Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 04/08/2020
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Fredericia: Services d'entretien de terrains

2020/S 124-304952  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marché - Procédure négociée Danemark-Fredericia: Services d'entretien de terrains 2020/S 124-304952 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Energinet Teknik og Anlæg A/S Numéro national d'identification: 37930393 Adresse postale: Tonne Kjærsvej 65 Ville: Fredericia Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 7000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Helle Barløse Courriel: indkob@energinet.dk Téléphone: +45 70102244 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008 https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=274205&B=ENERGINET Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=274205&B=ENERGINET
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af kontrakt vedr. vedligehold af grønne arealer til Energinet Teknik og Anlæg A/S Numéro de référence: 20/02566
II.1.2) Code CPV principal 77314000 Services d'entretien de terrains
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Den udbudte opgave omfatter 2 delaftaler vedr. vedligehold af ordregivers grønne arealer i hhv. Jylland og Fyn samt på Sjælland. Opgaven omfatter ordregivers anskaffelse af græs-klipning, fejning og renholdelse af flisebelægning, rydning af vegetation, hegnsklipning, beskæring af træer og buske, sprøjtning for ukrudt og vedligeholdelse af bevoksning ud mod tredjeparter på ordregivers lokationer.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vedligeholdelse af grønne arealer for Energinet Teknik og Anlæg A/S i Jylland og på Fyn
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77314000 Services d'entretien de terrains 77340000 Élagage des arbres et taille des haies
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK DANMARK Lieu principal d'exécution:
Jylland og Fyn
II.2.4) Description des prestations:
Nærværende delaftale omfatter ordregivers anskaffelse af græsklipning, fejning og renholdelse af flisebelægning, rydning af vegetation, hegnsklipning, beskæring af træer og buske, sprøjtning for ukrudt og vedligeholdelse af bevoksning ud mod tredjeparter m.v. i Jylland og på Fyn.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Denne kontrakt kan forlænges i 3 x 12 mdr. Ordregiver giver senest 3 måneder inden kontraktens udløb meddelelse til leverandøren, om hvorvidt kontrakten ønskes forlænget.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Hvis mere end fem (5) ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil ordregiver prækvalificere de fem (5) bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgesen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende: - Vedligeholdelse af grønne arealer i form af græsklipning, fejning og renholdelse af flisebelægning, rydning af vegetation, hegnsklipning, beskæring af træer og buske og sprøjtning for ukrudt.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vedligeholdelse af grønne arealer for Energinet Teknik og Anlæg A/S på Sjælland
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77340000 Élagage des arbres et taille des haies
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK DANMARK Lieu principal d'exécution:
Sjælland
II.2.4) Description des prestations:
Nærværende delaftale omfatter ordregivers anskaffelse af græsklipning, fejning og renholdelse af flisebelægning, rydning af vegetation, hegnsklipning, beskæring af træer og buske, sprøjtning for ukrudt og vedligeholdelse af bevoksning ud mod tredjeparter m.v. på ordregivers lokationer på Sjælland.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Denne kontrakt kan forlænges i 3 x 12 mdr. Ordregiver giver senest 3 måneder inden kontraktens udløb meddelelse til leverandøren, om hvorvidt kontrakten ønskes forlænget.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Hvis mere end fem (5) ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil ordregiver prækvalificere de fem (5) bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende: - Vedligeholdelse af grønne arealer i form af græsklipning, fejning og renholdelse af flisebelægning, rydning af vegetation, hegnsklipning, beskæring af træer og buske og sprøjtning for ukrudt.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøgeren skal bekræfte den økonomiske formåen I ESPD del IV.B »Finansielle nøgletal« med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal: 1) Egenkapital: samlet egenkapital inkl. aktiekapital, reserver, opskrivninger, overført resultat mv. 2) Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlet balancesum). Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 "Yderligere oplysninger". Det er ansøgers ansvar at sikre, at mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen er opfyldt, når ansøgningen baseres på anden enheds kapacitet eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium). Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ad 1) Egenkapitalen fra seneste års regnskab skal minimum udgøre 33 pct. af den anslåede værdi for kontrakten. Ad 2) Soliditetsgraden fra seneste års regnskab skal minimum være 20 pct. Hvis soliditetsgraden er mellem 15 pct. og 20 pct. kan mindstekravet alternativt opfyldes, hvis egenkapitalen overstiger den anslåede værdi for kontrakten.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal i ESPD del IV.C: "Teknisk og faglig formåen" vedlægge de op til fem (5) betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år. Med udført inden for de sidste tre (3) år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes tre (3) år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9). Hver reference bør indeholde: - En konkret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde for hver leverance vedrørende: græsklipning, fejning og renholdelse af flisebelægning, rydning af vegetation, hegnsklipning, beskæring af træer og buske og sprøjtning for ukrudt - Den samlede kontraktsum (hvis muligt) - Angivelse af kontaktperson med tilknyttede kontaktoplysninger - Dato for igangsættelse og endelig levering (dag, måned, år). Mangler eller uklarheder i beskrivelsen af ovenstående kan have negativ betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9). Opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD del IV.C kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder. Referencelisten må ikke overstige de fem (5) mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige fem (5), når de lægges sammen. Såfremt der inkluderes mere end fem (5) referencer, vil ordregiver inddrage de fem (5) seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Ansøgeren skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD). Se venligst afsnit VI.3) "Yderligere oplysninger" for informationer om håndteringen af ESPD. Ansøgningen skal afleveres via linket "Elektronisk adgang til information" i afsnit I.1) i denne udbudsbekendtgørelse. Ansøgninger som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret. Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Der stilles ikke krav til tilbudsgiverens retlige form. Såfremt ansøgning og tilbud afgives af et konsortium, skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en konsortiedeltager, med hvem der kan indgås bindende aftale på konsortiets vegne.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 04/08/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Kontrakten forventes genudbudt ved udløbet af kontraktperioden.
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD'et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply. ESPD'et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via "Min besvarelse". Bemærk venligst følgende: - En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: "Oplysninger om den økonomiske aktør" og del III: "Udelukkelsesgrunde" samt relevant information vedrørende del IV: "Udvælgelseskriterier" og del V: "Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere". Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet. Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring. - Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger. Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges kon-sortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævntet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: nh@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/ https://naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud: 1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. 2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller 3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsen Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
77314000 - Services d'entretien de terrains 
77340000 - Élagage des arbres et taille des haies