Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Frederiksberg: Travaux de construction

2021/S 8-013185  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Danemark-Frederiksberg: Travaux de construction 2021/S 008-013185 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: TEC, Technical Education Copenhagen Adresse postale: Stæhr Johansens Vej 7 Ville: Frederiksberg Code NUTS: DK012 Københavns omegn Code postal: 2100 Pays: Danemark Point(s) de contact: Henning Biil Courriel: heb@ntadvokater.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tec.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Hovedentreprisekontrakt vedrørende færdigopførelsen af nyt H.C. Ørsted Gymnasium
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Færdiggørelse af byggeri af H.C. Ørsted Gymnasium efter at den oprindelige totalentreprenørs konkurs.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 135 911 711.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK012 Københavns omegn Lieu principal d'exécution:
Lyngby-Tårbæk Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Hovedentreprisen omfatter alle nødvendige arbejder og ydelser for den fuldstændige færdiggørelse af byggeriet og overtagelse af det fulde entrepriseretlige ansvar for hele byggeriet efter den oprindelige totalentreprenørs konkurs.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Tidsplan / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Proces og kvalitet / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Byggeprojektet vedrører opførelse af nye lokaler til H.C. Ørsted Gymnasiet, som indtil nu har haft til huse i lejede lokaler på DTU. Projektet blev oprindeligt udbudt og kontraheret som totalentreprise. Aflevering var aftalt til august 2020 i tide til et nyt skoleårs begyndelse. Samtidig opsagdes lejeaftalen om de hidtidige lokaler. Totalentreprenøren gik imidlertid konkurs ultimo maj 2020, hvor byggeriet ifølge den foretagne stadeopgørelse var ca. halvt færdigt, hvorefter bygherren måtte hæve kontrakten. I forbindelse med stadeopgørelsen og gennemgangen af det overtagne projekt viste det sig, at byggeriet langt fra var færdigprojekteret som forudsat, ligesom store dele af projektet måtte rettes op og laves om. For at undgå yderligere fejl i færdiggørelsen besluttede bygherren sig endvidere for at indhente tilbud på færdiggørelsen i hovedentreprise. Bygherren måtte derfor i tiden efter konkursen sætte store ressourcer ind for at oprette og færdiggøre projektet med henblik på indhentelse af tilbud på færdiggørelse af byggeriet i fagentreprise. Revideret projektmateriale forelå færdigt og indhentelse af tilbud kunne iværksættes medio november 2020. Opgaven er stor og kompleks og indebærer overtagelse af ansvaret for de hidtidige og til dels ikke konditionsmæssige arbejder. Efter forhandlinger med 4 indbudte tilbudsgivere har bygherren nu identificeret et vindende tilbud, som bygherren agter at indgå kontrakt med. Det beskrevne forløb siden konkursen er forceret og gennemført så hurtigt, det har kunnet lade sig gøre. På den baggrund vil det være muligt efter den foreliggende tidsplan at færdiggøre byggeriet til december 2021. Alle muligheder for forcering af byggeperioden har været efterforsket, men er efter samstemmende vurderinger fra bygherren, bygherrens rådgivere og de indbudte entreprenører ikke mulig. Samtidig er situationen den, at bygherren har måttet forhandle om forlængelse af sin kontrakt om leje af de nuværende lokaler på DTU. Der er opnået aftale om en forlængelse til december 2021, men DTU har samtidig tilkendegivet, at yderligere forlængelser ikke kommer på tale. Det er således tvingende nødvendigt, at gymnasiet kan flytte til nye lokaler på dette tidspunkt. Dette mål har som beskrevet kun kunnet nås ved gennemførelse af et udbud uden iagttagelse af fristerne ved et sædvanligt udbud med bekendtgørelse.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 247-610200
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: C.C. Contractor A/S Numéro national d'identification: 12117981 Adresse postale: Theresavej 1 Ville: Herning Code NUTS: DK04 Midtjylland Code postal: 7400 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 135 911 711.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 30 %
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: nh@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: www.klfu.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction