Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Esbjerg:Travaux de construction

2023/S 195-611573  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Danemark-Esbjerg: Travaux de construction 2023/S 195-611573 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Arbejdernes Boligforening Numéro national d'identification: DK49995717 Adresse postale: Kirkegade 55 Ville: Esbjerg Code NUTS: DK032 Sydjylland Code postal: 6700 Pays: Danemark Point(s) de contact: Kim Skov Courriel: ksk@ingva.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.abesbjerg.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vinduesudskiftning og tagrenovering for Arbejdernes Boligforening, Esbjerg
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Arbejdet omfatter hovedsageligt vinduesudskiftning og tagrenovering. Derudover partielle facaderenoveringer, rensning af ventilationskanaler, nye af-trækskanaler i tagrum, partiel udskiftning af altanværn, ventiler i ydervægge samt diverse følgearbejder. Der renoveres 320 boliger i 2 områder i Esbjerg by. Boligerne er fordelt på 21 stk. 3-plans boligblokke og 4 stk. 1½-plan punkthuse. Der er kælder under alle boligblokke og under alle punkthuse.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Sydjylland Lieu principal d'exécution:
DK, Esbjerg
II.2.4) Description des prestations:
Arbejdet omfatter hovedsageligt vinduesudskiftning og tagrenovering. Derudover partielle renovering af kviste, partielle facaderenoveringer, rensning af ventilationskanaler, nye aftrækskanaler i tagrum, partiel udskiftning af altanværn, ventiler i ydervægge samt diverse følgearbejder. Der renoveres 320 boliger i 2 områder i Esbjerg by. Boligerne er fordelt på 21 stk. 3-plans boligblokke og 4 stk. 1½-plan punkthuse. Der er kælder under alle boligblokke og under alle punkthuse.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 092-283008
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Vinduesudskiftning og tagrenovering for Arbejdernes Boligforening, Esbjerg
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Annulleringen sker med baggrund i væsentlig overskridelse af den forudsatte økonomiske ramme.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret iht. LBK 593 af
   2. 6.2016 §7 stk. 5 Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 3 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: https://www.kfst.dk/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Vinduesudskiftning og tagrenovering for Arbejdernes Boligforening, Esbjerg 10/10/2023 DNK National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction