Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Grindsted:Services d'enseignement et de formation

2023/S 193-600203  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/10/2023 S193 Danemark-Grindsted: Services d'enseignement et de formation 2023/S 193-600203 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Billund Kommune Numéro national d'identification: 29189765 Adresse postale: Jorden Rundt 1 Ville: Grindsted Code NUTS: DK032 Sydjylland Code postal: 7200 Pays: Danemark Point(s) de contact: Asbjørn Kjærgaard Courriel: ak@bk-udbud.dk Téléphone: +45 23230909 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/201729893.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af Danskuddannelse til voksne udlændinge i Billund Kommune
II.1.2) Code CPV principal 80000000 Services d'enseignement et de formation
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Denne kontrakt vedrører indkøb af Danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl., der har ret til at modtage danskundervisning i Billund Kommune. Den undervisning, der skal indkøbes, er Moduldansk. Uddannelsen skal opbygges efter en studieordning, der omfatter de tre danskuddannelser 1, 2 og
   3.  Tryk her https://permalink.mercell.com/213456836.aspx https://permalink.mercell.com/213456836.aspx
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 49 200 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement 80410000 Services scolaires divers 80580000 Fourniture de cours de langues
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Sydjylland Lieu principal d'exécution:
Billund Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Det estimerede samlede årlige forbrug omfattet af udbuddet målt på antal kursister på de enkelte uddannelser fremgår af Bilag 3 - Tilbudsliste. Det forventede forbrug er alene et estimat baseret på historisk forbrug for 2022, der ikke er bindende for ordregiver. Ordregiver forpligter sig således ikke ud over sit faktiske behov. Ordregiver har på baggrund af informationer fra den nuværende leverandør udarbejdet en opgørelse over kursister, der pr.
   1.  kvartal 2023 er henvist til undervisning hos den nuværende leverandører. Dette overblik kan ses i punkt 3 "udbuddets omfang". Det skal understreges, at der er tale om et konkret øjebliksbillede, og at billedet kan/vil ændre sig i løbet af kontraktperioden, som følge af eventuelle ændringer i kursistgrundlaget. Opgørelsen er således alene en vejledende angivelse af opgavens omfang og er ikke bindende for ordregiver.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 x 12 mdr. på uændrede vilkår. Kontrakten er uopsigelig for begge parter i forlængelsesperioden.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Tildeling af kontrakten vil ske på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet og nedenstående vægtninger.
   1.  pris 40% og
   2.  kvalitet i opgaveløsningen 60%. Kvalitet i opgaveløsningen har 3 konkurrenceparametre (delkriterier)
   1.  Tilrettelæggelse af undervisning (50 %)
   2.  Evaluering og motivering (25%)
   3.  Organisering (25%)
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 089-273763
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Udbud af Danskuddannelse til voksne udlændinge i Billund Kommune
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Give - Grindsted Uddannelsescenter Adresse postale: Hjortsvangen 3 Ville: Give Code NUTS: DK032 Sydjylland Code postal: 7323 Pays: Danemark Courriel: kj@gguc.dk Téléphone: +45 79715000
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 35 000 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 49 200 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD): Tilbudsgiver skal udfylde ESPD-dokument elektronisk via Mercell. Der stilles ikke krav om underskrift på ESPD-dokumentet. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit "Udelukkelse").Derudover finder Udbudslovens §134a anvendelse.Udbuddet gennemføres som et udbud efter light regimet, i henhold til afsnit III i udbudsloven (Lov nr.1564 af 15.12.2015). Den endelige tildeling af kontrakt er betinget af, at den tilbudsgiver, som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, dokumenterer oplysningerne, afgivet i ESPD dokumentet, jf. udbudslovens§ 159, stk.
   2.  For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Er Tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder Tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love afgivet over for en offentlig myndighed i det pågældende land. Er tilbudsgiver et konsortium eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen, skal der indgives særskilt ESPD-dokument for hver deltager i konsortiet/enhed. Såfremt tilbudsgiver bliver opmærksom på fejl eller uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet bedes tilbudsgiver straks gøre opmærksom herpå, således at der er mulighed for hurtigst muligt at afhjælpe forholdet gennem offentliggørelse af et rettelsesblad. På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og tilbudsgiver bør således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale. - Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede omsætning i det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgivers omsætning har været minimum 10.000.000 kr. i det seneste afsluttede årsregnskab. - Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital (over 0). - Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan anføre en referenceliste med angivelse af minimum 1 kommune, hvor tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år har varetaget tilsvarende leverance i form af danskundervisning til voksne udlændinge. Referencen skal som minimum omfatte uddannelse af 200 I og/eller S kursister, over en 12 måneders periode. Der må gerne fremsendes flere referencer, som tilsammen svarer til den krævede volumen. Tilbudsgiver skal i ESPD kort beskrive referencen, oplyse om antal kursister og referencens varighed. Tilbudsgiver bør ligeledes oplyse navn og telefonnummer på kontaktperson hos den ordregivende myndighed. (Billund Kommune må gerne selv være referencekommunen.)
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/10/2023 Udbud af Danskuddannelse til voksne udlændinge i Billund Kommune 06/10/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
80000000 - Services d'enseignement et de formation 
80400000 - Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement 
80410000 - Services scolaires divers 
80580000 - Fourniture de cours de langues