Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague:Travaux de construction

2022/S 226-649298  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Danemark-Copenhague: Travaux de construction 2022/S 226-649298 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bygningsstyrelsen Numéro national d'identification: 58182516 Adresse postale: Carsten Niebuhrs Gade 43 Ville: København V Code NUTS: DK011 Byen København Code postal: 1577 Pays: Danemark Point(s) de contact: Kirsten Helene Markworth Courriel: kimar@bygst.dk Téléphone: +45 41701475 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bygst.dk Adresse du profil d'acheteur: https://www.bygst.dk/udbud/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DIKU, facader og vinduer Numéro de référence: 197/00794
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet omfatter en hovedentreprisekontrakt om udførelse af alle bygningsarbejder i forbindelse istandsættelse af naturstensfacader og vinduer, på Datalogisk Institut som er en del af Københavns Universitet. I arbejdet indgår følgende fag: E00 BYGGEPLADS E01 MILJØSANERING OG NEDRIVNING E02 FACADESTEN, EKSIST. FAXE KALKSTEN E03 FACADELUKNING E04 TØMRER/SNEDKER E05 MURER E06 BLIKKENSLAGER E07 SMED E08 MALER E09 BYGNINGSINSTALLATIONER E10 VVS E11 VENTILATIONS E12 EL E13 CTS E14 JORDARBEJDER E15 AFLØB I JORD E16 BETON, RENOVERING Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet. Udbudsbrevet indeholder en nærmere beskrivelse af opgaven og udbudsforløbet, og det øvrige materiale indeholder en beskrivelse af opgavens omfang.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK011 Byen København Lieu principal d'exécution:
Københavns Universitet, Datalogisk Institut Universitetsparken 1, 2100 København
II.2.4) Description des prestations:
Den udbudte hovedentreprise omfatter istandsættelse af facader og vinduer på det gamle Anatomiske Institut, nu Datalogisk Institut, som er tegnet af Arkitekten Kaj Gottlob og opført i 1939-1940. Bygningen er ikke fredet, men erklæret bevaringsværdig i kategori 2, der er derfor lagt vægt på det arkitektoniske og bygningskvalitetsmæssige udtryk i forbindelse med de udbudte arbejder. Bygning 771 med bygningsfløje 1, 2, 3, 4, 5 og 6 er lokaliseret på Nørre Campus, Universitetsparken 1-3. Matrikel nr. 2579 Udenbys Klædebo Kvarter. Der har gennem en årrække været konstateret problemer med facaderne på bygning 1, 2 og
   3.  Der er mange steder faldet facadesten ned pga. at den bagvedliggende jernbetonvæg karbonatiserer, så armeringen ikke er beskyttet mod korrosion. Armeringsjernet korroderer og udvider sig hvorved facadestenene presses ud. Arbejderne udføres i 3 etaper. Hovedentreprisen omfatter følgende overordnede udbedringstiltag for bygningskomplekset. Bygning 1, 2 og 3: - Nedtagning af eksisterende facadesten, med genanvendelse for øje - Istandsættelse af jernbetonvæg, efterisolering og retablering af facadesten (nye/eksisterende Faxe Kalkstensten Nye sten er bygherreleverance) - Efterisolering og etablering af dræn ved kældervægge samt etablering af belægning langs bygningens facade - Efterisolering af tagflader på bygning 1 og 3 - Udskiftning af vinduer og døre - Istandsættelse af taghuse på bygning 1 og 3 - Etablering af indvendig elevator i bygning 1 Bygning 4,5 og 6 (inkl. transformerbygning) - Eftergang og udbedring af murværk og espalier - Eftergang og udbedring af vinduer og døre inkl. etablering af forsatsrammer/optoglas el. lign. - Udgravning og udbedring af sokkel samt etablering af dræn og belægning langs bygningens facade - Istandsættelse af tagfod på bygning 4 og
   5.  - Udskiftning af asbestholdigt eternittag på bygning 4 - Istandsættelse af betonsøjler og udhæng på bygning 5 - Istandsættelse af belægning ved indgang til bygning 5
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Tid og kvalitet / Pondération: 30% Critère de qualité - Nom: Organisation og bemanding / Pondération: 20% Prix - Pondération: 50%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en støtteerklæring (Bygningsstyrelsens paradigme skal anvendes). Støtteerklæringen vedlægges kontrakten som et bilag. Der henvises desuden til udbudsmaterialet.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 120-337043
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
DIKU, facader og vinduer
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Bygningsstyrelsen har truffet beslutning om at annullere udbuddet "920981.KU.CV Renovering naturstensfacader" (TN217069). Beslutningen skyldes, at udbudsmaterialet har været behæftet med ikke uvæsentlige fejl, hvilket har resulteret i en betydelig budgetusikkerhed. Bygningsstyrelsen har på denne baggrund behov for at tilpasse projektet. Projektet vil blive genudbudt med de nødvendige ændringer.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EUTidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,stk.
   4.  4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk. www.retsinformation.dk www.erhvervsstyrelsen.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Ville: Carl Jacobsens Vej 35 Code postal: 2500 Valby Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 DIKU, facader og vinduer 23/11/2022 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil