
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Opmærksomheden henledes på, at Rigspolitiet og Vejdirektoratet som offentlige myndigheder er omfattet af offentlighedsloven. Uanset virksomheders evt. angivelser om fortrolighed m.v. vil Rigspolitiet og Vejdirektoratet derfor kunne være forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, der følger af offentlighedslovens bestemmelser. Det er ikke en forudsætning for efterfølgende at kunne deltage i udbuddet, at man deltager i markedsundersøgelsen.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50230000 - Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et à d'autres équipements 
63712000 - Services d'appui dans le domaine des transports routiers