Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Vaccins

2022/S 131-373023  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Danemark-Copenhague: Vaccins 2022/S 131-373023 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Statens Serum Institut Numéro national d'identification: 46 83 74 28 Adresse postale: Artellerivej 5 Ville: København S Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 2300 Pays: Danemark Point(s) de contact: Birgit Neale Courriel: nea@ssi.dk Téléphone: +45 32683978 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://ssi.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Statsvirksomhed under Sundhedsministeriet
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af rammeaftale om levering af HPV vaccine 2022-2025
II.1.2) Code CPV principal 33651600 Vaccins
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Der udbydes en rammeaftale til indkøb af HPV-vaccine til det danske børnevaccinationsprogram. Vaccinen skal mindst indeholde Human Papillomavirus type 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58. Den tilbudte vaccine skal på tidspunktet for afgivelse af tilbud have enten central (EMA) eller national (Lægemiddelstyrelsen) godkendelse af vaccinen gældende for Danmark. Yderligere krav til vaccinen fremgår af udbudsmaterialet.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA:
   1. 00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651600 Vaccins
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Description des prestations:
Der udbydes en rammeaftale med 1 leverandør til indkøb af HPV-vaccine, jf. pkt. II.1.4. Vaccinen skal anvendes til det danske børnevaccinationsprogram, som på nuværende tidspunkt omfatter piger og drenge fra 12 til 18 år. Hvis det danske vaccinationsprogram ændres, herunder eventuelt udvides til ældre piger og/eller drenge, kan indkøb ske under rammekontrakten, forudsat at den pågældende vaccine er godkendt til sådan anvendelse af de kompetente godkendelsesmyndigheder. Det skønnes, at behovet for indkøb af vacciner under kontrakten som udgangspunkt er ca. 130.000-200.000 doser årligt, baseret på det historiske forbrug og det nugældende danske børnevaccinationsprogram. Formålet med rammeaftalen er at sikre, at SSI kan foretage det fornødne indkøb af de omfattede vacciner til det danske marked i overensstemmelse med det forventede behov for sådanne vacciner i rammeaftalens løbetid på op til 4 år. Indkøbet under aftalen afhænger af de beslutninger, der træffes for det offentlige vaccinationsprogram og af vaccinationstilslutningen i de pågældende årgange. Der kan således forventes en væsentlig variation i det årlige indkøb. Henset hertil og til at det samlede behov for vacciner således kan variere betydeligt, kan SSI samlet set købe op til 1 mio. doser vacciner i henhold til rammeaftalen i dennes løbetid, jf. nærmere Appendix 2 til rammekontrakten.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 023-056838
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Udbud af rammeaftale om levering af HPV vaccine 2022-2025
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MSD Danmark ApS Numéro national d'identification: 29883718 Adresse postale: Havneholmen 25 Ville: København V Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 1561 Pays: Danemark Courriel: bjarne.christensen@merck.com Téléphone: +45 51291845
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot:
   1. 00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Med henvisning til pkt. II.1.7 samt pkt. V.2.4 kan det oplyses, at kontraktværdien er fortrolig.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage over udbuddet: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk.
   4.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnetfor-udbud/vejledning/ www.retsinformation.dk https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnetfor-udbud/vejledning/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Danemark-Copenhague: VaccinsType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 11/07/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
33651600 - Vaccins