Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague:Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2023/S 196-613748  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Danemark-Copenhague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2023/S 196-613748 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Økonomistyrelsen Numéro national d'identification: 10213231 Adresse postale: Landgreven 4 Ville: København K Code NUTS: DK0 Danmark Code postal: 1301 Pays: Danemark Point(s) de contact: Lasse Bo Szuwalski Hansen Courriel: lahan@oes.dk Téléphone: +45 29358634 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7f55956c-e5a2-4f39-9da5-7f67df120619/homepage
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7f55956c-e5a2-4f39-9da5-7f67df120619/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Genudbud af kontrakt om drift, vedligehold og videreudviklingen af Statens Budgetsystem
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Tilmelding til markedsdialog om genudbud af drift, vedligehold og videreudviklingen af Statens Budgetsystem
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels 72222300 Services de technologies de l'information 72240000 Services d'analyses et de programmation de systèmes 72510000 Services de gestion relatifs à l'informatique 72600000 Services d'assistance et de conseils informatiques 72610000 Services d'assistance informatique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Genudbud af kontrakt om drift, vedligehold og videreudviklingen af Statens Budgetsystem.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
03/06/2024
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Økonomistyrelsen har igangsat en analyse til forberedelse af det kommende genudbud af drift, vedligehold og videreudviklingen af Statens Budgetsystem (SBS). Til denne analyse ønsker Økonomistyrelsen at modtage input fra markedet og inviterer derfor til markedsdialog. SBS blev idriftsat i 2018 og er udviklet i samarbejde med KMD A/S. Systemet drives på en samlet kontrakt vedr. drift, vedligehold og videreudvikling af KMD. Kontrakten udløber i sommeren 2025. SBS er baseret på SAP PBC, SAP BW on Hana med et Ex-cel-brugerinterface. Brugerne består af medarbejdere med økonomiansvar, herunder budgetansvarlige, økonomifunktioner og ledelsen i institutioner og ministerier, som er involveret i bud-get-, udgiftsopfølgnings- og finanslovsarbejdet. Løsningen har i dag omkring 1200 unikke brugere i omkring 150 statslige institutioner. Leverandører kan henvende sig for at udleveret et baggrundsbilag med nærmere tekniske specifikationer. Om processen: Økonomistyrelsen ønsker at afsøge og kortlægge mulighederne ift. Økonomistyrelsens konkrete behov samt optimere vilkår for opgavens udførelse, som skal være afspejlet i et fremtidigt udbudsmateriale, der kan danne grundlag for en efterfølgende konkurren-ceudsættelse. I den proces ønsker Økonomistyrelsen at drøfte opgaven og vilkårene for udførelsen, samt at få større indsigt i om - og i givet fald hvordan - markedet bedst muligt kan imødekomme de krav, der vil blive stillet, samt om kontrakten kan eller bør indkøbes gennem Staten og Kommunernes indkøbsservice A/S. Økonomistyrelsen ønsker også indsigt i, hvilke krav og vilkår som må formodes at have den største betydning for prissætningen af opgaven i såvel op- og nedadgående retning, herunder vilkår for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Leverandører til markedsdialog: Økonomistyrelsen forventer at gennemføre op til fire dialogmøder. Vi vil særligt lægge vægt på at have dialog med leverandører, som: i) har erfaring med at levere drift, vedligehold og videreudvikling af SAP-løsninger til større virksomheder og/eller offentlige myndigheder - det til-stræbes, at de udvalgte dialogdeltagere har en viden om den offentlige sektor. Økonomistyrelsen vil udsende en spørgeramme i forbindelse med invitationen til del-tagelse i markedsdialogen. Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle delta-gere får de samme oplysninger, og spørgsmålene stilles med udgangspunkt i spørgerammen. Dialogens rammer: Markedsdialogen vil blive afholdt inden for rammerne af udbudslovens § 39, herunder særligt under iagttagelse af ligebehandlingsprincippet. Mødevarighed: Markedsdialogmøderne forventes at vare maksimalt én time og afholdes hos Økonomistyrelsen i uge 44 2023. Mødeantal: Der forventes afholdt møder med op til fire virksomheder. Skriftlig høring: De aktører, der ikke udvælges til at deltage på markedsdialogmøderne, men som har vist interesse for dialogen, vil få tilbudt at give et skriftligt svar på den spørgeramme, som anvendes ved markedsdialogmøderne. Såfremt du ønsker at deltage i markedsdialogen, skal du sende en e-mail herom til Lasse Bo Szuwalski Hansen på lahan@oes.dk. Fristen for indmeldinger om ønsket deltagelse er 23. oktober 2023 kl. 10.00. lahan@oes.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 Genudbud af kontrakt om drift, vedligehold og videreudviklingen af Statens Budgetsystem 11/10/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels 
72222300 - Services de technologies de l'information 
72240000 - Services d'analyses et de programmation de systèmes 
72510000 - Services de gestion relatifs à l'informatique 
72600000 - Services d'assistance et de conseils informatiques 
72610000 - Services d'assistance informatique