Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 12/10/2021
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 178-464717  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Danemark-Copenhague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2021/S 178-464717 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: I/S Amager Ressourcecenter Numéro national d'identification: 34 20 81 15 Adresse postale: Vindmøllevej 6 Ville: København S Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 2300 Pays: Danemark Point(s) de contact: Stine Ørbæk Møgelberg Courriel: stm@a-r-c.dk Téléphone: +45 51168605 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.a-r-c.dk/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fef693b0-e3c6-4c7a-be72-48a34e93ce7b/publicMaterial Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fef693b0-e3c6-4c7a-be72-48a34e93ce7b/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fef693b0-e3c6-4c7a-be72-48a34e93ce7b/homepage
I.6) Activité principale Autre activité: Miljø
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Programmeringsydelser relateret til ARCs affaldsenergianlæg
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Den udbudte opgave omfatter programmeringsydelser på ARCs SRO-anlæg. Ydelsens omfang forventes at være mellem
   1. 600 og
   2. 400 timer pr. år. Der forventes i perioder af være behov for 2 ressourcer tilknyttet programmeringsopgaverne. Omfanget af Ydelsen gælder udstyret og systemerne listet herunder: Hovedkontrolsystemet, SIEMENS T3000 (Hovedparten af ydelsen) Forefaldende programmering på andet SRO-udstyr: o Siemens S7 Classic programmeringen o Siemens Tia Portal programmeringen o Siemens Logo PLC programmeringen
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels 72260000 Services relatifs aux logiciels 72210000 Services de programmation de progiciels 72220000 Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques 72243000 Services de programmation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden Lieu principal d'exécution:
Vindmøllevej 6, 2300 København S
II.2.4) Description des prestations:
Den udbudte opgave omfatter programmeringsydelser på ARCs SRO-anlæg. Ydelsens omfang forventes at være mellem
   1. 600 og
   2. 400 timer pr. år. Der forventes i perioder af være behov for 2 ressourcer tilknyttet programmeringsopgaverne. Omfanget af Ydelsen gælder udstyret og systemerne listet herunder: Hovedkontrolsystemet, SIEMENS T3000 (Hovedparten af ydelsen) Forefaldende programmering på andet SRO-udstyr: o Siemens S7 Classic programmeringen o Siemens Tia Portal programmeringen o Siemens Logo PLC programmeringen Leverandøren skal tilbyde følgende Ydelser: Ændringer af programmer Optimeringer af programmer Ny-programmeringer (F.eks. Demoanlæg for Carbon Capture eller andre projekter) Funktionsbeskrivelser Ændringsstyring (Management of Change/MoC) Fejlretning (Initieret af f.eks. alarm-log) Backup, parameter-log etc. Opgaver indenfor alarm management Tilretning og design af skærmbilleder (HMI) Forefaldende assistance på programmeringsydelser
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Organisation, kompetencer og kapacitet / Pondération: 75 % Prix - Pondération: 25 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
ARC har mulighed for at forlænge kontrakten i 2x24 måneder til en samlet varighed af kontrakten på op til 8 år. En eventuel forlængelse af kontrakten sker på uændrede vilkår.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre minimal envisagé: 2 Nombre maximal: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Egnethed vurderes på baggrund af Ansøgers oplysninger i ansøgningen. ARC påregner at prækvalificere 2-5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud. ARC vil foretage en udvælgelse af de bedst egnede ansøgere. ARC vil i den forbindelse foretage en samlet vurdering af hver enkelt ansøgers erfaring med tilsvarende opgaver samt foretage en vurdering af hvorvidt det anses for sandsynligt ud fra Ansøgers refe-rencer, at Ansøger vil kunne løfte opgaven inden for de områder og i det omfang, der svarer til det, der er angivet i Kravspecifikationen. ARC lægger i vurderingen vægt på bred dokumenteret erfaring i form af erfaring fra mere end ét affalds- og kraftvarmeanlæg og med forskellige typer af opgaver inden for programmeringsydelser. I forbindelse med udvælgelsen vil ARC også lægge vægt på Ansøgers samlede økonomiske og finansielle formåen. Udvælgelsen vil i det hele taget ske under hensyntagen til at sikre den bedst mulige konkurrence.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Følgende optioner kan tilbydes til Ydelsen: Option 1: Vagtordning inkl. online support og fysisk fremmøde Option 2: Programmering i SIEMENS T3000 FailSafe område
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én Tilbudsgiver. ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Oplysning om Ansøgers egenkapital i de seneste 3 reviderede regnskabsår Oplysning om Ansøgers soliditet det seneste reviderede regnskabsår Oplysning om Ansøgers erhvervs- og produktansvarsforsikring Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
ARC stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: At Ansøger har haft en positiv egenkapital i min. 2 ud af de 3 seneste reviderede regnskabsår At Ansøger har haft en soliditetsgrad på min. 10 % i det seneste reviderede regnskabsår, og At Ansøger har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 mio. kr. for tingskade og 5 mio. kr. for personskade. Forsikringen skal være udvidet til at omfatte behandling og bearbejdning samt Ingrediens- og komponentskade/tab.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
ARC ønsker sikkerhed for, at de Ansøgere som prækvalificeres, har tilstrækkelig teknisk kapacitet og erfaring til at kunne udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra aftalestart. Ansøger skal derfor oplyse følgende til teknisk og faglig formåen: Ansøgers relevante referencer inden for de seneste 3 år. Ved relevant reference forstås en opgave, der i art og omfang relaterer sig til programmering af SRO-anlæg indenfor affalds- og kraftvarmeanlæg og hvor opgaven er igangværende eller udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. Evt. underleverandørers leverancer kan indgå. Ansøger skal oplyse følgende pr. reference: o Ordregiver (Navnet på kunden og kontaktperson hos kunden) o Perioden for opgavens udførelse o Beskrivelse af opgaven og omfanget af denne, herunder værdien af opgaven samt Ansøgers rolle i opgaven) Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ansøger skal angive min. 3 og max. 5 relevante referencer. Vedlægges ansøgningen mere end 5 referencer, vil ARC alene inddrage de 5 referencer, der er angivet først.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Leverandøren og dennes underleverandører skal overholde vilkårene i ARCs CSR dokumenter (CSR-Leverandørklausul (Code of Conduct) og CSR-Selvevalueringsskema). Leverandøren og dennes underleverandører skal overholde ARCs Arbejdsklausul. Arbejdsklausulen gælder alt arbejde, der udføres i Danmark med henblik på opfyldelse af kontrakten, og for alle medarbejdere, der anvendes til at udføre arbejdet, uanset om de er ansat hos Leverandøren, en underentreprenør eller en under-underentreprenør mv. (eventuelle fysiske varer er ikke omfattet).
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 12/10/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 18/10/2021
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
ARC forbeholder sig ret til, inden ansøgerne orienteres om resultatet af prækvalifikationen at anmode de ansøgere, ARC forventer at prækvalificere, om at fremlægge faktisk dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse. Såfremt ARC ikke indhenter endelig dokumentation i forbindelse med prækvalifikationen, vil denne blive indhentet forud for tildeling af Kontrakten jf. Udbudsbetingelsernes punkt 11.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov nr. 593 af
   2. 
   6.  2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt . Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr.
   1.  Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand-still perioden, jf. lovens § 3, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels 
72210000 - Services de programmation de progiciels 
72220000 - Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques 
72243000 - Services de programmation 
72260000 - Services relatifs aux logiciels