Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 05/08/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Rødby: Travaux de construction de centrales de chauffage urbain

2020/S 124-304854  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure restreinte Danemark-Rødby: Travaux de construction de centrales de chauffage urbain 2020/S 124-304854 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rødby Varmeværk a.m.b.a.
Numéro national d'identification: 24591328 Adresse postale: Grønvej 7b Ville: Rødby Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4970 Pays: Danemark Point(s) de contact: Lars Buhl Courriel: larsbuhl44@gmail.com Téléphone: +45 22604970 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.roedbyvarme.dk/ https://www.roedbyvarme.dk/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wlizsrxmsf Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: MOE A/S Numéro national d'identification: 64045628 Adresse postale: Næstvedvej 1 Ville: Vordingborg Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4760 Pays: Danemark Point(s) de contact: Jacob Sten Petersen Courriel: jsp@moe.dk Téléphone: +45 25281809 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.moe.dk www.moe.dk
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wlizsrxmsf
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Bygningsentreprise for Rødby Varmeværk A.m.b.a, nyt halmvarmeværk
II.1.2) Code CPV principal 45251250 Travaux de construction de centrales de chauffage urbain
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Rødby Varmeværk A.m.b.a skal etablere et 8 MW halmfyret varmeværk i Rødby, som skal levere fjernvarme til Rødby. Denne kontrakt omfatter bygningsarbejder inkl. veje og pladser udbudt i hovedentreprise. Den samlede kontrakt (halmvarmeværket) er opdelt på flere delkontrakter, som alle er udbudt.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Lieu principal d'exécution:
Anlægget skal opføres på ny matrikel med adgang fra Ringsebøllevej, Rødby.
II.2.4) Description des prestations:
Dette udbud omfatter bygningsarbejder for et nyt halmfyret varmeværk med en ydelse på 8 MW. Udbuddet omfatter halmlager, kedelhal, servicerum, askelager og velfærdsarealer samt veje og pladser. Entrepriseformen er hovedentreprise. Kedelanlæg, fjernvarmeledninger i jord og VAK udbydes parallelt i selvstændige udbud. Entreprisegrænserne fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 11 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere: Bygherre vil - baseret på de krævede oplysninger - vurdere, om ansøgerne er økonomisk solide, ligesom bygherre i forhold til teknisk formåen vil sikre, at mindstekravet er opfyldt. Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil bygherre udvælge de 5 ansøgere, som har mest erfaring med sammenlignelige opgaver. Med "sammenlignelige opgaver" forstås opgaver som i størrelse, indhold og kompleksitet (herunder i forhold til kombination(er) af fagområder) bedst svarer til den udbudte kontrakt. Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen (bemærk, at der alene må afleveres 5 referencer), men derimod de enkelte referencers sammenlignelighed med den udbudte opgave. Opgaver med udførelse af biomassevarmeværker vil blive foretrukket forud for andre sammenlignelige opgaver.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Liste over og kort beskrivelse af betingelser: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Efter tilbudsevalueringen vil bygherre anmode den tilbudsgiver, som står til at blive tildele kontrakten om at fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererende udelukkelses grunde. Bemærk: Serviceattesten (eller tilsvarende dokumentation) skal være dateret tidligst den
   1.  juli 2020. Bygherre accepterer således ikke serviceattester (eller tilsvarende dokumentation), der er dateret før
   1.  juli 2020.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Der skal stilles sikkerhed i overensstemmelse med AB92, se udbudsgrundlaget.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Betaling sker a conto i forhold til udført arbejde.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Der stilles ikke krav til den retslige form af virksomhederne. Såfremt vindende tilbudsgiver er en sammenslutning (konsortier eller lignende) skal hver deltager i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontraktens opførelse. Sammenslutningen skal udpege én person, som over for bygherre kan tegne sammenslutningen.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Kontrakten indeholder arbejdsmarkeds- og sociale klausuler.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 05/08/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 10/08/2020
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wlizsrxmsf Såfremt ansøgerne har spørgsmål til prækvalifikationsansøgningen, skal disse spørgsmål fremsendes i Ibinder i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig der. Ansøgningen skal indeholde et udfyldt ESPD. Udbudsbetingelserne indeholder en gennemgang af, hvilke oplysninger, som skal afgives i ESPD'et. https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wlizsrxmsf
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for udbud Adresse postale: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 Ville: København Ø Code postal: 2100 Pays: Danemark Courriel: klfu@erst.dk Téléphone: +45 35291095 Adresse internet: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud http://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der gælder visse lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klage over udbud, der ikke vedrører prækvalifikation, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45251250 - Travaux de construction de centrales de chauffage urbain