Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Système de saisie de données

2020/S 69-164172  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Attribution de marché sans publication préalable Danemark-Copenhague: Système de saisie de données 2020/S 069-164172 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Numéro national d'identification: 55145016 Ville: København K Code NUTS: DK011 Code postal: 1350 Pays: Danemark Point(s) de contact: Franz Nikolai Schöbel Courriel: fns@geus.dk Téléphone: +45 91333463 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.geus.dk www.geus.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Forskningsregistreringssystem
II.1.2) Code CPV principal 48614000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Da det system som GEUS de seneste 20 år har benyttet til registrering af institutionens forskning og formidling, per
   1.  januar 2020 ikke længere kan understøttes, har GEUS besluttet at skifte til systemet PURE (Elsevier). En undersøgelse har vist, at PURE bruges af Det Kongelige Bibliotek og hovedparten af de danske universiteter og læreanstalter, blandt andet Københavns Universitet og Aarhus Universitet Disse er sammen med GEUS er en del af Geocenter Danmark. PURE understøtter alle GEUS' krav til funktionalitet, f.eks. med både en dansk- og engelsksproget grænseflade, opgørelse af BFI-indikatorer, udtræk til Den Danske Forskningsdatabase og funktioner, der analyserer på samarbejdsrelationer m.v. Profylaksebekendtgørelsen ønskes tages i brug, da PURE opfylder alle GEUS' systemkrav, og kan tages i brug med det samme, uden yderligere udvikling eller tilretning. Dette er vigtigt, da GEUS pt. er uden mulighed for at kunne registrere forskning og formidling, og dermed opdatere forskernes.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 912 133.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK011 Lieu principal d'exécution:
København
II.2.4) Description des prestations:
Da det system som GEUS de seneste 20 år har benyttet til registrering af institutionens forskning og formidling, per
   1.  januar 2020 ikke længere kan understøttes, har GEUS besluttet at skifte til systemet PURE (Elsevier). En undersøgelse har vist, at PURE bruges af Det Kongelige Bibliotek og hovedparten af de danske universiteter og læreanstalter, blandt andet Københavns Universitet og Aarhus Universitet Disse er sammen med GEUS er en del af Geocenter Danmark. PURE understøtter alle GEUS' krav til funktionalitet, f.eks. med både en dansk- og engelsksproget grænseflade, opgørelse af BFI-indikatorer, udtræk til Den Danske Forskningsdatabase og funktioner, der analyserer på samarbejdsrelationer m.v. Profylaksebekendtgørelsen ønskes tages i brug, da PURE opfylder alle GEUS' systemkrav, og kan tages i brug med det samme, uden yderligere udvikling eller tilretning. Dette er vigtigt, da GEUS pt. er uden mulighed for at kunne registrere forskning og formidling, og dermed opdatere forskernes CV, samt opgøre statistiske oplysninger til forskellige afrapporteringsformål.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Da det system som GEUS de seneste 20 år har benyttet til registrering af institutionens forskning og formidling, per
   1.  januar 2020 ikke længere kan understøttes, har GEUS besluttet at skifte til systemet PURE (Elsevier). En undersøgelse har vist, at PURE bruges af Det Kongelige Bibliotek og hovedparten af de danske universiteter og læreanstalter, blandt andet Københavns Universitet og Aarhus Universitet Disse er sammen med GEUS er en del af Geocenter Danmark. PURE understøtter alle GEUS' krav til funktionalitet, f.eks. med både en dansk- og engelsksproget grænseflade, opgørelse af BFI-indikatorer, udtræk til Den Danske Forskningsdatabase og funktioner, der analyserer på samarbejdsrelationer m.v. Profylaksebekendtgørelsen ønskes tages i brug, da PURE opfylder alle GEUS' systemkrav, og kan tages i brug med det samme, uden yderligere udvikling eller tilretning. Dette er vigtigt, da GEUS pt. er uden mulighed for at kunne registrere forskning og formidling, og dermed opdatere forskernes CV, samt opgøre statistiske oplysninger til forskellige afrapporteringsformål.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
03/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Elsevier B. V.
Adresse postale: Radarweg 29 Ville: Amsterdam Code NUTS: NL329 Code postal: 1043 NX Pays: Pays-Bas Adresse internet: www.elsevier.com www.elsevier.com
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 912 133.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Ville: Viborg Pays: Danemark
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
48614000 - Système de saisie de données