Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Hillerød:Café, thé et produits connexes

2022/S 181-511968  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Danemark-Hillerød: Café, thé et produits connexes 2022/S 181-511968 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ATP Numéro national d'identification: 43405810 Adresse postale: Kongens Vænge 8 Ville: Hillerød Code NUTS: DK Danmark Code postal: 3400 Pays: Danemark Point(s) de contact: ATP Koncernindkøb Courriel: indkoeb@atp.dk Téléphone: +45 70111213 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/182123183.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://atp.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rammeaftale om levering af økologiske kaffebønner, tørvarer og service til ATP
II.1.2) Code CPV principal 15860000 Café, thé et produits connexes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Rammeaftale om levering af økologiske kaffebønner, tørvarer (kaffe, skummetmælkspulver og kakaopulver) og servicering af ATP's kaffemaskiner. Formålet med aftalen er at sikre levering af økologiske kaffebønner og tørvarer til ATP's medarbejdere. Formålet er desuden at sikre, at ATP's kaffemaskiner konstant er i 100 pct. drift, så kaffemaskinerne kan servicere og opfylde ATP's medarbejderes behov i løbet af arbejdsdagen. Aftalen omfatter for nuværende ATP's centre i: - Hillerød, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød - Allerød, Sortemosevej 2, 3450 Lillerød - Vordingborg, Kuskevej 51, 4760 Vordingborg - Haderslev, Kulhavnsvej 1, 6100 Haderslev - Holstebro, Hostrupsvej 8, 7500 Holstebro - Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn Arbejdets udførelse vil være underlagt visse sociale klausuler om arbejdsvilkår og samfundsansvar samt krav om elektronisk fakturering og elektronisk betaling.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03131100 Grains de café 15893000 Denrées sèches 39711310 Cafetières électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark Lieu principal d'exécution:
Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Se kort beskrivelse.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires I relation til punkt II.1.6) bemærkes det, at baggrunden for ikke at opdele rammeaftalen i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnås bedre priser og lavere transaktionsomkostninger ved ikke at opdele rammeaftalen i flere delkontrakter.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 137-391465
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Rammeaftale om levering af økologiske kaffebønner, tørvarer og service til ATP
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3). Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell. Tilbudsgiver besvarer ESPD'et direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i Udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der er tale om foreløbigt bevis for: 1) at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og 2) at Tilbudsgiver opfylder de eventuelle mindstekrav til egnethed vedr. økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3). Ordregiver skal udelukke en Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver er omfattet af de i Udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke Tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-3 eller nr. 5-6, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for at denne er pålidelig i overensstemmelse med Udbudslovens § 138. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Udbudslovens § 159, stk.
   2.  For Tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i Udbudslovens § 159, stk.
   5.  Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedr. pkt. III.1.2), skal Tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at Tilbudsgiver faktisk råder over denne formåen, jf. Udbudslovens § 144, stk.
   2.  Skabelon for støtteerklæring, der kan anvendes af Tilbudsgiver er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at Tilbudsgiver og den juridiske enhed, som Tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. Eventuelle enheder, som Tilbudsgiveren baserer sig på skal ligeledes udfylde ESPD elektronisk direkte i Mercell. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i Udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Rammeaftalens maksimale værdi er det samme, som den anslåede værdi i pkt. II.1.5) og II.2.6).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Danemark-Hillerød: Café, thé et produits connexesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 20/09/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
03131100 - Grains de café 
15860000 - Café, thé et produits connexes 
15893000 - Denrées sèches 
39711310 - Cafetières électriques