Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 25/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague:Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2023/S 62-185693  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Danemark-Copenhague: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 2023/S 062-185693 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Statens Serum Institut Numéro national d'identification: 46837428 Adresse postale: Artillerivej 5 Ville: København S Code NUTS: DK011 Byen København Code postal: 2300 Pays: Danemark Point(s) de contact: Mie Møldrup Lorentzen Courriel: MIML@ssi.dk Téléphone: +45 32683254 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ssi.dk/ Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348872&B=SSI Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348872&B=SSI
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Transport af veterinærvacciner Numéro de référence: 22/04279
II.1.2) Code CPV principal 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet vedrører indkøb af transport og distribution af veterinære vacciner til Ordregivers kunder i hele landet, som hovedsageligt leveres i medfør af lægemiddellovens § 30. Kunderne inkluderer bl.a. landmænd, dyrlæger og dyrlægeapoteker. Transporten skal ske i kølebiler ved en temperatur på 2-8 grader, og der kræves overholdelse af relevante GDP regler. Aftalen er betinget af gennemførsel af audit med tilfredsstillende resultat fra Ordregivers QA afdeling inden aftaleindgåelse.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60161000 Services de transport de colis
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark Lieu principal d'exécution:
Hele landet
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet vedrører indkøb af transport og distribution af veterinære vacciner til Ordregivers kunder i hele landet, som hovedsageligt leveres i medfør af lægemiddellovens § 30. Kunderne inkluderer bl.a. landmænd, dyrlæger og dyrlægeapoteker. Transporten skal ske i kølebiler ved en temperatur på 2-8 grader, og der kræves overholdelse af relevante GDP regler. Aftalen er betinget af gennemførsel af audit med tilfredsstillende resultat fra Ordregivers QA afdeling inden aftaleindgåelse.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kontrakten kan forlænges i 2 x 24 måneder
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Henset til aftalens karakteristika og kontraktværdi opdeles kontrakten ikke i delaftaler, jf. udbudslovens § 49, stk.
   2.  Dette for at skabe det bedst mulige grundlag for samarbejde med én leverandør og for at mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter. Den faktiske værdi af kontrakten afhænger af, hvilke produkter der skal distribueres i medfør af lægemiddellovens § 30.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
ESPD'et er et afleveringskrav. Råd om udfyldelse af ESPD'et findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside under udbudsregler: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/ Tilbudsgiver skal i relation til økonomisk og finansiel formåen udfylde følgende i afsnit B i del IV i ESPD'et: a) Finansielle nøgletal: Under dette punkt i ESPD'et skal tilbudsgiver oplyse egenkapitalen for de seneste 3 disponible regnskabsår. Egenkapitalen skal fremgå af boksen "nøgletal". Dokumentation for opfyldelse af økonomisk formåen: Som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for positiv egenkapital accepteres årsregnskab eller uddrag heraf, der er revisorpåtegnet, underskrevet af tegningsberettigede, underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen eller har tilsvarende påtegning, eller tilsvarende dokument, som indeholder de krævede oplysninger. https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/ Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Som mindstekrav kræves positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal disse enheder hver især have positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) eller såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter sammenslutningsdeltagerne eller ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk.
   6.  Sammenslutningsdeltagerne eller de støttende enheder skal i deres støtte- og/eller konsortieerklæring bekræfte denne hæftelsesforpligtelse.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiver skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 43: Tilbudsgivers betydeligste leverancer af lignende ydelser inden for de seneste 3 år. For hver reference ønskes oplysninger om opdragsgiver, samlet kontraktsum inkl. optioner, kontrakttidspunkt samt en kort og konkret beskrivelse af opgavens karakter samt ansøgerens rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde. Referencerne skal suppleres af opdragsgivers kontaktoplysninger, herunder kontaktpersonens navn, e-mail og telefonnummer. Referencerne skal vedrøre tilbudsgivers virksomhed eller andre aktørers virksomhed, som tilbudsgiver baserer sin kapacitet på. I feltet beskrivelse skal angives følgende vedr. referencen: Beskrivelse af den udførte transport og distribution af lægemidler i temperaturspændet +2,0°C til +8,0°C, kontrakttype (samarbejdsaftale/rammeaftale/kontrakt mv.), tilbudsgivers beskrivelse af referencens relevans i forhold til den udbudte kontrakt. Beskrivelsesfeltet er et fritekstfelt til angivelse af de efterspurgte oplysninger ovenfor. Vedlægges flere end 3 referencer, vil ordregiver alene vurdere de første 3 vedlagte referencer. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Det er et minimumskrav til egnethed, at tilbudsgiver kan påvise erfaring med: - én aftale vedrørende transport og distribution af lægemidler og/eller vacciner inden for temperaturspændet +2,0°C til +8,0°C i overensstemmelse med gældende GDP regler med en værdi af mindst 200.000 DKK i mindst et år.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Kontrakten indeholder krav om overholdelse af persondatalovgivningen. Kontrakten indeholder krav om en forsikringsdækning på minimum 10.000.000 DKK. Se desuden udbudsmaterialet for nærmere informationer.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 25/04/2023 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 25/04/2023 Heure locale: 13:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
2029
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. ESPD kræves ikke underskrevet. Udbudssystemet: For at benytte udbudssystemet skal tilbudsgiver oprette en bruger. Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudssystemet, kan tilbudsgiver rette henvendelse til dettes tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +45 70276170. Udelukkelse: Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: Udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område og nr. 2 om konkurs mv. Dokumentation: Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD'et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, med mindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der er tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138,stk.
   3.  Som dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i §135, stk. 1 og 3 skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk.
   3.  Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfælde i § 135, stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest (max 6måneder gammel). Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andreenheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Den tilbudsgiver, som ordregiver vælger at tildele kontrakten til, skal fremlægge dokumentation for relevant forsikringsdækning senest ved indgåelse af kontrakten. Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning. Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne som er vedlagt udbudsmaterialet. dksupport@eu-supply.com
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291000 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Intet organ i Danmark Ville: Ukendt Pays: Danemark
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til LBK nr. 593 af
   2. 6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2,
   2.  pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.
   2.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291000 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023 Transport af veterinærvacciner 25/04/2023 28/03/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
60161000 - Services de transport de colis