Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Esbjerg: Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport

2020/S 67-159007  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Danemark-Esbjerg: Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 2020/S 067-159007 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Esbjerg Kommune Numéro national d'identification: 29189803 Adresse postale: Torvegade 74 Ville: Esbjerg Code NUTS: DK032 Code postal: 6700 Pays: Danemark Point(s) de contact: Alice Knudsen Courriel: alikn@esbjergkommune.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.esbjergkommune.dk/ https://www.esbjergkommune.dk/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud på levering og etablering af nye signalanlæg til Esbjerg Kommune - Etape 2
II.1.2) Code CPV principal 34000000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet omhandler levering og opsætning af OCIT-baserede styreapparater og tilhørende komponenter.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34996100 34996000 45316210 45316212 45316213
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032
II.2.4) Description des prestations:
Over en forventet periode på 10 år vil Esbjerg Kommune udskifte samtlige styremaskiner, således at disse bliver OCIT-O V3.0 kompatibelt, herudover forventes en delvis opgradering af signalmateriel. Målet er overordnet at Esbjerg Kommune vil kunne foretage styring, regulering og overvågning af alle tilkoblede trafiksignalanlæg via OCIT. Konkret forventer Esbjerg Kommune at udbyde 10 etaper, hvor dette udbud er etape
   2. 
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 60 % Prix - Pondération: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 022-047522
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Udbuddet annulleres ud fra en samlet betragtning om en række forhold, som kan fremstå uklart i udbudsmaterialet, hvilket ordregiver ønsker at optimere på.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/ https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34000000 - Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 
34996000 - Équipement de commande et de contrôle, de sécurité ou de signalisation des routes 
34996100 - Feux de circulation 
45316210 - Installation de matériel de contrôle du trafic routier 
45316212 - Installation de feux de circulation 
45316213 - Installation de balisage