Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : avis périodique indicatif - ne servant pas de moyen de mise en concurrence-
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 37-093608  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Danemark-Copenhague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2021/S 037-093608 Avis périodique indicatif - secteurs spéciaux
Le présent avis est un avis périodique indicatif uniquement Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Banedanmark Numéro national d'identification: 18632276 Adresse postale: Carsten Niebuhrs Gade 43 Ville: København V Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 1577 Pays: Danemark Point(s) de contact: Stig Philip Katznelson Courriel: SPKT@BANE.dk Téléphone: +45 29175432 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.bane.dk/ Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af it-driftsaftale 2022 Numéro de référence: 2020-20451
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Banedanmarks it-systemer er delt i jernbanetekniske it-systemer og administrative it-systemer. Den udbudte kontrakt omfatter driften af de administrative it-systemer, som i dag bliver driftet i nuværende leverandørs datacentre i København, hvor leverandøren er ansvarlig for at levere it slutbrugerydelser, applikationsydelser og infrastrukturydelser. Kontrakten omfatter serviceydelser inden for følgende overordnede kategorier: slutbrugerydelser, applikationsydelser, infrastrukturydelser, projekter af driftskarakter, service integration og vedligeholdelse.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72300000 Services de commutation de données 72500000 Services informatiques 72510000 Services de gestion relatifs à l'informatique 72540000 Services de mise à jour d'ordinateurs 72590000 Services informatiques professionnels 72610000 Services d'assistance informatique 72900000 Services de secours informatique et services informatiques de conversion de catalogues
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK DANMARK
II.2.4) Description des prestations:
Banedanmarks it-systemer er delt i jernbanetekniske it-systemer og administrative it-systemer. Den udbudte kontrakt omfatter driften af de administrative it-systemer, som i dag bliver driftet i nuværende leverandørs datacentre i København, hvor leverandøren er ansvarlig for at levere it slutbrugerydelser, applikationsydelser og infrastrukturydelser. Kontrakten omfatter serviceydelser inden for følgende overordnede kategorier: 1) Slutbrugerydelser, herunder blandt andet servicedesk, onsite support, ændringshåndtering enhedshåndtering og brugeradministration. 2) Applikationsydelser, herunder drift af administrative it-systemer som f.eks. SAP, Biztalk og databaser. 3) Infrastrukturydelser, herunder blandt andet drift af servere, storage, backup, fileshares og print samt datacenterdrift. 4) Projekter af driftskarakter i forhold til PC platform, servere og applikationer. 5) Service integration, herunder et operationelt samarbejde med tredjepartsleverandører. 6) Vedligeholdelse af driftsdokumentation og CMDB. Det bemærkes, at stationære og bærbare computere, mobilenheder mv. indkøbes gennem statens rammeaftaler, og at sådanne indkøb derfor ikke er en del af kontrakten. Netværksydelser på Banedanmarks lokationer bliver varetaget af en anden leverandør og er ikke en del af kontrakten.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
03/05/2021
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72300000 - Services de commutation de données 
72500000 - Services informatiques 
72510000 - Services de gestion relatifs à l'informatique 
72540000 - Services de mise à jour d'ordinateurs 
72590000 - Services informatiques professionnels 
72610000 - Services d'assistance informatique 
72900000 - Services de secours informatique et services informatiques de conversion de catalogues