Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 07/07/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Haderslev: Services d'évacuation des boues

2021/S 110-289266  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/06/2021 S110 Danemark-Haderslev: Services d'évacuation des boues 2021/S 110-289266 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Provas-Haderslev Spildevand A/S Numéro national d'identification: 32882277 Adresse postale: Fjordagervej 32 Ville: Haderslev Code NUTS: DK Danmark Code postal: 6100 Pays: Danemark Point(s) de contact: Malene Staub Courriel: mast@provas.dk Téléphone: +45 51518595 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/157491319.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.samaqua.dk/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/157491319.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/157491319.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Provas Haderslev Spildevand A/S - tømning af slammineraliserins-anlæg
II.1.2) Code CPV principal 90513900 Services d'évacuation des boues
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Provas A/S ønsker at indgå aftale på opgravning og tømning af slammineraliseringsanlæg (i det følgende benævnt slambede), samt efterfølgende bortskaffelse af slammet og evt. tagrør, samt myndighedsdokumentation.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513700 Services de transport des boues
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Sydjylland
II.2.4) Description des prestations:
I 2021 tømmes anlægget i Skrydstrup og i 2022 tømmes anlægget i Sommersted. For hvert anlæg er der tale om 6 bassiner, som alle skal tømmes. Slambedene der ønskes opgravet og tømt, er ikke på nuværende tidspunkt i drift. Som udgangspunkt skal slamanlægget ikke nedlægges, og der ønskes kun tilbud på opgravning, tømning samt bortskaffelse af slam og tagrør, samt myndighedsdokumentation på dette.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/09/2021 Fin: 31/12/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ingen kriterier fastsat.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
De krævede oplysninger afleveres for alle firmaer i evt. konsortie. - Finansielle nøgletal: Tilbudsgiveren skal oplyse soliditetsgrad for de det seneste regnskabsår. Soliditetsgraden skal som minimum have været 10 % i det seneste regnskabsår. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Soliditetsgraden skal som minimum have været 10 % i det seneste regnskabsår.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
De krævede oplysninger afleveres for alle firmaer i et eventuelt konsortie. Referenceliste. Referencelisten skal indeholde oplysninger om det leverede, kontrakt-sum eller omsætning, kontraktperiode, kundens navn og kontaktperson hos kunden, som oplysningerne kan verificeres hos. Såfremt der anvendes underentreprenør skal det fremgå, hvilke af referencerne som tilhører underentreprenøren. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Referenceliste indeholdende minimum én sammenlignelig reference fra de 3 seneste år. Med sammenlignelig reference menes i denne sammenhæng, at opgaven skal have indeholdt følgende discipliner: - afgravning af slambede/slammineraliseringsanlæg - bortskaffelse af A-slam - bortskaffelse af C-slam. Der accepteres i den forbindelse, at disciplinerne er fordelt på flere referencer, så længe de blot fremgår én gang. Det er eksempelvis muligt at supplere en reference, som indeholder afgravning af slambede og bort-skaffelse af A-slam med en anden reference som indeholder bortskaffelse af C-slam.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 07/07/2021 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 07/07/2021 Heure locale: 13:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021 Danemark-Haderslev: Services d'évacuation des bouesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices 07/07/2021 09/06/2021 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
90513700 - Services de transport des boues 
90513900 - Services d'évacuation des boues