Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Greve:Services de dératisation

2022/S 224-646246  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Danemark-Greve: Services de dératisation 2022/S 224-646246 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Greve Kommune Numéro national d'identification: 44023911 Adresse postale: Rådhusholmen 10 Ville: Greve Code NUTS: DK021 Østsjælland Code postal: 2670 Pays: Danemark Point(s) de contact: Simon Rasmussen Courriel: sras@greve.dk Téléphone: +45 43973906 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.greve.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse
II.1.2) Code CPV principal 90923000 Services de dératisation
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Opgaven omfatter lovpligtig kommunal bekæmpelse og forebyggelse af rotter i by- og landzone i Greve Kommune. Bekæmpelse foretages hele året i by- og landzonen efter modtaget anmeldelse, og på tilsynspligtige ejendomme én gang om året. Den kommunale rottebekæmpelse i Greve Kommune udbydes for en periode på 4 år, hvor Greve Kommune kan forlænge kontrakten med 2*12 måneder. Rottebekæmpelsens omfang er afhængig af en række forhold, herunder vejret. Den nedenfor anførte volumen er et estimat, baseret på historiske, såvel som aktuelle opsummeringer af omfanget. Det anførte kan ikke tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætning på kontrakten. Ordregiver ønsker med nærværende kontrakt at sikre et væsentligt løft i kvaliteten af rottebekæmpelsen, som er i overensstemmelse med gældende lovgivning og vejledninger.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 793 100.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90921000 Services de désinfection et de désinfestation 90922000 Services de lutte contre les parasites
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK021 Østsjælland Code NUTS: DK02 Sjælland Code NUTS: DK0 Danmark Lieu principal d'exécution:
Greve
II.2.4) Description des prestations:
Opgaven omfatter lovpligtig kommunal bekæmpelse og forebyggelse af rotter i by- og landzone i Greve Kommune. Bekæmpelse foretages hele året i by- og landzonen efter modtaget anmeldelse, og på tilsynspligtige ejendomme én gang om året. Den kommunale rottebekæmpelse i Greve Kommune udbydes for en periode på 4 år, hvor Greve Kommune kan forlænge kontrakten med 2*12 måneder. Rottebekæmpelsens omfang er afhængig af en række forhold, herunder vejret. Den nedenfor anførte volumen er et estimat, baseret på historiske, såvel som aktuelle opsummeringer af omfanget. Det anførte kan ikke tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætning på kontrakten. Ordregiver ønsker med nærværende kontrakt at sikre et væsentligt løft i kvaliteten af rottebekæmpelsen, som er i overensstemmelse med gældende lovgivning og vejledninger.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ordregiver har mulighed for at kunne forlænge kontrakten med 2*12 måneders varighed.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 174-491778
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: kiltin a/s Numéro national d'identification: 15000848 Adresse postale: støberivej 7 Ville: stenløse Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 3660 Pays: Danemark Courriel: nielsj@kiltin.dk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 7 793 100.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Tilbudsgiver skal på anmodning dokumentere at efterleve de opsatte krav til egnethed. Derudover skal Tilbudsgiver på anmodning fremsende dokumentation for ikke at være omfattede af de valgte udelukkelsesgrunde i dette udbud. Dette kan gøres ved en gyldig serviceattest. De valgte udelukkelsesgrunde i dette udbud er; de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135 og §136. Tilbudsgivere skal udfylde ESPD'et i EU-Supply som foreløbigt bevis som bevis for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291000 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk.
   4.  4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/11/2022 Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse 21/11/2022 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
90921000 - Services de désinfection et de désinfestation 
90922000 - Services de lutte contre les parasites 
90923000 - Services de dératisation