Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Esbjerg: Fournitures et accessoires électriques

2022/S 52-135171  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Danemark-Esbjerg: Fournitures et accessoires électriques 2022/S 052-135171 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DIN Forsyning A/S Numéro national d'identification: 32661149 Adresse postale: Ulvsundvej 1 Ville: Esbjerg N Code NUTS: DK032 Sydjylland Code postal: 6715 Pays: Danemark Point(s) de contact: Per Bredahl Courriel: psb@dinforsyning.dk Téléphone: +45 74747540 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dinforsyning.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Køb af diverse El-materialer Numéro de référence: S2021-01784
II.1.2) Code CPV principal 31680000 Fournitures et accessoires électriques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet vedrører indkøb af div. El materialer til brug ved udskiftning i forbindelse med renovering, ombygning m.m. på Ordregivernes forskellige driftsanlæg.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31680000 Fournitures et accessoires électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Sydjylland Lieu principal d'exécution:
Esbjerg og Varde kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet vedrører indkøb af div. El materialer til brug ved udskiftning i forbindelse med renovering, ombygning m.m. på Ordregivernes forskellige driftsanlæg.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Logistik / Pondération: 30% Critère de qualité - Nom: Produktkvalitet / Pondération: 15% Critère de qualité - Nom: Teknisk bistand / Pondération: 5% Critère de qualité - Nom: Virksomhedens kvalitetsstyring / Pondération: 5% Critère de qualité - Nom: Bæredygtighed / Pondération: 5% Prix - Pondération: 40%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ordregiver har en option på at kunne forlænge aftalen af én eller flere gange dog til i alt maksimalt 24 måneder.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 021-051268
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Køb af diverse El-materialer
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ordregiver forbeholder sig ret til at hæve omsætningen med 50% frem til 6 måneder før rammeaftalens udløb.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: nh@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2,
   3.  pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: nh@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Danemark-Esbjerg: Fournitures et accessoires électriquesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 15/03/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
31680000 - Fournitures et accessoires électriques