Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 07/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Herning: Conteneurs et poubelles de déchets

2020/S 68-161140  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Danemark-Herning: Conteneurs et poubelles de déchets 2020/S 068-161140 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Herning Kommune Numéro national d'identification: 29189919 Adresse postale: Torvet 5 Ville: Herning Code NUTS: DK04 Code postal: 7400 Pays: Danemark Point(s) de contact: Niels Hermansen Courriel: niels.hermansen@herning.dk Téléphone: +45 96282346 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://permalink.mercell.com/126981935.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.herning.dk/ https://permalink.mercell.com/126981935.aspx http://www.herning.dk/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/126981935.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/126981935.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
EU udbud, affaldsbeholdere til Herning Kommune
II.1.2) Code CPV principal 34928480
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet omfatter levering og klargøring af beholdere, samt udbringning/hjemtagning og registrering ved alle husstande i Herning Kommune.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Lieu principal d'exécution:
Herning Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet omfatter beholdere i størrelser fra 240 liter til 660 liter. Cirka 65 000 beholdere leveres i forbindelse med introduktionen af ny affaldsordning i Herning Kommune. Udkørsel af disse skal påbegyndes den
   1.  januar 2021 og være afsluttet den
   1.  maj 2021. Herudover skal der leveres cirka 100 beholdere inden den
   1.  juli 2020, som skal leveres på Herning Genbrugsplads. Fordelingen er 30 styk udelte 240 liters beholdere og 50 styk udelte 370/400 liters beholdere og 25 styk udelte 660 liters beholdere. Alle skal leveres med lås med trekantnøgle. Øvrige 6 120 beholdere forventes indkøbt henover aftalens løbetid, når suppleringskøb er påkrævet. Herudover rummer udbuddet indkøb af reservedele. Udbuddet indeholder option på tilkøb af køkkenbeholdere samt option på udkørsel i perioden
   1.  januar 2021 til
   1.  april 2021.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Funktionalitet / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom: Produktkvalitet / Pondération: 30 % Prix - Pondération: 40 %
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 15/06/2020 Fin: 31/12/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Tilkøb af køkkenbeholdere. Udkørsel i perioden
   1.  januar 2021 til
   1.  april 2021.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i det seneste regnskabsår har haft en årlig omsætning på mindst 10 mio. DKK samt at tilbudsgiver i det seneste regnskabsår har haft en positiv egenkapital.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver indenfor de seneste 3 år har udført mindst én leverance af minimum 15 000 beholdere, der inkluderer udbringning/hjemtagning af beholdere til samme antal husstande. Dokumentation med referenceliste og beskrivelse heraf skal vedlægges tilbuddet.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 07/05/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 07/05/2020 Heure locale: 12:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Følgende udelukkelsesgrunde gælder for udbuddet: Deltagelse i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, børnearbejde og andre former for menneskehandel, betaling af skatter og afgifter, betaling af bidrag til sociale sikringsordninger, tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet, tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område, konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver, der administreres af en kurator, erhvervsvirksomheden er indstillet, skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren, direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure, ophævelse eller en lignende sanktion, skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure. Vedrørende dokumentation: For beritigtigelse af ESPD indsendes serviceattest. Økonomiske krav dokumenteres ved indsendelse af kopi af årsregnskab. Referencer anses som værende bekræftede ved tilbudsafgivelsen.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk http://www.naevneneshus.dk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34928480 - Conteneurs et poubelles de déchets