Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2018
Date de péremption : 31/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Glostrup: Services de transport des ordures ménagères

2018/S 68-151180  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
07/04/2018 S68  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Danemark-Glostrup: Services de transport des ordures ménagères 2018/S 068-151180 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Vestforbrænding 10866111 Ejby Mosevej 219 Glostrup 2600 Danemark Point(s) de contact: Mette Koksby Hammerich Téléphone: +45 44857659 Courriel: msh@vestfor.dk Code NUTS: DK02 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.vestfor.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501 http://www.vestfor.dk https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=208350&B=VESTFOR Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=208350&B=VESTFOR
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dynamisk indkøbssystem Transport GBS 2018 Numéro de référence: 18-00294
II.1.2) Code CPV principal 90512000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Det dynamiske Indkøbssystem vedrører: - Transport og tømning af containere tur/retur mellem genbrugsstationer i Vestforbrændings opland og interne/eksterne leverandørers behandlingsanlæg, - opgrabning og bortkørsel af haveaffald, - De ekstraydelser som fremgår af "Tilbudslisteskabelon". De Generelle krav vedrørende ydelsen er beskrevet i den "Generelle kravspecifikation". De specifikke krav vedrørende ydelsen på de enkelte genbrugsstationer, vil blive fremsendt i forbindelse med udsendelse af anmodning om opfordring til at afgive tilbud.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02
II.2.4) Description des prestations:
Det dynamiske Indkøbssystem vedrører: - Transport og tømning af containere tur/retur mellem genbrugsstationer i Vestforbrændings opland og interne/eksterne leverandørers behandlingsanlæg, - opgrabning og bortkørsel af haveaffald, - De ekstraydelser som fremgår af "Tilbudslisteskabelon". De Generelle krav vedrørende ydelsen er beskrevet i den "Generelle kravspecifikation". De specifikke krav vedrørende ydelsen på de enkelte genbrugsstationer, vil blive fremsendt i forbindelse med udsendelse af anmodning om opfordring til at afgive tilbud.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 08/05/2018 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ansøger skal udfylde ESPD Del IV, afsnit A, om denne er registreret i CVR-registret eller RUT-registret. Det er et krav, at danske Ansøgere er registreret i CVR- registeret. Såfremt ydelsen udføres i Danmark og Ansøger er en udenlandsk virksomhed, skal denne være registreret i RUT-registret senest på tidspunktet for kontraktindgåelsen. Ansøger tilkendegiver i ESPD, at denne vil registrere sig i RUT-registret, såfremt ansøger vinder en kontrakt. Det er et krav at Ansøger har tilladelse til at køre gods for fremmed regning, udstedt af rette myndighed.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Vestforbrænding lægger vægt på, at Ansøgere har tilstrækkelig økonomisk og finansiel kapacitet til at løfte fremtidige aftaler. Til vurdering heraf skal Ansøger direkte i ESPD Del IV afsnit B angive de nøgletal, der er nævnt nedenfor. Bemærk at der er opsat minimumskrav til oplysningerne. Såfremt Ansøgers seneste årsrapport indeholder revisionspåtegninger eller regnskabspraksis er ændret i perioden, skal Ansøger redegøre for dette i ansøgningen. Ansøges der om optagelse på flere kategorier, skal ansøger alene opfylde hver enkelt kategoris mindstekrav. Ansøger skal udfylde følgende oplysninger i ESPD'ens DEL IV, afsnit B: Årsomsætning inden for det sidste afsluttede regnskabsår på det specifikke forretningsområde som er omfattet af kontrakten. Såfremt oplysningerne vedrørende årsomsætning jf. ovenstående ikke kan oplyses, skal ansøger søge sin økonomiske og finansielle kapacitet godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. I så fald skal ansøger også henvise til det forhold, som ansøger påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale. Følgende finansielle nøgletal skal være opfyldt: Soliditetsgrad og Egenkapital. Det er et krav at Ansøger har en erhvervsansvarsforsikring. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Årsomsætning inden for det sidste afsluttede regnskabsår på det specifikke forretningsområde som er omfattet af kontrakten. Minimum 1 200 000 DKK. Soliditetsgrad på minimum 5% i det seneste regnskabsår. Dette angives ved at udfylde soliditetsgraden i ESPD-feltet "beskrivelse", under nøgletal. Egenkapital på minimum 200 000 DKK i det seneste regnskabsår. Dette angives ved at udfylde egenkapitalen i ESPD-feltet "beskrivelse", under nøgletal. Det er et krav at Ansøger har en erhvervsansvarsforsikring på 10 000 000 for personskade og 5 000 000 for tingsskade.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring ved opfyldelse af kontrakten. Det er et krav at Leverandøren skal kunne benytte Vestforbrændings webbaseret ordre- og afregningssystem, VAKS. Leverandøren skal i ESPD'en angive, at denne vil have værktøjer og materiel udførelse af kontrakten som opfylder følgende: - Der accepteres, som minimum, kun vejgående køretøjer der overholder EURO-6, - Det er et krav at Leverandøren anvender lastbiler som er minimum 3 akslet. Det er et krav at Leverandøren benytter kroghejs. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 - Der accepteres, som minimum, kun vejgående køretøjer der overholder EURO-6, - Det er et krav at Leverandøren anvender lastbiler som er minimum 3 akslet. Det er et krav at Leverandøren benytter kroghejs.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 31/12/2023 Heure locale: 23:59
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 31/12/2023 Heure locale: 23:59
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Klagenævnet for udbud Toldboden 2 Viborg 8800 Danemark Téléphone: +45 72405708 Courriel: klfu@naevneneshus.dk Adresse internet:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Klagenævnet for udbud Toldboden 2 Viborg Danemark
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Klagenævnet for udbud Toldboden 2 Viborg 8800 Danemark Téléphone: +45 72405708 Courriel: klfu@naevneneshus.dk Adresse internet:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/04/2018
 
 
C L A S S E    C P V
90512000 - Services de transport des ordures ménagères