Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 21/02/2023
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Frederiksberg:Services de nettoyage de logements

2023/S 18-048727  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Danemark-Frederiksberg: Services de nettoyage de logements 2023/S 018-048727 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Frederiksberg VUC & STX Adresse postale: Falstervej 3 - 5 Ville: Frederiksberg Code NUTS: DK011 Byen København Code postal: 2000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Josefine Birkholm (på vegne af ordregiver) Courriel: josefine.birkholm@d-s-r.dk Téléphone: +45 26447704 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://frbvuc.dk/2-arig-stx/om-2-arig-stx/?gclid=EAIaIQobChMIutPE-fy-_AIVkR4YCh2-eweuEAAYASAAEgLZVfD_BwE Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=350661&B=DSR Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Dansk Servicerådgivning Adresse postale: Wichmandsgade 5F,
   1. 
Ville: Odense C Code NUTS: DK031 Fyn Code postal: 5000 Pays: Danemark Courriel: anika.orup@d-s-r.dk Téléphone: +45 61202024 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://d-s-r.dk/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=350661&B=DSR
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=DSR&target=%2FCtm%2FTendering%2FMessages%2FIndex%2F242971%2F272983
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rengøringsservice - Frederiksberg VUC & STX
II.1.2) Code CPV principal 90911100 Services de nettoyage de logements
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Rengøringsservice på en lokation under Frederiksberg VUC & STX. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af Ordregivers eget personale (udbuddets omfang fremgår Bilag A til udbudsbetingelserne).
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911200 Services de nettoyage de bâtiments
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK011 Byen København Lieu principal d'exécution:
Frederiksberg VUC & STX Falstersvej 3-3 DK-2000 Frederiksberg
II.2.4) Description des prestations:
Se punkt II.1.4 kort beskrivelse
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/09/2023 Fin: 31/08/2026 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kontrakten kan forlænges af Ordregiver ad flere omgange og med det antal måneder Ordregiver måtte ønske. Forlængelsernes samlede varighed, inklusive alle forlængelser, kan dog maksimalt være 24 måneder. For hver forlængelse Ordregiver måtte kræve skal Ordregiver skriftligt varsle Leverandøren senest 4 måneder inden Kontraktens udløb (heri indeholdt eventuelle tidligere forlængelser).
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse i punkt 3, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse i punkt 3, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier: Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet "For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type" i ESPD Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på følgende elementer: At rengøringsservice leveres til flere forskellige institutioner tilnærmelsesvis tilsvarende den udbudte (offentlig uddannelsesinstitution for unge og voksne), som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) og II.2.4) At kontraktsummen pr. år er mellem DKK 500.000 -
   1. 500.000 i minimum ét år inden tidspunktet for fremsendelse af ansøgning (eller tilsvarende i anden valuta) At referencen var igangværende på ansøgningstidspunktet (angivet af ansøger under "dato" i ESPD) At referencen er en uddannelsesinstitution (uddannelsesinstitution for unge/voksne)) (angivet af ansøger under "modtagere" i ESPD) Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere. Hvis to eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste, lægges der særlig vægt på de op til 5 referencers summerede kontraktsum pr. år (angivet af ansøger under "beløb" i ESPD).
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
En ansøger, der befinder sig i udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a vil blive udelukket fra udbuddet. En ansøger, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og § 136 vil blive udelukket fra udbuddet medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dog bemærkes, at en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100.000 kr. eller derover. En ansøger, der befinder sig i en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde fra udbudslovens § 137 vil blive udelukket fra udbuddet medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138: Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr.
   2.  Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i henhold til ovenstående. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD, Del III, afsnit A, B og C. Følgende dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene fremlægges, når Ordregiver anmoder herom, jf. udbudslovens § 151: 1) Uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af kompetent rets- eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. 2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøger/tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, jf. udbudslovens § 135, stk.
   2.  For så vidt angår danske ansøgere/tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen. Er ansøger/tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder ansøgers/tilbudsgivers hjemland ikke certifikater eller dokumenter eller dækker disse ikke alle de i § 135, § 136 og § 137 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes der ikke edsaflæggelse i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk.
   2.  Dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene (fx serviceattest fra Erhvervsstyrelsen) må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
 1)Under punktet "Samlet årsomsætning" anføres ansøgers samlet årsomsætning (nettoomsætning) i seneste afsluttede regnskabsår 2) Under punktet "Øvrige økonomiske og finansielle krav" anføres ansøgers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 1)Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 10.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta) 2) Egenkapitalen i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være positiv (eller tilsvarende i anden valuta)
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 1)Under punktet "For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type" anføres referenceliste over de væsentligste sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af: a. Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse), b. Beløb (kontraktsum pr. år), c. Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og d. Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn). Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Ved angivelse af mere end 5 referencer vil det kun være de 5 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav og begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere. Dette gælder uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 5 referencer, alternativt tydeligt angive hvilke 5 referencer, der skal lægges til grund i udvælgelsen. Hvis et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer, samlet fremsender flere end 5 referencer og det ikke tydeligt fremgår, hvilke 5 referencer der skal lægges til grund, forbeholder Ordregiver sig ret til at rette henvendelse til den ansøger med henblik på at fastslå hvilke 5 referencer, der skal indgå i udvælgelsen. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 1)Referencelisten skal indeholde minimum 2 referencer, hvor både punkt a) og b) er opfyldt for denne samme reference: a) Referencen vedrører rengøringsservice med en kontraktsum pr. år på minimum DKK 750.000 (eller tilsvarende i anden valuta) inden for minimum ét af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgning, og b) Modtageren er en lignende kundetype som ordregiver (uddannelsesinstitution for unge/voksne) (angivet af ansøger under "modtagere" i ESPD) Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
a) Leverandøren skal i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. b) Leverandøren skal være villig til at indgå kontrakt som indeholder sociale klausuler, herunder evt. vedrørende klausul om praktikaftaler. For oplysninger om de konkrete klausuler henvises til udbudsmaterialet.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/02/2023 Heure locale: 14:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 10/03/2023
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Ansøger skal tilmelde sig udbuddet og afgive ansøgning via det elektroniske udbudssystem (CTM-Systemet). Ansøger skal holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation i form af udfyldt ESPD. ESPD udarbejdes online i CTM-systemet i den særlige ESPD-funktion under "Mine besvarelser - ESPD". VIGTIGT: Ordregiver kan IKKE læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet ansøgningen på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under "Mine besvarelser - ESPD". En ansøger der vedhæfter en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse, vil ikke være konditionsmæssig. Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal særskilt ESPD fremsendes for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen. I disse tilfælde skal de i sammenslutningen deltagende virksomheder i deres ESPD del II A svare "Ja" til spørgsmålet, "Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?", ligesom deltagerens rolle i konsortiet beskrives. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af kontrakten. Dokumentation: For ansøgere/tilbudsgivere, som udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), gælder desuden, at de som en del af dokumentationen skal fremlægge en underskrevet konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Ansøger kan basere sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. I sådanne tilfælde skal ansøger i ESPD del II afsnit C ("Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet") svare "Ja". Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til den økonomiske/finansielle formåen og/eller den tekniske/faglige formåen, herunder i forhold til opfyldelse af minimumskrav, skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af disse andre enheder med de oplysninger, der anmodes om i ESPD del II, afsnit A og B, del III og IV. Desuden skal ansøger udfylde ESPD del V. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgers og de støttende enheders samlede egnethed, der vurderes. Såfremt ansøger baserer sig på sit moderselskabs økonomiske formåen, indgår ansøgers egen økonomiske formåen ikke særskilt i beregningen, idet ansøgers økonomiske formåen allerede er indregnet i moderselskabets regnskabstal. Opmærksomheden henledes desuden på, at såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på andre enheders kapacitet, skal den/de pågældende enheder udføre den del af Kontrakten, som enhedens kapacitet relaterer sig til. Dokumentation: For ansøgere/tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til henholdsvis økonomisk og finansiel formåen og faglige og tekniske formåen, gælder desuden, at ansøger/tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren/tilbudsgiveren. Hvis en ansøger/tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers/tilbudsgivers forpligtelser overfor ordregiver under den udbudte kontrakt. Virksomheder i en sammenslutning og støttende enheder, hvor autenticiteten ikke kan konstateres af det elektronisk udbudssystem (CTM-systemet), skal underskrive ESPD.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@erst.dk Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
Ville: x Pays: Danemark
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 02/06/2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Stk.
   2.  Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: - 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.
   2.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1. www.retsinformation.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 Rengøringsservice - Frederiksberg VUC & STX 21/02/2023 25/01/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
90911100 - Services de nettoyage de logements 
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments