Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 09/11/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Glostrup: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

2020/S 200-484189  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/10/2020
S200
Danemark-Glostrup: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

2020/S 200-484189

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 198-478904)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Albertslund Boligselskab, afdeling 3701, Solhusene V/BO-VEST
Numéro national d'identification: 24231011
Adresse postale: Stationsparken 37
Ville: Glostrup
Code NUTS: DK012 Københavns omegn
Code postal: 2600
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Sofie Clemmensen
Courriel: scl@bo-vest.dk
Téléphone: +45 88180880
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.bo-vest.dk

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Solhusene, renovering

Numéro de référence: 9638103

II.1.2)
Code CPV principal
45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles - IA40 - IA24 - IA11

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Udbuddet omfatter en helhedsplan for Solhusene med støtte fra Landsbyggefonden. Planen omfatter renovering af samtlige badeværelser herunder mindre ombygninger i udvalgte boliger, totaludskiftning af brugsvandsinstallationer og afløb, efterisolering af alle gavle, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning af dræn og etablering af fugtisolering på røde blokke samt etablering af enkelte tilgængelighedsboliger og sammenlægninger af boliger i gule blokke. Dertil kommer opgradering af udearealerne, etablering af nye haver på 3 blokke og opførelse af velfærdsfaciliteter til driften. Derudover er der vedtaget 2 demonstrationsprojekter i samarbejde med Landsbyggefonden, hvor der skal etableres behovstyret ventilation i alle boliger samt opsættes solcelleanlæg med batterilager herunder en udskiftning af tagbelægningen på gule blokke. Demonstrationsprojekterne udføres som en integreret del af helhedsplanen. Yderligere information om byggesagen fremgår af byggesagsbeskrivelsen.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 198-478904

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
   1.  linje

Au lieu de:

Varighed i måneder: 19

Lire:

Varighed i måneder:25

Numéro de section: III.1.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hele afsnittet

Au lieu de:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier: Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på, at de fremsendte referencer er af tilsvarende karakter og i sammenligneligt omfang som den udbudte opgave. Relevansen af ansøgers referencer vurderes i forhold til den aktuelle opgave herunder (i tilfældig rækkefølge): - Erfaring med renovering af boliger - herunder renovering i beboede boliger inkl. varslinger, dialog og håndtering af beboere - Erfaring med genhusning, herunder genhusningstidsplaner - Erfaring med sager for den almene sektor - Erfaring med sager i hovedentreprise - Erfaring med etablering af solcelleanlæg og ventilation - Sagens størrelse/omfang, herunder samlet entreprisesum. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Der må vedlægges op til 5 referencer, hvoraf minimum 2 referencer skal omhandle større renoveringssager af boligbyggeri, og minimum 1 reference skal være udført for et alment boligselskab. Ved større sager menes der sager over 70 mio. DKK ekskl. moms.

Lire:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier: Ordregiver vil prækvalificere 5 ansøgere. Såfremt ordregiver modtager ansøgninger fra mere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver ud fra de oplyste kriterier udvælge, hvilke ansøgere, der har den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter. Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på, at de fremsendte referencer er af tilsvarende karakter og i sammenligneligt omfang som den udbudte opgave. Relevansen af ansøgers referencer vurderes i forhold til den aktuelle opgave herunder (i tilfældig rækkefølge): - Erfaring med renovering af boliger - herunder renovering i beboede boliger inkl. varslinger, dialog og håndtering af beboere - Erfaring med genhusning, herunder genhusningstidsplaner - Erfaring med sager for den almene sektor - Erfaring med sager i hovedentreprise - Erfaring med etablering af solcelleanlæg og ventilation - Sagens størrelse/omfang, herunder samlet entreprisesum. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Der må vedlægges op til 5 referencer, hvoraf minimum 2 referencer skal omhandle større renoveringssager af boligbyggeri, og minimum 1 reference skal være udført for et alment boligselskab. Ved større sager menes der sager over 70 mio. DKK ekskl. moms.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45211000 - Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles