Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2020/S 61-145043  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Danemark-Copenhague: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 2020/S 061-145043 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Statens Serum Institut Numéro national d'identification: 46837428 Adresse postale: Artillerivej 5 Ville: København S Code NUTS: DK011 Code postal: 2300 Pays: Danemark Point(s) de contact: Marlene Alba Skov Courriel: MJSK@ssi.dk Téléphone: +45 32688289 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ssi.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516 www.ssi.dk https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af E06 ventilation Numéro de référence: 19/090275
II.1.2) Code CPV principal 45200000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Kontrakten har tidligere været udbudt, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 144-353656 udbud af fagentreprise E06 ventilation til veterinær beredskabsbygning, der blev aflyst den 22. november 2019, jf. bekendtgørelse om indgåede kontrakter nr. 2019/S 227-556373. Der er i dette genudbud af E06 foretaget ændringer i entreprisens omfang. Indeslutningskomponenter er ikke længere omfattet E06. Følgende delelementer er udgået: fuldsvejste RF kanaler og RF kanaler med flanger, overføringsluft enheder, gastætte spjæld og modulbaserede lufttætninger. Derudover er der sket ændring af udbudsformen til offentligt udbud, ændring af evalueringsmodellen og opstartstidspunktet. Endelig er der foretaget nogle mindre justeringer i udbudsmaterialet. Det er en forudsætning for byggeriets rettidige færdiggørelse, at entreprisen opstarter den 17. februar 2020.II.2.4). 2019/S 144-353656 2019/S 227-556373
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 429 510.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45214600 45214631 45216120 45331210
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK011 Lieu principal d'exécution:
DK-2300 Købehavn S
II.2.4) Description des prestations:
Projektet er af en kompleksitet, der sjældent bygges i Danmark målt i forhold til tæthed og grænseflader. Selve bygningen skal anvendes, når der er mistanke om eller udbrud af en alvorlig smitsom sygdom i Danmarks produktionsdyr- eller almindelige vildtbestand. Bygningen indeholder laboratorier til diagnostik og analyser, hvori der arbejdes med humanpatogener og eksotiske veterinære patogener inklusive mund og klov syge (MKS), svinepest (SP) og aviær influenza (AI), hvorfor er rum klassificeret op til BSL3/OIE4/MKS samt GMO2. Entreprenøren er ansvarlig for ventilationsentreprisen, der er en essentiel del af at komme i mål med projektet som helhed, idet ydelsens levering er af afgørende betydning for opstart og levering af de øvrige entrepriser. Gennem hele processen vil håndtering af grænsefladerne mellem projektet og udførelsen af ydelsen være afgørende for, om projektet bliver en succes i forhold til både kvalitet, sikkerhed og tidsplan. Det er således essentielt, at entreprenøren har fokus på samarbejde med byggeledelse og øvrige fagentreprenører for herigennem at skabe en kultur, der giver forudsætninger for udførelse af et teknisk kompliceret byggeri, hvor samarbejde vil være nøglen til at kunne lukke vægge og lofter til Bio-Safety-Level
   3.  Entreprenørens ydelse omfatter: tilslutning af ventilationsaggregat, kanalsystem inkl bæringer spjæld mm., ventilationsarmatur og gennemføringer, luftindtag og afkasthætter, lokal automatik, teknisk isolering og idriftsætning mv. Entreprenøren er ansvarlig for at udføre arbejder i henhold til arbejdsbeskrivelserne i underbilag til bilag 7, og i overensstemmelse med krav og specifikationer fastsat i bilag
   1.  Det er den primære persons ansvar dagligt at være til stede på byggepladsen, særligt at deltage i projektgennemgangsmøder, planlægnings- og koordineringsmøder, fagmøder, formandsmøder mv. Den primære person er kontaktperson til byggeledelsen, og deltager i den daglige fysiske udførelse af ydelsen. Det er et krav, at der minimum er én af de tilstedeværende nøglemedarbejdere, som er den primære person. Såfremt den primære person er fraværende, vil denne blive afløst af den sekundære person, eksempelvis i tilfælde af sygdom og ferie. Det er en forudsætning for byggeriets rettidige færdiggørelse, at E06 opstarter den 17. februar 2020 i overensstemmelse med hovedtidsplanen. Opstart af leverandørprojektering opstarter direkte efter kontraktindgåelse. Entreprenøren skal tilbyde en primær og en sekundær person. Den primære person skal dagligt være til stede på byggepladsen, særligt deltage i projektgennemgangsmøder, planlægnings- og koordineringsmøder, dagmøder, formandsmøder mv. Den primære person er kontaktperson til byggeledelsen, og deltager i den daglige fysiske udførelse af ydelsen. Det er et krav, at der minimum er én af de tilstedeværende nøglemedarbejdere, som er den primære person. Såfremt den primære person er fraværende, vil denne blive afløst af den sekundære person, eksempelvis i tilfælde af sygdom og ferie.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Procesbeskrivelse / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ordregiver har ret, men ikke pligt, til løbende at tilkøbe reguleringsposter på ethvert tidspunkt i udførelsesfasen til de aftalte enhedspriser. jf. bilag B tilbudslisten, faneblad reguleringsposter.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Arbejdsklausul: Som statslig myndighed er ordregiver forpligtet til at overholde cirkulæret om brug af arbejdsklausuler ved opgaver udført for offentlige midler. Ordregiver ønsker derfor at henlede opmærksomheden på, at der i nærværende udbud er indført arbejdsklausul.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 248-611610
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Udbud af E06 Ventilation
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bravida Danmark A/S (el, vvs, ventilation, BMS, brand og sikring, elevator, fjernvarme, infrastruktur) Numéro national d'identification: 14769005 Adresse postale: Park Alle 373 Ville: Brøndby Code NUTS: DK Code postal: 2605 Pays: Danemark Courriel: marianne.hoimark@bravida.dk Téléphone: +45 43221100 Fax: +45 43221101 Adresse internet: http://https://www.bravida.dk/ http://https://www.bravida.dk/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 6 429 510.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Entreprisen den veterinære beredskabsbygning er blevet opdelt og udbydes i fagentrepriser. Fagentreprisen E06 ventilation opdeles ikke yderligere. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3). Interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Alle tilbudsgivere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før afgivelse af tilbud. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem EU-Supply. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger rette telefonisk henvendelse til EU-Supply: på telefonnummeret +45 70 27 61 70. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere tilbudsgivere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudshjemmesiden. Tilbudsgiver inklusive forventede underleverandører, skal som en del af sit tilbud aflevere et udfyldt ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen eller forventer at inddrage disse til udførelse af arbejder under kontrakten, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbudsgiveres tilbud, skal tilbudsgiveren sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbud. Der vil blive afholdt et informations- og besigtigelsesmøde hos ordregiver, hvor ordregivers rådgiver Rambøll A/S vil give en kort gennemgang af kontraktens omfang samt en besigtigelse af byggepladsen. Gennemgangsmødet bliver holdt hos SSI, Artillerivej 5, Kbh. S: Den
   8.  januar 2020, kl. 10.00. For deltagelse i mødet, skal der ske forudgående tilmelding med oplysning om firma og navn på deltager(e) via EU-Supply: http://www.eu-supply.com/ Tilmelding skal ske senest den
   7.  januar 2020, kl. 13. 00. Der kan maksimalt tilmeldes 2 deltagere per virksomhed. Deltagerne bør være ansvarlige for udarbejdelsen af tilbuddet. Tilbud inklusive bilag skal affattes på dansk. Dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan dog være på engelsk. Nærmere detaljer og betingelser for tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. http://www.eu-supply.com/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Adresse internet: http://www.klfu.dk http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291000 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0 https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45214600 - Construction de centres de recherche 
45214631 - Travaux d'installation de salles blanches 
45216120 - Travaux de construction de bâtiments destinés aux services de secours 
45331210 - Travaux d'installation de ventilation