Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague:Travaux de construction

2022/S 225-648376  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Danemark-Copenhague: Travaux de construction 2022/S 225-648376 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kommanditselskabet Krogestykket 33, Herlev, ved PensionDanmark Ejendomme Holding K/S Numéro national d'identification: 43101609 Adresse postale: c/o PensionDanmark Ejendomme Holding K/S Langelinie Allé 43 Ville: København Ø Code NUTS: DK011 Byen København Code postal: 2100 Pays: Danemark Point(s) de contact: Bygherrerådgiver Henrik Ryberg Courriel: hry@emcon.dk Téléphone: +45 29367509 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pensiondanmark.com
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: PensionDanmark opfører ejendom i hvilken indgår skræddersyet lejemål til Herlev Kommune. PensionDanmark afløfter med nærværende udbud Herlev Kommunes udbudspligt
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Hammergården Herlev
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Kommanditselskabet Krogestykket 33, Herlev c/o PensionDanmark Ejendomme Holding K/S ("Bygherre") udbyder bygge- og anlægsopgave for Hammergården - et plejecenter bestående af 192 plejeboliger og 24 midlertidige boliger med tilhørende serviceareal og -funktioner -, et aktivitets- og genoptræningscenter, et produktionskøkken med kantine og faciliteter til hjemmepleje og hjemmesygepleje samt kontorarbejdspladser til administrative funktioner. Derudover etableres et areal til erhverv- og detailhandel samt de til projektet hørende anlægsarbejder med etablering af adgangsvej, parkering, rampe mv. Byggeriets samlede bruttoareal udgør 22.069 m2 iht. BR18 samt
   1. 695 m2 kælder. Projektet indeholder plejeboliger, som Bygherre skal udleje til borgere og serviceareal, som Herlev Kommune lejer af Bygherre. Servicearealet er skræddersyet til Herlev Kommune.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Description des prestations:
Opgaven udbydes efter udbudsloven som udbud med forhandling, jf. Udbudsloven §§61-66 efter forudgående prækvalifikation idet der er tale om et projekt, der skal udvikles i tæt dialog med kommende bruger, lejere samt øvrige interessenter, og hvor projektets tekniske og processuelle løsninger skal udvikles, jf. også kontraktformen ABT18 med APP Projektudvikling. Den udbudte kontrakt tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Projektet udbydes med en fast targetpris. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-15824 Ordregive forventer, at der gennemføres 1 forhandlingsmøde, efterfulgt af at tilbudsgiverne afleverer endeligt tilbud. Ordregiver tager forbehold for at foretage kontrakttildeling på baggrund af de modtagne første forhandlingstilbud. Der vil i så fald blive gennemført en evaluering af de første forhandlingstilbud i overensstemmelse med tildelings- og underkriterierne, hvorefter tildelingsbeslutning meddeles. https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-15824
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Teknik og løsninger / Pondération: 50 Critère de qualité - Nom: Organisation og proces / Pondération: 30 Prix - Pondération: 20
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§ 135-136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde), og § 137, stk. 1, nr. 2 (frivillig udelukkelsesgrund) er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Bygherre fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser ansøgerens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 055-139832
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Hammergården Herlev
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
ANNULLATION: Ordregiver annullerer herved det igangværende udbud. Realiseringen af projektet afhænger, som anført i udbudsbetingelserne, af en statslig godkendelse (i form af lovvedtagelse) af udviklingsmodellen. Grundet den landspolitiske situation, hvor der afventes regeringsdannelse og genoptagelse af lovarbejder, hvis tidshorisont fortsat er ukendt, vil der skulle ske en yderligere forlængelse af udbudsperioden. Varigheden af en forlængelse vil ikke pt. kunne defineres klart. Udbudsprocessen er tidligere forlænget som følge af ønske fra tilbudsgiverne om længere tid til tilbudsudarbejdelse og pga. behov for afklaringer på bygherres side. Henset hertil samt til den generelle samfundsmæssige situation, hvor markedet præges af usikkerheder som følge af såvel krig i Europa, energikrise og leveranceusikkerheder har ordregiver ud fra en samlet vurdering på den baggrund besluttet at annullere det igangværende udbud. Projektet forventes genudbudt når afklaringer foreligger.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: www.klfu.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til bekendtgørelse nr. 593 af den
   2.  juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klager over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens §7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens §171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens §7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden a) 45 kalenderdage efter ordregivers offentliggørelse af bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en aftale. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort b) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens ! 185 stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skal klager underrette indklagede (ordregiver) skriftligt herom, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen jf. lovens § 12, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022 Hammergården Herlev 22/11/2022 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction