Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 22/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Esbjerg: Tableaux de contrôle

2021/S 228-599555  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Danemark-Esbjerg: Tableaux de contrôle 2021/S 228-599555 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DIN Forsyning A/S Numéro national d'identification: 32661149 Adresse postale: Ulvsundvej 1 Ville: Esbjerg N Code NUTS: DK032 Sydjylland Code postal: 6715 Pays: Danemark Point(s) de contact: Henrik Saarup Mortensen Courriel: hesm@dinforsyning.dk Téléphone: +45 74747542 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dinforsyning.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=316881&B=DINFORSYNING Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=316881&B=DINFORSYNING
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Genudbud af styretavler til pumpestationer Numéro de référence: S2021 - 01256
II.1.2) Code CPV principal 31211110 Tableaux de contrôle
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
DIN Forsyning A/S ønsker, løbende, at udskifte eksisterende styretavler til pumpestationer samt etablere styretavler til overløbsregistrering i hele Forsyningen. De enkelte tavler bestilles løbende, i takt med ombygning af de enkelte pumpestationer og overløb, hvorfor hele entreprisesummen fordeles som delbetaling af hver enkelt tavle.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31211110 Tableaux de contrôle
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Sydjylland Lieu principal d'exécution:
Esbjerg & Varde kommuner
II.2.4) Description des prestations:
DIN Forsyning A/S ønsker, løbende, at udskifte eksisterende styretavler til pumpestationer samt etablere styretavler til overløbsregistrering i hele Forsyningen. De enkelte tavler bestilles løbende, i takt med ombygning af de enkelte pumpestationer og overløb, hvorfor hele entreprisesummen fordeles som delbetaling af hver enkelt tavle.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Teknisk kvalitet på materialer og komponenter / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Ordregiver har option på at kunne forlænge rammeaftalen med 2 år, af en eller flere gange, på uændrede vilkår.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Punkt ll
   2. 6 er ikke udfyldt, da Ordregivers bedste vurdering er følgende køb over 4 år
:
Type A: 45 stk. Type A1: 4 stk. Type B: 2 stk. Type B1: 2 stk. Type C: 2 stk. Type C1: 2 stk. Type D: 6 stk. Type D1: 6 stk. Type Hus: 20 stk. Type Hus måler: 20 stk. Type Hus Alternativ: 20 stk. Type Overløb: 2 stk. Type Effekt: 2 stk.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Økonomisk og finansiel formåen: Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142 (ESPD'et Del IV: "Udvælgelseskriterier, punkt B: Økonomisk og finansiel formåen) Soliditetsgrad på minimum 20 % i gennemsnit over de seneste 3 år Et positivt resultat i minimum 2 af de seneste 3 regnskabsår En positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår Hvis Tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 3 år, skal tilbudsgiver kunne dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen. Dette kan eksempelvis ske ved fremlæggelse af bank- eller revisionserklæring, som dokumenterer opfyldelse af mindstekravene til den økonomisk og finansielle formåen.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Teknisk og/eller faglig formåen: Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143 (ESPD'et Del IV: "Udvælgelseskriterier, Punkt C: Teknisk og faglig formåen) Referenceliste for lignende opgaver hos sammenlignelige kunder de sidste 3 år Referencerne skal indeholde beskrivelse af opgaven, leveranceomfang, kontraktsum, tidspunkt for udførelsen samt kontaktoplysninger på kontaktperson Referencerne må opdeles, så der er en reference med et antal leverancer pr. kunde Eksempel på leverance af tilsvarende antal tavler, med tilsvarende leveringstid til forsyningsvirksomhed i Danmark inden for de sidste 3 år
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/12/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 22/06/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/12/2021 Heure locale: 12:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Ordregiver forbeholder sig retten til frem til 6 måneder før rammeaftalens udløb at kunne forhøje den i punkt ll
   2. 14 anslåede mængde af styretavler med op til 50 %
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: nh@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2,
   3.  pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: nh@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Danemark-Esbjerg: Tableaux de contrôleType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 22/12/2021 24/11/2021 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
31211110 - Tableaux de contrôle